Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

“Zomerezgani Kuzizipizga Kuti Kufiske Mulimo Wake”

“Zomerezgani Kuzizipizga Kuti Kufiske Mulimo Wake”

“Zomerezgani kuzizipizga kuti kufiske mulimo wake, mwakuti muŵe ŵakukwana na ŵambura kalema mu vyose, ŵambura kupeleŵera mu kanthu kalikose.”—YAK. 1:4.

SUMU: 135, 139

1, 2. (a) Kasi tikusambira vichi kwa Gidiyoni na ŵanalume ŵake 300? (Wonani chithuzi chakwamba.) (b) Kuyana na lemba la Luka 21:19, chifukwa wuli kuzizipizga nkhwakuzirwa?

NKHONDO yikanunkha. Gidiyoni wakalongozga ŵasilikari ŵa Israyeli pakuchimbizga ŵalwani ŵawo Ŵamidiyani na ŵanji. Ŵakaŵaskera usiku wose ndipo ŵakaŵalekezga pa mtunda wa makilomita 32 (mamayilosi 20)! Baibolo likuyowoya ivyo vikachitika pamasinda. Likuti: “Gidiyoni wakiza ku Yorodani na kwambuka. Iyo na ŵanalume 300 awo ŵakaŵa nayo ŵakavuka.” Ndipouli, Gidiyoni na ŵanthu ŵake ŵakaŵa kuti ŵandamare kuthereska ŵalwani ŵawo chifukwa pakaŵa ŵalwani ŵanyake 15,000 ŵakuti ŵaŵathereske. Ŵaisrayeli ŵakamanya kuti iyi ni nyengo yakuwelera nyuma yayi chifukwa ŵakasuzgika na Ŵamidiyani kwa vyaka vinandi. Ntheura “ŵakalutilira kuskera ŵalwani” ŵawo kuti ŵaŵasisitirethu.—Ŵeru. 7:22; 8:4, 10, 28.

2 Nase tili pa nkhondo yakofya chomene. Tikulimbana na Satana, charu chake, na mathupi ghithu ghakwananga. Taŵanyake talimbana na ŵalwani aŵa kwa vyaka vinandi, ndipo Yehova wakutovwira kuti tileke kuthera. Nyengo zinyake tikuvuka pakulimbana na ŵalwani aŵa kweniso pakulindilira umaliro wa charu ichi. Nadi, tichali  kulimbana na ŵalwani ŵithu. Yesu wakati mu mazuŵa ghakuumaliro tikumanenge na viyezgo kweniso nkhaza zakofya. Ndipouli, iyo wakati tikwenera kuzizipizga kuti titonde viyezgo. (Ŵazgani Luka 21:19.) Kasi kuzizipizga ni vichi? Kasi ntchivichi chingatovwira kuzizipizga? Kasi tingasambirako vichi kwa awo ŵakazizipizga? Kasi tingazomerezga wuli kuti ‘kuzizipizga kufiske mulimo wake’?—Yak. 1:4.

KASI KUZIZIPIZGA NI VICHI?

3. Kasi kuzizipizga ni vichi?

3 Mu Baibolo, mazgu ghakuti kuzizipizga ghakung’anamura vinandi kuluska kukhomezga waka para takumana na viyezgo. Kuzizipizga kukusazgapo umo tikuchitira para takumana na viyezgo. Munthu uyo ngwakuzizipizga wakuŵa wachikanga, wakukhora, ndiposo wakuzika. Buku linyake likuti, ‘kuzizipizga nkhukhomezga, kusulako waka yayi, kweni na chigomezgo chakukhora. Ni mukhaliro uwo ukovwira munthu kutchintha mu nyengo ya suzgo. Mukhaliro uwu ukuzgora chiyezgo chinonono chomene kuŵa uchindami chifukwa ukovwira munthu kuwona viwemi kunthazi kwa suzgo.’

4. Kasi chitemwa chikovwira wuli Ŵakhristu?

4 Chitemwa ndicho chikovwira Ŵakhristu kuzizipizga. (Ŵazgani 1 Ŵakorinte 13:4, 7.) Tikuzizipizga masuzgo agho tikukumana nawo chifukwa tikutemwa Yehova ndipo tikukhumba kuchita khumbo lake. (Luka 22:41, 42) Kweniso chifukwa chakuti tikutemwa ŵabali na ŵadumbu ŵithu, tikuzizipizga para ŵatibudira. (1 Pet. 4:8) Para tikutemwana na munyithu wa mu nthengwa, chikuŵa chipusu kuzizipizga masuzgo kweniso kukhozga nthengwa yithu.—1 Kor. 7:28.

KASI NTCHIVICHI CHINGATOVWIRA KUZIZIPIZGA?

5. Chifukwa wuli Yehova ndiyo ngwakwenelera kutovwira?

5 Tikwenera kupempha Yehova kuti watipe nkhongono. Yehova ni “Chiuta uyo wakutisanguluska na kutipa nkhongono zakuzizipizgira.” (Rom. 15:5) Ni Yehova pera uyo wakupulikiska makora masuzgo agho tikukumana nagho. Nakuti wakumanya maghanoghano ghithu na umo tili kulengekera. Ntheura Yehova ndiyo ngwakwenelera nadi kutovwira kuzizipizga masuzgo. Baibolo likuti: “Wakukhorweska khumbo la awo ŵakumopa, wakupulika para ŵakulira kuti waŵavwire, ndipo wakuŵathaska.” (Sal. 145:19) Kasi Yehova wakuzgora wuli para tamupempha kuti watovwire?

6. Kasi Yehova wakutovwira wuli para tasangana na viyezgo?

6 Ŵazgani 1 Ŵakorinte 10:13. Para tapempha Yehova kuti watovwire kuzizipizga viyezgo, iyo “wapelekenge nthowa” yakuzizipizgira. Kasi Yehova wakuwuskapo viyezgo vithu? Nyengo zinyake ndimo wakuchitira. Kweni kanandi Yehova wakupeleka waka nthowa ‘yakutovwira kuti tizizipizge.’ Nadi, Yehova wakutipa nkhongono kuti ‘tizizipizgenge vinthu vyose ndiposo tizikire na kuŵa na chimwemwe.’ (Kol. 1:11) Kweniso pakuti Yehova wakumanya makora kalengekero na maghanoghano ghithu, wazamuzomerezga yayi kuti tisangane na chiyezgo icho chingatitondeska kulutilira kuŵa ŵakugomezgeka.

7. Chifukwa wuli tikwenera kurya chakurya chauzimu?

7 Tikwenera kurya chakurya chauzimu. Para tikwelenge phiri litali, tikwenera kurya mwakukwana kuti tiŵe na nkhongono izo zingatovwira kukwera makora. Mwakuyana waka, kuti tizizipizge masuzgo agho tikukumana nawo, nyengo zose tikwenera kurya mwakukwana chakurya chauzimu. Kweniso tikwenera kujinora vinthu vinyake kuti tiŵe na nyengo yakuŵerengera, kusambira, na kuwungana. Para tikuchita nthena, ndikuti tikurya “chakurya icho chikukhalilira na kupeleka umoyo wamuyirayira,” ndipo chakurya ichi chikutovwira kuti tiŵe na chipulikano chakukhora.—Yoh. 6:27.

8, 9. (a) Mwakuyana na lemba la Yobu 2:4, 5, kasi Satana wakuti tichitenge vichi para tasangana na viyezgo? (b) Kasi tikwenera kumanya vichi para tikulimbana na viyezgo?

 8 Tikumbukenge nkhani ya kugomezgeka ku Ufumu wa Chiuta. Para muteŵeti wa Yehova wakumana na chiyezgo, ndiyo pera yayi uyo wakukhwaskika. Vili nthena chifukwa umo wakuchitira na chiyezgo, wangalongora kuti ngwakugomezgeka ku Ufumu wa Yehova panji yayi. Satana wakususka Ufumu wa Chiuta. Iyo wakanyoza Yehova kuti: “Munthu wapelekenge vyose ivyo wali navyo kuti wawombore umoyo wake. Kweni usange sono munganyoloska waka woko linu na kukhwaska chiwangwa [cha Yobu] na thupi lake, wamutukaninge nadi pamaso pinu.” (Yobu 2:4, 5) Satana wakuti tikuteŵetera Yehova chifukwa chakuti tikumutemwa yayi, kweni chifukwa cha uryezi. Kasi Satana wali kusintha maghanoghano ghake agha? Napachoko pose. Kwa vyaka vinandi kufuma apo wakaponyekera pasi kufuma kuchanya, Satana wachali ‘kunena’ ŵateŵeti ŵa Chiuta, ndipo “wakuŵanena muhanya na usiku panthazi pa Chiuta withu.” (Chivu. 12:10) Satana wakukhumba yayi kuti ise tilutilire kuŵa ŵakugomezgeka kwa Chiuta. Iyo wakukhumba kuti tithere ku viyezgo na kuleka kukhozgera Ufumu wa Chiuta.

9 Para tikulimbana na viyezgo, tikwenera kumanya kuti Satana na viŵanda vyake ŵakukhazga kuti titherenge. Kweni Yehova, Yesu, ŵangelo, na ŵakuphakazgika awo ŵali kuchanya ŵakutihaya kuti tiluske, ndipo ŵakukondwa kuti tikulutilira kuzizipizga na kukhozgera Ufumu wa Yehova. Nakuti para tikuyezgeka, Yehova wakutiŵeyelera kuti: “Mwana wane, uŵe wavinjeru na kukondweska mtima wane, mwakuti nimuzgore uyo wakuninena.”—Zinth. 27:11.

10. Para tasangana na chiyezgo, chifukwa wuli tikwenera kughanaghanira za njombe?

10 Tighanaghanirenge njombe yakuzizipizga. Tiyelezgere kuti munthu wali pa ulendo. Munthowa, munthu uyu wangasangana na masuzgo, mwakuti nyengo zinyake mahara ghangamumalira. Kweni para wakukumbukira kuzirwa kwa ulendo wake, wazizipizgenge suzgo lililose m’paka wakafike uko wakuya. Mwakuyana waka, nase tingakumana na masuzgo agho nyengo zinyake tingaghawona nga kuti tingakwaniska yayi kughazizipizga. Yesu nayo wakasangananga na masuzgo. Iyo ‘wakazizipizga kayowoyero ka msinjiro ka ŵakwananga,’ wakasulako soni, nanga ni nyifwa yakuŵinya pa “khuni lakusuzgikirapo.” Nakuti iyi yikaŵa nyengo yakusuzga chomene kwa Yesu. Ndipouli, Yesu wakazizipizga viyezgo vyose ivi “chifukwa cha chimwemwe icho chikaŵikika panthazi pake.” (Heb. 12:2, 3) Iyo wakaghanaghaniranga njombe yakuzizipizga. Yesu wakamanyanga kuti para walutilirenge kuzizipizga, wawovwirenge kutuŵiska zina la Chiuta na kuthuwuska muwuso wa Yehova. Viyezgo ivyo Yesu wakasangana navyo pa charu chapasi vikaŵa vyakanyengo kachoko, kweni njombe yake kuchanya yikaŵa yamuyirayira. Mazuŵa ghano, viyezgo ivyo nase tikukumana navyo vingaŵa vyakuŵinya na vyakofya chomene. Kweni tingaluwanga yayi kuti masuzgo agho tikukumana nagho apo tikwenda pa nthowa yakuya ku umoyo wamuyirayira, ngakanyengo kachoko.

“AWO ŴAZIZIPIZGA”

11. Chifukwa wuli tikwenera kughanaghanira vya ‘awo ŵakazizipizga’?

11 Patekha tingakwaniska yayi kuzizipizga. Petrosi wakachiska Ŵakhristu kuti ŵazizipizge viyezgo vya Satana. Iyo wakalemba kuti: “Mikanani nayo, muŵe ŵakukhora mu chipulikano, pakumanya kuti visuzgo vyakuyana waka vikuŵachitikira ŵabali ŵinu wose awo ŵali mu charu.” (1 Pet. 5:9) Ivyo Ŵakhristu ‘awo ŵakazizipizga’ viyezgo ŵakachita vikutisambizga kuti nase tingatchintha na kuzizipizga viyezgo.  Kweniso vikutikumbuska kuti para tagomezgeka tizamupokera njombe. (Yak. 5:11) Tiyeni tidumbiskane vya ŵateŵeti ŵanyake awo ŵakazizipizga. [1]

12. Kasi tikusambirako vichi kwa ŵakerubi awo ŵakaŵikika mu munda wa Edeni?

12 Ŵakerubi. Ivyo ŵangelo awo ŵakawonekera kakwamba ku ŵanthu ŵakachita vikutisambizga kuti nase tizizipizgenge para tapika mulimo wakusuzga. Yehova wakaŵika “ŵakerubi” chakumafumiro gha dazi kwa munda wa Edeni “na lupanga lwamoto ulo lukazingiliranga, kujanda nthowa ya ku khuni la umoyo.” [2] (Gen. 3:24) Ntchakuwonekerathu kuti uwu ndiwo ukaŵa mulimo wa ŵakerubi yayi apo ŵakalengekanga. Nakuti likaŵa khumbo la Yehova yayi kuti ŵanthu ŵanange na kugaluka. Ndipouli, Baibolo lindayowoyepo kuti ŵakerubi, awo mbangelo ŵapachanya chomene, ŵakadandawura kuti ŵakapika mulimo wapasi uwu. Ŵakakwenyelera yayi na kuleka waka mulimo wawo. M’malo mwake, ŵakapulikira na kulutilira kuchita mulimo wawo wa ulinda ndipo ŵakazizipizga pakuchita mulimo uwu m’paka apo ukamalira. Ŵakwenera kuti ŵakachita mulimo wawo m’paka pa nyengo ya Chigumula, ndipo ukwenera kuti ukatora vyaka vyakujumpha 1,600.

13. Kasi ni vichi ivyo vikawovwira Yobu kuti wazizipizge masuzgo?

13 Yobu. Ivyo vikachitikira Yobu vingatovwira para takhuŵara na mazgu ghambura kwenelera agho mubwezi panji mubali withu wangatiyowoyera. Vingatovwiraso para tili na chitima chifukwa cha matenda panji nyifwa ya munthu uyo tikumutemwa. (Yobu 1:18, 19; 2:7, 9; 19:1-3) Nangauli Yobu wakamanyanga yayi ivyo vikambiska masuzgo ghake, kweni wakathera chara chifukwa iyo ‘wakawopanga Chiuta.’ (Yobu 1:1) Yobu wakasimikizga mu mtima wake kuti walutilirenge kukondweska Yehova, pa mtende na pa masuzgo wuwo. Yehova wakawovwira Yobu kughanaghanira vinthu vyakuziziswa ivyo iyo wakaŵa kuti wachita kale na mzimu wake utuŵa. Ntheura Yobu wakakhorwa kuti Yehova wamazgenge masuzgo ghake pa nyengo yakwenelera. (Yobu 42:1, 2) Nakuti ndivyo vikachitika nadi. “Yehova wakawuskapo masuzgo pa Yobu na kumuwezgerapo usambazi wake. Pa ivyo wakaŵa navyo pakwamba, Yehova wakawezgerapo kaŵiri.” Ndipo Yobu wakakhala “umoyo utali na wakukhorweska.”—Yobu 42:10, 17.

14. Kuyana na lemba la 2 Ŵakorinte 1:6, kasi Paulosi wakawovwira wuli ŵanji?

14 Paulosi. Kasi ŵanthu ŵakumususkani panji kumuyuzgani chifukwa chakuti ndimwe Kaboni wa Yehova? Para ndimwe mubali mulara panji  mulaŵiliri wa dera, kasi mukuwona kuti milimo yinu njikuru chomene? Wonani ivyo vikachitikira Paulosi. Ŵanthu ŵakususka ŵakamuyuzga chomene Paulosi, kweniso zuŵa lililose wakasuzgikanga maghanoghano chifukwa cha kwenjelwera mipingo. (2 Kor. 11:23-29) Kweni wakathera yayi, ndipo ivyo wakachita vikakhozga ŵanji. (Ŵazgani 2 Ŵakorinte 1:6.) Ntheura para mukuzizipizga masuzgo, manyani kuti mukukhozgaso ŵanji.

KASI ‘KUZIZIPIZGA KUFISKENGE MULIMO WAKE’?

15, 16. (a) Kasi kuzizipizga kukufiska “mulimo” wuli? (b) Kasi ni vichi ivyo vingalongora kuti tikuzomerezga kuzizipizga kuti kufiske mulimo wake?

15 Yakobe wakalemba kuti: “Zomerezgani kuzizipizga kuti kufiske mulimo wake.” Kasi kuzizipizga kukufiska “mulimo” wuli? Kukutovwira kuti tiŵe “ŵakukwana na ŵambura kalema mu vyose, ŵambura kupeleŵera mu kanthu kalikose.” (Yak. 1:4) Viyezgo vikuvumbura chigaŵa icho ise tikupeleŵera, panji kuti mikhaliro iyo tikukhumbikwira kugwilirapo ntchito. Kweni para tikuzizipizga viyezgo, tikuŵa na mikhaliro iyo yikukhumbikwa kwa munthu uyo ni Mkhristu. Mwachiyelezgero, tikuŵa ŵakuzikira, ŵakuwonga, ndiposo ŵalusungu.

Para tikuzizipizga viyezgo, tikuŵa na mikhaliro iyo yikukhumbikwa kwa Mkhristu (Wonani ndime 15, 16)

16 Pakuti kuzizipizga kukutiwumba kuti tiŵe Mkhristu wakukwana, ntheura tikwenera kulondezga fundo za mu Baibolo para takumana na viyezgo. Mwachiyelezgero, kasi tikwenera kuchitachi para tikulimbana na maghanoghano ghaheni? Tikwenera kulomba kuti tichimbizge maghanoghano ghaheni. Para tikulomba, chiŵenge chipusu kujikora. Kasi munyake mu mbumba yinu wakumususkani chifukwa chakuti ndimwe Kaboni wa Yehova? M’malo mwa kuthera, limbikirani kuchita vyose ivyo vikukhumbikwa pakusopa Yehova. Ivi vimovwiraninge kuti mugomezgenge chomene Yehova. Kuluwa yayi kuti tikukhumbikwira kuzizipizga kuti tilutilire kuŵa paubwezi na Yehova.—Rom. 5:3-5; Yak. 1:12.

17, 18. (a) Yowoyani chiyelezgero icho chikulongora kuti tikwenera kuzizipizga m’paka paumaliro. (b) Apo umaliro ukusendelera, kasi tikwenera kusimikizga kuchitachi?

17 Tikwenera kuzizipizga kwa nyengo yichoko waka chara, kweni m’paka paumaliro. Tiyelezgere kuti sitima yabira. Uyo washuwenge m’paka pa mtunda ndiyo waponenge. Kweni uyo washuwenge na kuvuka uku wali pafupi kufika pa mtunda, wafwenge nga ni uyo wafwira apo pabilira sitima. Mwakuyana waka, nase tikwenera kuzizipizga m’paka tikanjire mu charu chiphya. Tikukhumbikwira kuzizipizga kuti tizakapone. Tikwenera kuŵa na mtima wakuyana na Paulosi, uyo kaŵiri kose wakati: “Tikugongowa chara.”—2 Kor. 4:1, 16.

18 Tikwenera kugomezga Yehova kuti watovwirenge kuzizipizga m’paka paumaliro. Nase tikugomezga mazgu agho Paulosi wakayowoya pa Ŵaroma 8:37-39. Iyo wakati: “Tikuluska mu vinthu vyose ivi kwizira mwa uyo wakatitemwa. Pakuti nakhorwa ine kuti nanga ni nyifwa, umoyo, ŵangelo, maboma, vinthu ivyo viliko sono, vinthu ivyo vikwiza, nkhongono, kutumphuka, kunyang’amira, panji chilengiwa chinyake chilichose, vitipaturenge yayi ku chitemwa cha Chiuta icho chili mwa Khristu Yesu Fumu yithu.” Mbunenesko kuti nyengo zinyake tingavuka. Kweni tikwenera kuzizipizga m’paka paumaliro, nga umo wakachitira Gidiyoni na ŵanalume ŵake, awo “ŵakalutilira kuskera ŵalwani” ŵawo.—Ŵeru. 8:4.

^ [1] (ndime 11) Mazuŵa ghano, chipulikano chithu chikukhora para tikuŵerenga nkhani za ŵateŵeti ŵa Chiuta awo ŵakazizipizga viyezgo. Buku Lapachaka la 1992, 1999, na 2008, muli nkhani za umo ŵabali ŵithu ku Ethiopia, Malawi, na Russia ŵakazizipizgira.

^ [2] (ndime 12) Baibolo likuyowoya yayi unandi wa ŵakerubi awo ŵakapika mulimo uwu.