Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  April 2016

 NKHANI YAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

Masisiteri Ghazgoka Ŵakhristu Ŵaunenesko

Masisiteri Ghazgoka Ŵakhristu Ŵaunenesko

ZUŴA linyake munung’una wane Araceli wakanikalipira chomene. Iyo wakati: “Kuniphaliraso ivyo cha! Nkhukhumba chara kupulika chilichose chakukhwaskana na tchalitchi chako. Nkhulwara para napulika vyakukhwaskana na tchalitchi chako. Nakuti ukuninyanyiska hoo!” Ivyo Araceli wakayowoya apa, vikanimwazga chomene. Nangauli pasono nili na vyaka 91, kweni nichali kukumbukira ivyo munung’una wane wakayowoya. Ndipouli ivyo vikachitika pamanyuma, vikukolerana chomene na lemba la Mupharazgi 7:8. Lemba ili likuti: “Umaliro wa chinthu nguwemi kuluska wambiro wake.”—Felisa.

Felisa: Nkhakulira mu mbumba yakutemwa kusopa. Mbumba yithu yikaŵa yisambazi yayi. Adada ŵakaskananga visulo, ndipo amama ŵakagwiranga ntchito yakulima. Mu mbumba yithu tikaŵamo ŵana 8, ndipo ine nkhaŵa wakwamba. Tose tikaŵa Ŵakatolika. Ŵabali ŵane 13, ŵanyake ŵakaŵa ŵasembe ndipo ŵanyake ŵakaŵa na maudindo ghanyake. Asibweni ŵane ŵanyake ŵakaŵa ŵasembe kweniso ŵakasambizganga pa sukulu Yakatolika. Nakuti ŵakati ŵafwa, Papa Yohane Paulo wachiŵiri wakaŵalombera kuti ŵaŵe mu gulu la “ŵatuŵa” mwakuyana na mwambo Wakatolika.

Apo nkhaŵa na vyaka 12, mu Spain mukabuka nkhondo. Nkhondo iyi yikati yamara, adada ŵakajalirika mu jele chifukwa cha nkhani zandyali. Ivi vikapangiska kuti chiŵe chinonono kuti amama ŵasange chakurya cha mbumba yose. Ntheura amama ŵakatuma ŵanung’una ŵane ŵatatu, Araceli, Lauri, na Ramoni mu msumba wa Bilbao kuti ŵakakhalenge na masisiteri. Uku kukaŵavya suzgo lanjara.

Araceli: Pa nyengo iyi ine nkhaŵa na vyaka 14, Lauri wakaŵa na vyaka 12, ndipo Ramoni wakaŵa na vyaka 10. Pamaso pakafipa chomene chifukwa tikapatukana na mbumba yithu. Ku Bilbao tikagwiranga ntchito mu nyumba yamasisiteri. Pakati pajumpha vyaka viŵiri, ŵakatisamuskira ku Zaragoza uko kukaŵa nyumba yikuru yamasisiteri iyo ŵakasungirangamoso ŵachekuru. Uku tikagwiranga ntchito yakutozga mu khichini, ndipo ntchito iyi yikatiphyoranga chomene.

Felisa: Ŵanung’una ŵane ŵakati ŵaluta ku Zaragoza, amama na asibweni awo ŵakaŵa ŵasembe, ŵakakolerana kuti ndiko nane ŵanitume. Iwo ŵakakhumbanga kuti nitalikane na munyamata uyo wakanisonganga.  Nkhazomera kuluta ku Zaragoza chifukwa nkhatemwanga kusopa. Zuŵa lililose tikalutanga ku tchalitchi kukachita misa. Nane nkhakhumbanga kuzakaŵa mishonale wa Katolika nga ni mubali wane munyake uyo wakaŵa ku Africa.

Kumazere: Nyumba yamasisiteri ya ku Zaragoza Spain; Kumalyero: Baibolo la chiyowoyero cha Nácar-Colunga

Apo nkhaŵa ku Zaragoza, nkhawona kuti nitondekenge kukateŵetera Chiuta ku charu chinyake chifukwa masisiteri ghakanichiskanga yayi. Pakati pajumpha chaka chimoza, nkhawelera ku nyumba kuti nkhapwelelere asibweni awo ŵakaŵa ŵasembe. Nkhaŵagwiliranga ntchito zapanyumba ndipo mise yiliyose tikachitiranga lumoza Mapemphero Ghakolona. Nkhatemwanga chomene kuŵika maluŵa mu tchalitchi na kupwelelera vikozgo vya Mariya na “ŵatuŵa.”

Araceli: Apo nkhaŵa ku Zaragoza, nkhalapa kuti niteŵeterenge Chiuta nga sisiteri umoyo wane wose. Pamanyuma, ine na ŵanung’una ŵane, masisiteri ghakatipatura. Ine ŵakanituma ku nyumba yamasisiteri ya Madrid, Lauri ŵakamutuma ku Valencia, ndipo Ramoni wakakhala ku Zaragoza. Apo nkhaŵa ku Madrid, nkhalapa kachiŵiri kuti nilutilirenge kuŵa sisiteri. Ŵana ŵasukulu, ŵachekuru, na ŵanyake ŵanandi ŵakizanga ku Madrid. Ntheura ntchito zikakatanga yayi. Pa nyengo iyi nkhagwiranga mu chipatala chapanyumba yamasisiteri.

Pakwamba nkhakhumbisiska chomene kuŵa sisiteri. Nkhaghanaghananga kuti para naŵa sisiteri niŵenge na nyengo yinandi ya kuŵerengera Baibolo na kulipulikiska makora. Kweni nkhakhuŵara chomene chifukwa pakaŵavya uyo wakagwiliskiranga ntchito Baibolo, nesi kuyowoya vya Chiuta na Yesu. M’malo mwake, tikasambiranga waka Chilatini, “vyaŵatuŵa, ” kweniso kusopa Mariya. Ndipouli, kanandi tikagwiranga waka ntchito zakuvuska.

Nkhamba kwenjerwa chomene na ivyo vikachitikanga. Nkhawona kuti ntchiwemi kugwira ntchito na kusanga ndalama zakovwilira mbumba yakwithu m’malo mwa kugwira ntchito pa nyumba yamasisiteri na kusambazga ŵanthu ŵanyake. Ntheura nkhani iyi nkhayithura kwa sisiteri mulara na kumuphalira kuti nkhukhumba kuwelera kukaya. Kweni iyo wakanijalira waka mu chipinda kuti panyake ningasintha maghanoghano.

Pamanyuma, ŵakanifumiska mu chipinda mura. Kweni masisiteri ghakati ghamanya kuti nichali kukhumba kuwelera kwithu, ŵakanijaliraso. Ŵakachita ivi katatu, ndipo pamanyuma ŵakati nilembe mazgu ghakuti: “Nkhufumapo pano chifukwa nkhukhumba kukateŵetera Satana m’malo mwa Chiuta.” Iwo ŵakate usange nalemba mazgu agha, mbwenu ŵanizomerezgenge kuwera. Nkhakhuŵara chomene na nkhani iyi. Nkhakhumbanga nadi kuwera, kweni nkhakana kulemba mazgu agha. Paumaliro, nkhapempha kuti niyowoye na wasembe ndipo nkhamuphalira nkhani iyi. Iyo wakapempha bishopu kuti ŵanitumizgeso ku Zaragoza. Pamanyuma pa myezi yichoko waka, ŵakanizomerezga kuwelera kukaya. Pakati pajumpha kanyengo, ŵanung’una ŵane nawo, Lauri na Ramoni, ŵakaleka kukhala na masisiteri.

 BUKU ILO LIKAPANGISKA KUTI TILEKE KUKOLERANA

Felisa

Felisa: Pakati pajumpha nyengo, nkhatengwa ndipo tikasamira ku Cantabria. Nyengo zose nkhalutanga ku tchalitchi. Zuŵa linyake pa Sabata, wasembe munyake wakakalipa kwa saza chaa. Iyo wakakolomoka kuti, “Mwaliwona buku ili!” Wakalongora buku la “Unenesko Weneuwo Ukulongozgera ku Umoyo wa Muyirayira.” Iyo wakati, “Para munyake wali kumupani buku ili, mwize nalo kuno panji mukalitaye waka!”

Nangauli buku ili nkhaŵavya, kweni nkhalikhumbanga. Pamanyuma pa mazuŵa ghachoko waka, ŵanakazi ŵaŵiri ŵakiza pa nyumba yane. Iwo ŵakaŵa Ŵakaboni ŵa Yehova ndipo ŵakanipa buku lakukanizgika lira. Nkhaliŵerenga usiku wenewura. Ŵanakazi ŵara ŵakati ŵizaso, ŵakanipempha kuti ŵanisambizgenge Baibolo, ndipo nkhazomera.

Buku la Unenesko

Nyengo zose nkhakhumbanga kukondweska Chiuta. Ntheura nkhasambira unenesko na kwamba kumutemwa chomene Yehova. Kanandi nkhaphalirangako ŵanthu ivyo nasambira, ndipo nkhabatizika mu 1973. Nkhayezeskanga chomene kuti niphalirengeko ŵabali ŵane vya Yehova. Kweni ŵabali ŵane ŵakanisuskanga, chomenechomene Araceli.

Araceli: Nkhaleka kutemwa tchalitchi lane chifukwa cha nkhaza izo masisiteri ghakanichitiranga apo nkhakhalanga nawo. Ndipouli, sabata yiliyose nkhasangikangapo pa mwambo wamisa. Kweniso zuŵa lililose nkhachitanga Mapemphero Ghakolona. Pakuti nkhakhumbanga kusambira Baibolo, nkhapempha Chiuta kuti wanovwire. Pamasinda mukuru wane Felisa wakaniphalira ivyo wakasambira. Iyo wakalongora kuti wakukondwa chomene na ivyo wakusambira, kweni ine nkhawona nga kuti wazingilira mutu. Nkhagomezganga yayi ivyo wakayowoyanga.

Araceli

Pakati pajumpha vyaka vichoko waka, nkhalutaso ku Madrid kukagwira ntchito. Pamanyuma nkhatengwa kwenekuku. Kwa vyaka vinandi, nkhawona kuti ŵanthu ŵanandi awo nyengo zose ŵakuluta ku tchalitchi, ŵakulondezga yayi ivyo Yesu wakasambizganga. Ntheura nkhaleka kuluta ku tchalitchi. Nkhalekaso kugomezga “vyaŵatuŵa” panji moto wahelo, kweniso kuti wasembe wangagowokera zakwananga zaŵanthu. Nkhataya vikozgo vyane vyose vyatchalitchi. Kweni nkhamanyanga yayi kuti ivyo nkhachita vikaŵa vyakwenelera. Nkhakhuŵara chomene, kweni nkhaleka yayi kupemphera kwa Chiuta kuti: “Nkhukhumba kuti nimumanyani.  Chonde novwirani!” Nkhukumbuka kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakagogodanga kanandi waka pa chijaro cha nyumba yane, kweni nkhajurangako yayi. Pa nyengo iyi nkhagomezganga tchalitchi lililose yayi.

M’ma 1980, Lauri na Ramoni ŵakamba kusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova. Pa nyengo iyi Lauri wakakhalanga ku France ndipo Ramoni wakakhalanga ku Spain. Nkhawonanga kuti nawo ŵakupusikika waka nga ni Felisa. Pamanyuma, nkhaŵa paubwezi na Angelines uyo wakaŵaso neba wane. Angelines nayo wakaŵa Kaboni wa Yehova. Angelines na mfumu wake ŵakanipempha kanandi waka usange ningatemwa kuti ŵanisambizge Baibolo. Iwo ŵakamanyanga kuti nangauli nkhayowoyanga kuti nkhugomezga tchalitchi lililose yayi, kweni nkhukhumba kusambira Baibolo. Paumaliro, nkhaŵaphalira kuti: “Suzgo palije, munganisambizga. Kweni ine nigwiliskirenge ntchito Baibolo lane.” Baibolo lane likaŵa la chiyowoyero cha Nácar-Colunga.

BAIBOLO LIKATOVWIRA KUKOLERANASO

Felisa: Apo nkhabatizikanga mu 1973, mu tawuni ya Santander ku Cantabria mukaŵa Ŵakaboni ŵa Yehova 70 pera. Tikendanga mitunda yitali kuti tikapharazgire ŵanthu. Tikendanga pa galimoto kuti tifike mu vigaŵa vinandi.

Kwa vyaka vinandi, nkhasambizga ŵanthu ŵanandi Baibolo ndipo 11 ŵakabatizika. Ŵanandi mwa ŵanthu aŵa ŵakaŵa Ŵakatolika. Nkheneranga kuzikira chifukwa vikutora nyengo kuti munthu wasinthe ivyo wakugomezga nga umo vikaŵira na ine. Nkhamanyanga kuti Baibolo na mzimu utuŵa wa Yehova ndivyo vingawovwira kuti munthu wamanye unenesko na kusintha. (Heb. 4:12) Mfumu wane, Bienvenido uyo pakwamba wakaŵa wapolisi, wakabatizika mu 1979. Amama ŵane nawo ŵakamba kusambira Baibolo ndipo ŵakafwa pati pajumpha nyengo yichoko waka.

Araceli: Pakwamba nkhakayikiranga ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakanisambizganga. Kweni pakati pajumpha nyengo, nkhasintha. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakasambizganga waka Baibolo yayi, kweni ŵakalondezgangaso ivyo likuyowoya. Ntheura nkhamba kugomezga chomene Yehova na Baibolo, ndipo nkhakondwanga. Ŵazengezgani ŵane ŵanyake ŵakawona kuti nasintha chomene, ntheura ŵakaniphalira kuti, “Koleska Araceli, lutilira kusambira Baibolo!”

Nyengo zose nkhuwonga Yehova mu lurombo kuti: “Yewo Yehova kuti mukanileka waka yayi, kweni mukanovwira kuti nimanye unenesko.” Kweniso nkhapempha mukuru wane Felisa kuti wanigowokere chifukwa nkhamuyowoyeranga makora yayi. Kufuma pa nyengo iyo m’paka sono, tikukondwa kudumbiskana vya Baibolo m’malo mwakukangananga waka. Nkhabatizika mu 1989, apo nkhaŵa na vyaka 61.

Felisa: Nili na vyaka 91, ndipo mfumu wane wali kufwa. Pasono nkhuchita vinandi yayi pakuteŵetera Yehova. Kweni nichali kuŵazga Baibolo zuŵa lililose, kuluta ku maungano, kweniso kupharazga para nili makora.

Araceli: Nkhutemwa kupharazgira ŵasembe na masisiteri para nakumana nawo, panji chifukwa chakuti nane nkhaŵa sisiteri. Ŵanandi ŵakukondwa para nkhuŵapharazgira ndipo naŵagaŵira mabuku ghanandi. Nichali kukumbukira ivyo wasembe munyake wakayowoya apo nkhamupharazgiranga. Nkhadumbiskanapo na wasembe uyu kanandi waka. Kweni zuŵa linyake wakaniphalira kuti: “Araceli, ukuyowoya unenesko, kweni kasi ningaluta nkhu pa msinkhu wane uwu, ndipo ninjani wamunipwelelera? Kasi ŵanyane ku tchalitchi na ŵamumbumba yane ŵatenge vichi?” Nane nkhamuzgora kuti: “Wuli Chiuta, kasi iyo watenge wuli?” Wakamanya kuti nkhaneneskanga nadi, ndipo nkhawona kuti chitima chamukora. Kweni wakaŵavya waka chikanga kuti walutilire kusambira unenesko.

Nizamuluwa yayi nyengo iyo mfumu wane wakaniphalilira kuti nayo wakukhumba kuluta ku maungano. Pa nyengo iyi, wakaŵa na vyaka vyakujumpha 80, ndipo kakaŵa kakwamba kuti walute ku maungano. Kufuma waka pa nyengo iyi, wakakhalanga yayi ku maungano. Wakasambira Baibolo na kwamba kupharazga. Nkhukumbuka umo vikanozgeranga para tikupharazgira lumoza. Iyo wakafwa kwati kwakhala myezi yiŵiri kuti wabatizike.

Felisa: Apo nkhambanga kuteŵetera Yehova, ŵanung’una ŵane ŵatatu ŵakate nazingilira mutu. Kweni pamasinda, nawo ŵakasambira unenesko. Ichi chikanikondweska chomene ndipo ntchimoza mwa vinthu vyambura kuluwika pa umoyo wane. Pamanyuma, tose tikamba kukondwa chomene para tikudumbiskana vya Chiuta withu wachitemwa, Yehova, na Mazgu ghake. Paumaliro tose tikasopanga Yehova mwakukolerana. *

^ ndime 29 Ramoni wali na vyaka 83, Felisa wali na vyaka 91, ndipo Araceli wali na vyaka 87. Wose ŵachali kuteŵetera Yehova mwakugomezgeka. Lauri nayo wakalutilira kuteŵetera Yehova mwakugomezgeka m’paka apo wakafwira mu 1990.