Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

Nkhasida Vyose Kumasinda na Kulondezga Fumu

Nkhasida Vyose Kumasinda na Kulondezga Fumu

“Para ulutenge kukapharazga, kwizaso pano cha. Para wizenge pano, nizamuphyora mbondolo izo.” Mazgu agha ŵakayowoya mbadada kuti ŵanofye. Apa ndipo nkhambira kuleka vyose kumasinda na kulondezga Fumu. Nkhaŵa na vyaka 16 pera.

KASI ivi vikamba wuli? Lekani nimulongosolerani. Nkhababika pa Julayi 29, 1929, ndipo nkhakulira mu muzi uwo ukaŵa ku Bulacan, mu charu cha Philippines. Ku chigaŵa ichi, ŵanthu ŵakaŵa ŵakavu chifukwa panyengo iyo chuma chikendanga makora yayi mu charu. Nkhondo yikamba apo nkhaŵa kanyamata. Ŵasilikari ŵa charu cha Japan ŵakanjira na kuwukira charu cha Philippines. Kweni nkhondo iyi yikatikhwaska viŵi yayi chifukwa muzi withu ukaŵa kutali chomene na tawuni. Tikapulikanga waka ku ŵanthu ivyo vikachitikanga chifukwa tikaŵavya wayilesi, TV, panji manyuzipepara.

Mu banja lithu tikababikamo 8 ndipo ine nili wachiŵiri. Apo nkhaŵa na vyaka 8, asekuru ŵakanitora kuti nkhakhalenge nawo. Nangauli tikaŵa Ŵakatolika, kweni asekuru ŵakatinkhanga yayi visopa vinyake. Ŵakapokeranga mabuku gha visopa ku ŵabwezi ŵawo. Nkhukumbuka kuti ŵakanilongora Baibolo na tumabuku tunyake twa chiyowoyero cha Chitagalog uto tukavumburanga visambizgo vyautesi vya matchalitchi. *Nkhatemwanga chomene kuŵerenga Baibolo, chomenechomene buku la Mateyu, Mariko, Luka, na Yohane. Para nkhuŵerenga mabuku agha, nkhakhumbanga kuŵa nga ni Yesu.—Yoh. 10:27.

NKHALONDEZGA FUMU

Mu 1945 ŵasilikari ŵa charu cha Japan ŵakaleka kuwukira charu cha Philippines. Panyengo iyi, ŵapapi ŵakanichema kuti niwelere ku nyumba. Asekuru ŵakanizomerezga. Ntheura nkhaluta.

Pakati pajumpha nyengo yichoko waka, mu Disembala 1945, Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakiza mu muzi withu kuti ŵazakapharazge. Ŵakaboni aŵa ŵakafuma ku tawuni ya Angat. Kaboni munyake wachilara wakiza ku nyumba kwithu ndipo wakalongosora ivyo Baibolo likuyowoya vya “mazuŵa ghaumaliro.” (2 Tim. 3:1-5) Wakatichema kuti tikaŵepo pa sambiro la Baibolo pafupi na muzi withu. Ŵapapi ŵane ŵakakhala, kweni ine nkhaluta. Kukaŵa ŵanthu pafupifupi 20, ndipo ŵanyake ŵakafumbanga mafumbo ghakukhwaskana na Baibolo.

Nkhapulikiskanga yayi vinandi ivyo ŵakayowoyanga, ntheura nkhakhumbanga kuwera. Kweni pambere  nindanyamuke, ŵakamba kwimba sumu ya Ufumu. Sumu iyo ŵakimba yikanikondweska chomene, ndipo nkhawera yayi. Pamanyuma pa sumu na pemphero, tose tikachemeka kuti tikaŵepo pa maungano pa Sabata ku Angat.

Taŵanandi tikenda pasi pafupifupi makilomita 8 kuti tikafike ku maungano agha, ku nyumba ya mubali Cruz. Pa ungano uwu tikaŵapo 50, ndipo nkhakondwa chomene kuwona ŵana ŵachoko ŵakuzgorapo pa nkhani zinonono za mu Baibolo. Nati naunganako nyengo yitali, mupayiniya muchekuru zina lake Damian Santos, uyo wakaŵapo meya, wakanichema kuti nkhagone ku nyumba kwake. Usiku uwu tikatchezera kudumbiskana vya Baibolo.

Pa nyengo iyo, taŵanandi tikachedwanga yayi kuchitapo kanthu para tapulikiska unenesko wa mu Baibolo. Pakati pajumpha nyengo yichoko waka kufuma apo nkhambira kuwungana, ŵabali ŵakafumba ine na ŵanyane kuti, “Kasi mukukhumba kubatizika?” Nkhazgora kuti, “Enya, nkhukhumba.” Nkhakhumbanga ‘kuteŵetera Fumu Khristu nga ni muzga.’ (Kol. 3:24) Tikaluta ku dambo ilo likaŵa pafupi, ndipo ine na munyane tikabatizika pa Febuluwale 15, 1946.

Tikamanya kuti pakuti sono ndise Ŵakhristu ŵakubatizika, tikwenera kupharazga nyengo zose nga ni Yesu. Kweni adada ŵakakondwa navyo yayi, ndipo ŵakati, “Vyakupharazga cha, uchali mwana. Nakuti ungaŵa muliska chifukwa chakuti ŵali kukuzuŵika mu dambo yayi.” Nkhaŵaphalira kuti Chiuta wakukhumba kuti tipharazgenge makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta. (Mat. 24:14) Nkhaŵaphaliraso kuti, “Nkhwenera kufiska vilapo vyane kwa Chiuta.” Apa ndipo adada ŵakayowoyera mazgu ghakunofya agho nanguyowoya pakwamba. Ŵakakhumbanga kunikanizga kupharazga. Ivi ndivyo vikanipangiska kuti nambe kusida vinthu kumasinda na kuchita vinthu vyauzimu.

Mbumba ya mubali Cruz yikanichema kuti nkhakhalenge nayo ku Angat. Ŵakachiska ine na mwana wawo msungwana, Nora, kuti tilembeske upayiniya. Tose tikamba upayiniya pa Novembala 1, 1947. Nora wakateŵeteranga ku tawuni yinyake, kweni ine nkhalutilira kupharazga ku Angat.

MWAŴI UNYAKE WAKULEKERA VINTHU KUMASINDA

Mu chaka chachitatu cha upayiniya wane, mubali Earl Stewart, wakufuma ku ofesi ya munthavi wakayowoya nkhani ku Angat. Pa ungano uwu pakaŵa ŵanthu ŵakujumpha 500. Wakayowoya nkhani mu Chingelezi ndipo paumaliro nkhalongosolera ŵanthu mu Chitagalog ivyo wakayowoya. Sukulu nkhaluta nayo patali yayi, nkhasambira waka vyaka 7. Kweni nyengo zose asambizgi ŵithu ŵakayowoyanga Chingelezi. Chinyake icho chikanovwira kuti nimanye Chingelezi ntchakuti tikaŵavya mabuku ghanandi gha Chitagalog. Ntheura nkhasambiranga gha Chingelezi. Chingelezi nkhachimanyangako mwakuti nkhakwaniska kung’anamura nkhani iyi na zinyake izo zikadumbika munthazi.

Pa zuŵa ilo nkhang’anamuranga nkhani ya Mubali Stewart, wakaphalira mpingo kuti ofesi yikukhumba mupayiniya yumoza panji ŵaŵiri kuti ŵalute ku Beteli. Ŵakakhumbikwanga kuti ŵakawovwire pa milimo yinyake chifukwa ŵamishonale ŵakalutanga ku ungano wa Theocracy’s Increase uwo ukachitika mu 1950, ku New York, U.S.A. Nkhaŵa yumoza wa awo ŵakachemeka. Apa napo nkhaleka ivyo nkhazgoŵera ndipo nkhaluta kukateŵetera ku Beteli.

Nkhafika ku Beteli pa Juni 19, 1950, ndipo nkhamba uteŵeti. Beteli yikaŵa mu chinyumba chikuru chakale icho chikaŵa pakati pa vimakuni. Beteli yikaŵa na malo ghakukwana maekara ghaŵiri na hafu. Pakaŵa ŵabali ŵambura kutora pafupifupi 12. Mulenji chomene nkhateŵeteranga ku khichini. Ndipo kufuma 9 koloko mulenji nkhasitanga vyakuvwara. Kumise nako nkhagwiranga dankha ku khichini ndipo pamanyuma nkhalutanga ku londire. Ŵamishonale ŵakati ŵawera ku ungano wa mitundu yose, nkhalutilira kuteŵetera pa Beteli. Nkhakulunganga magazini agho ghakatumizgikanga mu mipingo, kweniso nkhanozganga magazini agho ŵabali ŵachemeska. Nkhateŵeterangaso pa malo ghakufikira ŵalendo. Nkhachitanga uteŵeti uliwose uwo ŵanipa.

KUFUMA KU PHILIPPINES NA KULUTA KU SUKULU YA GILIYADI

Mu 1952, nkhakondwa chomene apo nkhapokera kalata yakunichema, pamoza na ŵabale ŵanyake 6, kuti tilute ku Sukulu ya Giliyadi, kilasi nambara 20. Tose tikafuma ku Philippines. Vinthu vinandi ku United States vikaŵa vyachilendo kwa ise. Vikapambananga chomene na ivyo nkhamanyanga kukaya.

Nili na awo nkhasambiranga nawo ku Sukulu ya Giliyadi

Mwachiyelezgero, nkheneranga kusambira umo ningagwiliskira ntchito vinthu vyamagesi vyakuti nindaviwonepo. Kweniso mphepo zikapambananga na za kwithu. Zuŵa linyake kukati kwacha, nkhawona kuti  kuwaro kose kuli tuu. Kakaŵa kakwamba kuwona chiwuvi chakukhoma. Nkhati nachikora nkhasanga kuti chikuzizima. Chikazizimanga chomene.

Kweni vinthu vyose vyachilendo ivyo tikakumananga navyo vikaŵavya ntchito chifukwa ivyo tikasambiranga ku Giliyadi vikaŵa vyakuzirwa chomene. Ŵasambizgi ŵithu ŵakatisambizganga mwaluso chomene. Tikasambira umo tingasambilira patekha kweniso umo tingachitira kafukufuku. Ivyo nkhasambira ku Giliyadi vikanovwira kuti nitemwenge chomene Yehova.

Nkhati namalizga masambiro gha Giliyadi, ŵakanituma kukachita upayiniya wapadera ku Bronx, mu msumba wa New York. Mu July 1953, nkhaŵapo pa ungano wa New World Society uwo ukachitikira mu msumba uwu. Ungano uwu ukati wamara, nkhawelera ku uteŵeti wane ku Philippines.

KUFUMAMO MU TAWUNI

Ŵabali pa ofesi ŵakaniphalira kuti: “Sono wambenge kwendera dera.” Uwu ukaŵa mwaŵi wakuti nambe kulondezga mendero gha Fumu, iyo yikalutanga ku mizi na mu misumba yakutali kukawovwira mberere za Yehova. (1 Pet. 2:21) Ŵakanipa dera likuru chomene ilo likaŵa mu chigaŵa chapakati cha Luzon. Chigaŵa ichi ntchirwa chikuru chomene mu Philippines. Madera ghanyake agho nkhenderanga ni Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, na Zambales. Kuti nkhafike ku madera ghanyake, nkhakweranga Mapiri gha Sierra Madre. Ku malo agha kukaŵavya mabasi. Ntheura nkhapemphanga madirayivara gha mathiraki kuti nikwereko pachanya pa makuni agho ŵakayeghanga. Kanandi ŵakazomeranga, kweni ghakaŵanga maulendo ghakusuzga.

Mipingo yinandi yikaŵanga yiphya kweniso yikaŵa na ŵanthu ŵachoko. Kanandi ŵabali ŵakanipemphanga kuti niŵawovwire kuchitiska maungano gha mpingo ndiposo ghakunozgekera uteŵeti.

Pamanyuma ŵakanisamuskira ku dera ilo likatoranga chigaŵa chose cha Bicol. Ku chigaŵa ichi kukaŵa tumagulu tunandi uto ŵakambiska mbapayiniya ŵapadera awo ŵakapharazganga ku vigaŵa vyambura mpingo. Pa nyumba yinyake iyo nkhafikira, pakaŵa kachimbuzi kakujima ako ŵakagonekapo waka makuni ghaŵiri ghakukandapo. Nkhati nakanda pa makuni agha, ghakawira mukati. Nane nkhalutira nagho lumoza. Pakatora nyengo kuti nijinozge na kurya chakurya chamulenji.

Apa ndipo nkhambira kughanaghana vya Nora, uyo wakamba upayiniya ku Bulacan. Panyengo iyo wakachitanga upayiniya wapadera mu msumba wa Dumaguete, ndipo nkhaluta kukamuwona. Nkhati nawerako, tikalemberananga makalata ndipo mu 1956, tikatorana. Sabata yakulondezgapo pamanyuma pa ukwati tikachezgera mpingo pa chirwa cha Rapu Rapu. Tikendanga pasi mitunda yitali na kukwera mapiri. Kweni tikakondwanga chomene kuteŵetera ŵabali ku vigaŵa vyakutali.

KUTEŴETERASO PA BETELI

Tikati tendera dera vyaka vinayi, tikapempheka kuti tikateŵetere pa ofesi. Mu Janyuwale 1960 tikamba kuteŵetera pa Beteli ndipo tateŵetera vyaka vinandi.  Vyaka vyose ivyo nateŵetera pa Beteli, nasambira vinandi chifukwa cha kuteŵetera na ŵabali ŵa maudindo ghakuru. Nora wachita mauteŵeti ghakupambanapambana pa Beteli.

Nkhuyowoya nkhani pa ungano wa chigaŵa ndipo mubali wakung’anamulira mu chiyowoyero cha Cebuano

Pa Beteli, nili na mwaŵi wakuwona umo ntchito ya Ufumu yalutira panthazi mu charu cha Philippines. Nkhaluta ku Beteli nili mwana kweniso wambura kutora. Ndipo mu charu chose cha Philippines mukaŵa waka ŵapharazgi 10,000. Kweni sono muli ŵapharazgi ŵakujumpha 200,000. Kweniso kuli ŵabali na ŵadumbu ŵanandi awo ŵakuteŵetera pa Beteli, kovwira pa ntchito yakupharazga.

Apo ntchito ya Ufumu yikakuranga, pakakhumbikwanga kusazgirako maofesi. Wupu Wakulongozga ukatiphalira kuti tipenje malo ghakuti tizengepo maofesi ghaphya. Ine na mubali uyo wakalaŵiliranga dipatimenti yakusindikizga mabuku tikamba kwenda nyumba na nyumba pafupi na ofesi, kufumba ŵanthu usange ŵali na malo ghakuguliska. Palije uyo wakakhumbanga kuguliska. Munthu munyake wakufuma ku China wakatiphalira kuti: “Taŵanthu ŵa ku China tikuguliska [malo] yayi. Tikugura.”

Nkhung’anamulira nkhani ya Mubali Albert Schroeder

Kweni zuŵa linyake, munthu munyake uyo wakaŵa na malo wakatifumba usange tingatemwa kugura malo ghake. Iyo wakasamukiranga ku United States. Chikaŵa chakusuzga kugomezga ivyo vikamba kuchitika. Munthu munyake uyo wakaŵa pafupi na malo agha nayo wakaguliska malo ghake, ndipo wakachiska ŵanyake kuti nawo ŵaguliske. Tikagulaso nanga ni malo gha munthu wa ku China uyo pakwamba wakati “Taŵanthu ŵaku China tikuguliska [malo] yayi.” Pa nyengo yichoko waka, tikaŵa na malo ghakuru chomene. Nkhukayika yayi kuti Yehova Chiuta wakakhumbanga kuti tiŵe na maofesi ghaphya.

Mu 1950, ndine nkhaŵa mwana muchoko chomene pa ŵabali na ŵadumbu wose awo ŵakaŵa pa Beteli. Kweni sono ine na muwoli wane ndise tili ŵalara chomene pa wose. Nkhudandaurapo yayi kuti nkhulondezga Fumu kulikose uko yikunituma. Ŵapapi ŵane ŵakanichimbizga pa nyumba, kweni Yehova wanipa ŵabali ŵane ŵanandi mu gulu lake. Nkhukayika yayi kuti Yehova wakutipa vyose ivyo tikukhumbikwira pa uteŵeti wuliwose uwo watipa. Ine na Nora tikuwonga chomene Yehova pa viwemi vyose ivyo watipa. Ndipo tikuchiska waliyose kuti wamuyezge Yehova na kuwona kuti ni muwemi.—Mal. 3:10.

Panyengo yinyake Yesu wakachema Mateyu Levi, uyo wakaŵa wakusonkheska msonkho, wakati: “Uŵe mulondezgi wane.” Kasi Mateyu wakati wuli? “Wakasida vyose kumasinda, wakawuka na kwamba kumulondezga [Yesu].” (Luka 5:27, 28) Nane nili na mwaŵi uwu, ndipo nkhupempha ŵanyake kuti nawo ŵalondezge Fumu. Para ŵachita nthena ŵatumbikikenge chomene.

Nili wakukondwa kuti nkhulutilira kovwirapo pa mulimo ukuru uwo ukuchitika mu charu cha Philippines

^ ndime 6 Twakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova uto pasono ŵali kuleka kupurinta.