Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Kasi Mukukumbuka?

Kasi Mukukumbuka?

Kasi muli kuŵazga magazini gha Gongwe la Mulinda ghasonosono apa? Yezgani kuzgora mafumbo agha:

Kuti ŵapapi awo ŵali kusamukira ku charu chinyake ŵawovwire ŵana ŵawo kuti ŵakure makora mwauzimu, kasi ŵakwenera kughanaghanira vichi pa nkhani ya chiyowoyero?

Ŵana ŵakusambira chiyowoyero cha uko ŵali kusamira para ŵali ku sukulu kweniso para ŵakuseŵera na ŵanyawo. Ntchiwemi chomene kuti ŵana ŵamanyenge viyowoyero vinandi. Ŵapapi ŵakwenera kuwona usange ŵana ŵawo ŵakupulika makora unenesko mu chiyowoyero chawo panji icho ŵakusambira ku sukulu. Kweniso ŵakwenera kuwona usange ŵakukura mwauzimu. Ŵapapi ŵakwenera kudangizga vyakukhumba vyawo yayi kweni ŵakwenera kughanaghanira chomene umoyo wa uzimu wa ŵana ŵawo.—w17.05, peji 9-11.

Apo Yesu wakafumba Petrosi kuti: “Kasi ukunitemwa ine kuluska izi?” mazgu ghakuti “izi” ghakang’anamuranga vichi? (Yoh. 21:15)

Vikulongora kuti Yesu wakang’anamuranga somba izo Petrosi wakakora panji bizinesi ya somba iyo Petrosi wakachitanga. Yesu wakati wafwa, Petrosi wakambaso ulovi. Ŵakhristu ŵakwenera kujisanda usange ŵakuzirwiska chomene ntchito yawo yakulembeka.—w17.05, peji 22-23.

Chifukwa wuli Abrahamu wakapempha muwoli wake kuti wayowoye kuti ni mudumbu wake? (Gen. 12:10-13)

Sara wakaŵa nadi mudumbu wa Abrahamu. Sara wayowoyenge kuti ni muwoli wake mphanyi Abrahamu wakakomeka ndipo wakate wababenge yayi mphapu iyo Chiuta wakamulayizga.—wp17.3, peji 14-15.

Kasi Elias Hutter wakachita wuli kuti wawovwire ŵanthu awo ŵakakhumbanga kusambira Chihebere?

Hutter wakapurinta Baibolo lake mwapadera chomene kuti wovwire ŵanthu kuŵazga mwambura kusuzgikira. Iyo wakalemba makora mazgu agho ghangawovwira munthu kumanya fundo na ng’anamuro lake. Ivi vikawovwira awo ŵakasambiranga Chihebere kuchimanya mwambura kusuzga. Ivi ndivyo ŵali kuchitaso mu mazgu ghamusi mu Baibolo la New World Translation of the Holy Scriptures—With References.wp17.4, peji 11-12.

Kasi ntchiwemi kuti Mkhristu waŵenge na futi yakujivikiliraku vigeŵenga?

Chiuta wakuwona umoyo kuti ngwakupatulika. Yesu wandaphalirepo awo ŵakumulondezga kuti ŵaŵenge na malupanga kuti ŵajivikilirenge nagho. (Luka 22:36, 38) Tikwenera kuskana malupanga ghithu kuŵa vyakulimira. Umoyo ngwakuzirwa kulusa vinthu vyakuthupi. Tikuchindika njuŵi za ŵanyithu, ndipo ŵanji ŵakwenera kusambirako kwa ise. (2 Kor. 4:2)—w17.07, peji 31-32.

Chifukwa wuli ivyo wakalemba Mateyu na Luka vyakukhwaskana na Yesu apo wakaŵa mwana vikupambana?

Mateyu wakalongosora chomene vya Yosefe na umo wakachitira wati wamanya kuti Mariya wali na nthumbo kweniso ivyo Yehova wakamuphalira kuti wachimbilire ku Eguputo na kwizaso. Kweni Luka wakulongosora chomene vya Mariya. Wakulongosora za ulendo wa Mariya kwa Elizabeti na umo wakachitira apo Yesu wakakhalilira ku tempile.—w17.08, peji 32.

Ni vinthu wuli ivyo Baibolo lajumphamo?

Mazgu agho ghali mu Baibolo na ivyo ghakung’anamura vikusintha para pajumpha nyengo. Para ulamuliro ukusintha chiyowoyero icho ŵanandi ŵakuyowoya nacho chikusintha. Ŵandyali na ŵaliska ŵanandi ŵakakhumbanga yayi kuti Baibolo ling’anamulike kuya mu viyowoyero vinandi.—w17.09, peji 19-21.

Kasi munthu waliyose wali na mungelo wake uyo wakumuvikilira?

Yayi. Yesu wakati ŵangelo ŵa ŵasambiri ŵake ŵakulaŵiska chisko cha Chiuta. (Mat. 18:10) Apa Yesu wakang’anamuranga kuti ŵangelo ŵakuvikilira mteŵeti waliyose wa Chiuta yayi, kweni wakang’anamuranga kuti ŵangelo ŵakukondwa chomene na mulimo wa msambiri waliyose.—wp17.5, peji 5.

Kasi ntchitemwa wuli icho ntchapadera chomene?

Chitemwa cha a·gaʹpe ntchapadera chomene chifukwa chikujintha pa fundo za mu Baibolo. Uyo wali na chitemwa ichi wakuŵa walusungu kwenso wachiwuravi. Wakujighanaghanira yekha yayi, kweni wakuchita vinthu ivyo vingawovwira ŵanyake.—w17.10, peji 7.