Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

Chiuta Wakatilongora Lusungu Lukuru Munthowa Zinandi

Chiuta Wakatilongora Lusungu Lukuru Munthowa Zinandi

ADADA zina lawo likaŵa Arthur. Iwo ŵakamutemwanga chomene Chiuta. Ŵakakhumbanga kuzakaŵa mulongozgi wa tchalitchi la Methodist. Kweni ŵakasintha maghanoghano ŵati ŵaŵerenga mabuku ghakulongosora Baibolo agho ŵakapoka ku Ŵasambiri ŵa Baibolo. Pamanyuma, nawo ŵakamba kuwungana. Ŵakabatizika mu 1914, apo ŵakaŵa na vyaka 17. Apo Nkhondo Yakwamba ya pa Charu Chose yikaŵa mukati, boma likaŵachema kuti ŵakanjire usilikari. Ŵakati ŵakana, ŵakakakika ndipo ŵakagwira jele myezi 10 ku Kingston, Ontario, Canada. Ŵakati ŵafuma mu jele, ŵakamba upayiniya wanyengo zose.

Mu 1926, adada ŵakatora amama. Amama zina lawo likaŵa Hazel Wilkinson. Agogo ŵakubaba amama ŵakasambira unenesko mu 1908. Ine nkhababika pa Epulero 24, 1931. Tikababika ŵanayi, ndipo ine nili wachiŵiri. Adada ŵakalitemwanga chomene Baibolo ndipo ŵakatisambizga kuti ndimo nase tichitirenge. Ntheura banja lakwithu likamba kutemwa chomene kusopa Yehova. Tikatemwanga chomene kupharazgira lumoza ku nyumba na nyumba.—Mil. 20:20.

NGA MBADADA, NKHACHITANGA UPAYINIYA NA KULEKA KUNJILIRAPO PA VYACHARU

Mu 1939, Nkhondo Yachiŵiri ya pa Charu Chose yikamba. Chaka chakulondezgapo, ŵakakanizga ntchito yakupharazga ya Ŵakaboni ŵa Yehova mu Canada. Mu masukulu gha Boma, ŵana ŵakasindamiranga ndembera na kwimba sumu yafuko. Ine na mudumbu wane Dorothy, ŵakatichimbizganga mu kilasi para ŵakwimba sumu yafuko na kusindamira ndembera. Zuŵa linyake asambizgi ŵakanikhozga soni. Ŵakaninena kuti ndine chawofi chomene. Pakuwera ku sukulu, awo tikasambiranga lumoza ŵakanihoya na kunitimba. Kweni ivi vikanikhozga chomene kuti nilutilire “kupulikira Chiuta nga muwusi m’malo mwa ŵanthu.”—Mil. 5:29.

 Mu Julayi 1942, apo nkhaŵa na vyaka 11, nkhabatizika ku munda mu thanki la maji. Para sukulu zajara, nkhatemwanga chomene kuchita upayiniya wakanyengo. Chaka chinyake, ine na ŵabali ŵatatu tikaluta ku mpoto kwa Ontario, kukapharazgira ŵanthu awo ŵakagwiranga ntchito yakudumura makuni.

Pa Meyi 1, 1949, nkhamba upayiniya wanyengozose. Pakuti panyengo iyi ŵakazenganga ofesi ya munthavi ku Canada, ŵakanichema kuti nkhawovwirepo. Pa Disembala 1, nkhamba kuteŵetera pa Beteli ku Canada. Ŵakaniŵika ku dipatimenti yakupurinta mabuku, ndipo ŵakanisambizga makina ghakupurintira. Masabata ghanyake nkhagwiranga usiku, ndipo tikapurintanga mathirakiti ghakulongosora masuzgo agho Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakakumananga nagho mu Canada.

Nyengo yinyake apo nkhaŵa ku Dipatimenti ya Uteŵeti, nkhapika mulimo wa kudumbiskana na ŵapayiniya awo ŵakiza kuzakawona ofesi ya munthavi. Ŵapayiniya aŵa ŵakalutanga kukateŵetera ku Quebec uko Ŵakaboni ŵakatambuzgikanga chomene. Yumoza wawo wakaŵa Mary Zazula, wa ku Edmonton, Alberta. Mary Zazula wakaŵa na mudumbu wake, ndipo ŵapapi ŵawo ŵakaŵa ŵa tchalitchi la Orthodox. Ŵapapi ŵawo ŵakaŵachimbizga pa nyumba chifukwa ŵakakana kuleka kusambira Baibolo. Mu Juni 1951, wose ŵaŵiri ŵakabatizika. Pakati pajumpha myezi 6 wose ŵakamba upayiniya. Apo nkhadumbiskananga nayo, Mary wakanikondweska chomene chifukwa cha chipulikano chake. Mu mtima nkhati, ‘Para vingenda makora, nizamutora Mary.’ Pakati pajumpha myezi 9, tikatorana pa Janyuwale 30, 1954. Pakati pajumpha sabata yimoza, ŵakatichema ku sukulu ya ŵalaŵiliri ŵa dera. Pamanyuma, tikendera dera vyaka viŵiri, kumpoto kwa Ontario.

Pakuti ntchito yakupharazga yikasazgikiranga mwaluŵiro chomene, pakakhumbikwiranga ŵamishonale ŵanandi. Ine na muwoli wane Mary, tikawona kuti takwaniska kukhala ku Canada, uko kukuzizima chomene kweniso kukuŵa nyimbo mu chihanya, ntheura tikawona kuti tingakwaniska kukateŵetera kulikose. Mu Julayi 1956, tikaluta ku Sukulu ya Giliyadi, kilasi nambara 27, ndipo mu Novembala tikamba uteŵeti wa umishonale ku Brazil.

UMISHONALE KU BRAZIL

Tikati tafika pa Beteli ku Brazil, tikamba kusambira Chiphwitikizi. Tikamba kusambira umo ŵanthu ŵakutawuzgirana, na kusungilira pa mtima umo tingagaŵilira magazini. Pamanyuma tikamba kupharazga. Pakunozgekera upharazgi, ŵakati para tasanga munthu uyo wakukhumba kumanya vinandi, tiŵerengenge lemba ilo likuyowoya umo umoyo uzamuŵira para Ufumu wa Chiuta wamba kulamulira. Zuŵa lakwamba tikapharazgira mwanakazi uyo wakategherezganga chomene. Nkhati namara kuŵerenga Chivumbuzi 21:3, 4, nkhafenta. Panyengo iyi nkhaŵa kuti  nindazgoŵere kukhala ku malo ghakotcha chomene. Ntheura nkhasuzgika nyengo yitali.

Tikachitanga umishonale mu tawuni ya Campos, ndipo pasono muli mipingo 15. Apo tikafikanga mu tawuni iyi, mukaŵavya mpingo kweni mukaŵa waka kagulu kweniso nyumba ya ŵamishonale iyo mukakhalanga ŵadumbu ŵanayi awo ŵakachitanga umishonale. Ŵadumbu aŵa ni: Esther Tracy, Ramona Bauer, Luiza Schwarz, na Lorraine Brookes (uyo pasono wakuchemeka Wallen). Apo tikakhalanga pa nyumba iyi, ŵakanigaŵira ntchito yakuchapa malaya, na kupenja nkhuni zakuphikira. Zuŵa linyake apo tikati tamara kusambira Gongwe la Mulinda, munyumba mukanjira njoka. Apo tikachezganga, muwoli wane wakakhala pa sofa ndipo mutu wakayagamira pa pilo. Wakati wawuka, wakawona njoka yikufuma mu pilo, ndipo wakachemerezga chomene kuti njoka! Ŵanyithu ŵanyake ŵakiza ndipo pakaŵa chiwawa chikuru, m’paka nkhayikoma.

Nkhati nasambira Chiphwitikizi chaka chimoza, ŵakaniphalira kuti nambe kwendera dera. Tikakhalanga umoyo wambura kukhumba vinandi ku madera ghakumizi. Tikakhalanga mu nyumba zambura magesi, kugona pa mphasa, kweniso tikendanga pa ngolo yakuguzika na hachi. Nyengo yinyake tikaluta ku chigaŵa cha kutali kuti tikapharazge. Chigaŵa ichi chikaŵa chamapari ndipo tikenda pa sitima yapamtunda. Tikati tafika tikachita renti chipinda. Ku ofesi ŵakatitumira magazini 800 kuti tikapharazgire ku malo agha. Tikenda maulendo ghanandi ku positi ofesi kuti tikatore magazini agha.

Mu 1962, mu Brazil mukachitika Sukulu ya Uteŵeti wa Ufumu ndipo ŵabali kweniso ŵadumbu awo ŵakaŵa ŵamishonale ndiwo ŵakaluta ku sukulu iyi. Nkhachitiska sukulu iyi myezi 6 mu malo ghakupambanapambana kwambura muwoli wane Mary. Nkhachitiska sukulu ku Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, na Salvador. Pamanyuma, nkhanozga kuti tiŵe na ungano wa chigaŵa mu holo yakutchuka ku Manaus. Kukawa chivura chikuru icho chikananga maji, ndipo tikaŵavya maji ghawemi ghakuti tingamwa. Kweniso pakaŵavya malo ghawemi ghakulyerapo. (Pa nyengo iyo, ŵabali na ŵadumbu ŵakapokanga chakurya pa ungano.) Nkhaluta kukakumana na mulara wa ŵasilikari kukapempha wovwiri, ndipo iyo wakatipa maji ghakumwa agho ghakatovwira pa ungano wose. Kweniso wakatuma ŵasilikari kuti ŵatijinthire mathenti ghaŵiri. Limoza lakuphikiramo, linyake lakulyeramo.

Panyengo iyo ine nkhachitiskanga masukulu, Mary wakapharazganga ku chigaŵa chinyake chakuchitirako bizinesi uko kukaŵa ŵanthu ŵanandi ŵakufuma ku Portugal. Ku chigaŵa ichi, ŵanthu ŵanandi ŵakaghanaghananga waka umo ŵangasangira ndalama. Mary wakatondeka kuchezga na ŵanthu aŵa nkhani za mu Baibolo. Wakaphalira ŵanyake ŵa pa Beteli kuti, “Charu icho nkhudokera yayi kukhalako ni Portugal.” Nkhazizwa chomene apo tikapokera kalata  yakuti tikateŵetere ku Portugal. Panyengo iyi, ntchito yakupharazga yikaŵa yakukanizgika. Kweni tikaluta ku Portugal nangauli Mary wakakhumbangako viŵi yayi.

KUKATEŴETERA KU PORTUGAL

Mu Ogasiti 1964, tikafika ku Lisbon, Portugal. Ŵapolisi ku Portugal ŵakatambuzganga chomene ŵabali. Nakuti tikachita makora chomene kuleka kuŵaphalira ŵabali kuti tikwiza. Tikafikira dankha mu nyumba yakugonamo ŵalendo kuti tilindilire vimakalata vyakutizomerezga kusanga nyumba ya renti. Tikati tapokera vimakalata ivi, tikayisanga nyumba. Mu Janyuwale 1965, tikamba kuyowoyeskana na ofesi ya munthavi. Pakajumpha myezi 5 kuti tambe kuwungana. Ndipo tikakondwa chomene tati tamba kuwungana.

Zuŵa lililose ŵapolisi ŵakatandaranga waka kupenja ŵabali mu nyumba zawo. Maungano tikachitiranga mu nyumba za ŵabali chifukwa ŵapolisi ŵakajara Nyumba za Ufumu zose. Ŵakaboni ŵanandi ŵakaŵakora na kuŵajalira mu jele. Ŵabali ŵakaŵasuzga chomene kuti ŵazunure mazina gha awo ŵakachitiskanga maungano. Kufuma waka panyengo iyi, ŵabali ŵakamba kuchemana mazina nga ni José panji Paulo, m’malo mwa kuchemana viwongo. Nase tikamba kuchemana waka mazina.

Mtima withu wose ukaŵa pakovwira ŵabali kuti ŵasange chakurya chauzimu. Mary wakatayipanga nkhani za mu Gongwe la Mulinda lakusambira na mabuku ghanyake. Wakatayipanga pa mapepara agho pamanyuma ŵakapanganga fotokope.

KUVIKILIRA MAKANI GHAWEMI MU KHOTI

Mu Juni 1966, pakaŵa nkhani yikuru iyo tikanjira nayo mu khoti ku Lisbon. Ŵabali na ŵadumbu wose ŵa mpingo wa Feijó ŵakukwana 49 ŵakakakika chifukwa chakuchita maungano mu nyumba ya mubali. Nkhawovwira ŵabali umo ŵangakazgolera mulandu ku khoti. Ine nkhaŵa nga ndine loya na kuŵafumba mafumbo. Nangauli tikamanyanga kuti tamuluza mulandu, kweni tikawona kuti tamupharazgira ŵanthu ŵanandi. Loya withu wakaŵa wachikanga ndipo wakamalizga na mazgu agho Gamaliyeli wakayowoya. (Mil. 5:33-39) Nkhani iyi yikaŵa waka palipose. Mu manyuzipepara, pa wayilesi, kweniso pa TV. Ŵabali na ŵadumbu 49 ŵakagwira jele. Ŵanyake mazuŵa 45, ŵanyake myezi 5 na hafu. Tikakondwa kuti loya withu wakamba kusambira Baibolo na kuwungana pambere wandafwe.

Mu Disembala 1966, nkhimikika kuŵa mulaŵiliri wa munthavi, ndipo nkhaŵa mu dipatimenti yakuwona vya malango. Pamanyuma tikasanda malango agho ghangawovwira Ŵakaboni ŵa Yehova kuti ŵaŵe na wanangwa wa kusopa. (Fil. 1:7) Pa Disembala 18, 1974, ŵakatizomerezga kuti tiŵe na wanangwa wa kusopa. Mubali Nathan Knorr na Frederick Franz, ŵakufuma ku likuru lithu ŵakiza ku Portugal kuti  ŵaŵepo pa ungano wakukondweska uwo ukachitika ku Oporto na Lisbon. Pa ungano uwu, tose pamoza tikaŵa 46,870.

Yehova wakawovwira kuti makani ghawemi ghapharazgike mu virwa vinandi ivyo ŵanthu ŵakayowoyanga Chiphwitikizi nga ni Azores, Cape Verde, Madeira, São Tomé na Príncipe. Pakuti chiŵelengero cha ŵapharazgi chikakwera chomene, ofesi yikuru ya munthavi yikakhumbikwanga. Mu 1988 yikamara kuzengeka. Pa Epulero 23, 1988, Mubali Milton Henschel wakajulira maofesi ghaphya agho ghakazengeka. Pa ungano uwu pakaŵa ŵanthu ŵakukwana 45,522. Chikaŵa chakukondweska kuti pa ungano uwu pakaŵaso ŵabali na ŵadumbu 20 awo ŵakateŵeterapo ku Portugal nga ŵamishonale.

TIKASAMBIRA VINANDI KU ŴATEŴETI ŴAKUGOMEZGEKA

Vyaka vinandi tateŵetera na ŵabali ŵakugomezgeka ndipo ivi vyatovwira chomene. Nkhasambira vinandi kwa Mubali Theodore Jaracz apo tikendera ofesi ya munthavi. Ofesi iyo tikendera yikaŵa na masuzgo ghanandi. Ŵabali ŵa mu komiti ya munthavi ŵakayezeska kumazga masuzgo ghawo kweni ŵakatondeka. Mubali Jaracz wakaŵakhozga kuti: “Vinyake lekerani mzimu utuŵa kuti umovwirani.” Nyengo yinyake apo ine na muwoli wane Mary tikaluta ku Brooklyn, tikachezga na Mubali Franz kweniso ŵabali ŵanyake. Tati tamufumba icho chikamovwira kuti wateŵetere Yehova vyaka vinandi, Mubali Franz wakati: “Icho ningayowoyapo ntchakuti: Lutilirani kwenda na gulu la Yehova pa masuzgo na pa mtende. Ndilo lekha likuchita ntchito yakupharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta iyo Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake.”

Ine na muwoli wane tikulondezga ivyo Mubali Franz wakatiphalira. Tikukondwa para tikukumbukira nyengo iyo tikenderanga maofesi gha munthavi. Apo tikenderanga maofesi gha munthavi, tikaŵa na mwaŵi wakuchezga kweniso kuwonga ŵabali ŵachinyamata na ŵachekuru chifukwa cha uteŵeti uwo ŵakachitanga mwakugomezgeka. Ndipo tikaŵachiska kuti ŵalutilire kuteŵetera Yehova.

Pajumpha vyaka vinandi kufuma apo tikachitira uteŵeti uwu. Tili na vyaka vya m’ma 80. Mary wakusuzgika na matenda ghanandi. (2 Kor. 12:9) Viyezgo vyatovwira kuti tiŵe na chipulikano chakukhora kweniso kuti tilutilire kugomezgeka kwa Chiuta. Para tikughanaghanira vyaka ivyo tateŵetera Yehova, tawona lusungu lukuru lwa Yehova munthowa zinandi. *

^ ndime 29 Apo ŵakanozganga nkhani iyi kuti yiŵe mu magazini, Douglas Guest wakafwa wakugomezgeka pa Okutobala 25, 2015.