Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  December 2017

Chilongolero cha Nkhani za mu Gongwe la Mulinda 2017

Chilongolero cha Nkhani za mu Gongwe la Mulinda 2017

Kulongora deti la magazini iyo muli nkhani

BAIBOLO

 • Chifukwa Wuli Pali Ghanandi? Na. 6

 • Kuleka Kupulikiska Baibolo, Na. 1

 • Mabaibolo Ghachihebere gha Elias Hutter, Na. 4

 • Mungachita Wuli Kuti Mupulikiskenge Baibolo? Na. 1

 • Ukaboni Unyake Wakukhorweska, Na. 3

BAIBOLO LIKUSINTHA UMOYO WA ŴANTHU

 • Nkhagomezganga Yayi Kuti Kuli Chiuta (A. Golec), Na. 5

 • Nkhawopanga Chomene Nyifwa! (Y. Quarrie), Na. 1

 • Nkhatemwanga Chomene Kuseŵera Baseball (S. Hamilton), Na. 3

MAFUMBO GHAKUFUMIRA KU ŴAŴAZGI

 • Chifukwa wuli ivyo wakalemba Mateyu na Luka vyakukhwaskana na Yesu apo wakaŵa mwana vikupambana? Oga.

 • Kasi ntchakwenelera kuti Ŵakhristu ŵa pa nthengwa ŵagwiliskirenge ntchito nthowa yakulera ya IUD? Dise.

 • Kasi ntchiwemi kuti Mkhristu waŵenge na futi yakujivikilira ku vigeŵenga? Jul.

 • Kasi ŵanthu wose awo mukafuma Mesiya ŵakaŵa ŵakwamba kubabika? Dise.

 • Yehova “wazomerezgenge yayi kuti imwe muyezgekenge na kutondeka kuzizipizga,” (1Ko 10:13), Feb.

NKHANI ZAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

 • Kwenda na Ŵanthu Ŵavinjeru Kwanovwira Chomene (W. Samuelson), Mal.

 • Natumbikika Chifukwa cha Kuteŵetera na Ŵanthu Ŵakukhwima Mwauzimu (D. Sinclair), Sep.

 • Nkhusambizga Ŵanthu Unenesko Nangauli Nili Wakumangwa Makutu (W. Markin), Meyi

 • Nkhasida Vyose Kumasinda na Kulondezga Fumu (F. Fajardo), Dise.

 • Nkhaŵikapo Mtima Kuŵa Msilikari (D. Psarras), Epu.

 • Tikatumbikika Chomene Chifukwa cha Kuzizipizga (P. Sivulsky), Oga.

 • Tikutumbikika Para Tikuchita Ivyo Yehova Wakukhumba (O. Matthews), Oku.

 • Wakatilongora Lusungu Lukuru Munthowa Zinandi (D. Guest), Feb.

NKHANI ZAKUPAMBANAPAMBANA

 • Awo Ŵakaguliskanga Viŵeto pa Tempile, Juni

 • Chawanangwa Chakuzirwa Chomene, Na. 6

 • Chilembo Chichoko Chomene cha Chihebere, Na. 4

 • Chiuta Wakamuchema Kuti Mwanakazi “Wakuchindikika,” (Sara), Na. 5

 • Chiŵiya Chakale Chomene, Mal.

 • Ivyo Baibolo Likuyowoya pa Nkhani ya Umoyo na Nyifwa, Na. 4

 • Kasi Ŵangelo Ŵaliko Nadi? Na. 5

 • Kasi Aramagedoni ni Vichi? Na. 6

 • Kasi Charu Chapasi—Chizamuŵa Nadi Paradiso? Na. 4

 • Kasi Gayo Wakawovwira Wuli Ŵabali Ŵake? Meyi

 • Kasi Kale Ŵakanyamuranga Wuli Moto? Janyu.

 • Kasi Mukulaŵiska Kuwalo Panji mu Mtima? Juni

 • Kasi pa Charu Chapasi Pazamuŵa Nadi Mtende? Na. 5

 • Kasi Tikukhala Nadi mu “Mazuŵa Ghaumaliro”? Na. 2

 • Kasi Urunji Uzamuŵapo Nadi pa Charu Chapasi? Na. 3

 • Kwenjerwa, Na. 4

 • “Mahara Ghako Ghatumbikike” (Abigelu), Juni

 • Mungafwatuka ku Wuzga, Na. 2

 • “Ndiwe Mwanakazi Wakutowa Chomene” (Sara), Na. 3

 • Paulosi Wakapeleka Ulongozgi Wamahara (Mil 27), Na. 5

 • Para Uyo Mukumutemwa Walwara Vwitivwiti, Na. 4

 • “Wakamukondweska Chiuta” (Enoki), Na. 1

 • Wakuchitiska Masuzgo, Na. 1

 • Ŵanalume Ŵanayi Awo Ŵakwera pa Mahachi, Na. 3

 • Ŵayuda Ŵakachitanga Vichi Kuti Yesu Waŵakanizge Kulapa? Oku.

 • Yosefe wa ku Arimatiya, Oku.

NKHANI ZAKUSAMBIRA

 • Chifukwa Wuli Ntchakuzirwa Kujiyuyura? Janyu.

 • Chifukwa Wuli Tikwenera ‘Kulumba Ya’? Jul.

 • Chitemwa Chinu Chileke Kuzizima, Meyi

 • “Gomezga Yehova na Kuchita Uwemi,” Janyu.

 • Jipelekani Kuti Mulumbe Yehova, Epu.

 • “Kasi Ukunitemwa Ine Kuluska Izi?” Meyi

 • Kasi Mukubisama mwa Yehova? Nov.

 • Kanani Maghanoghano gha Charu, Nov.

 • Kasi Mboniwoni za Zekariya Zikutisambizga Vichi? Oku.

 • Kasi Mukuchita Vinthu Mwaurunji nga ni Yehova? Epu.

 • Kasi Mulindilirenge Mwakuzikira? Oga.

 • Kasi Mulondezgenge Ivyo Vili mu Baibolo? Mal.

 • Kasi Ninjani Wakulongozga Ŵanthu ŵa Yehova Mazuŵa Ghano? Feb.

 • Kasi Tingavura Wuli Wunthu Wakale na Kuleka Kuwuvwaraso? Oga.

 • Kasi Tingavwara Wuli Wunthu Uphya na Kuleka Kuwuvuraso? Oga.

 • Khozgerani Ufumu wa Yehova, Juni

 • “Khwima Mtima . . . Lute Ukagwire Ntchito,” Sep.

 • Kovwira Ŵalendo Kuti Ŵateŵetere Yehova na Kusekelera,” Meyi

 • Kovwira Ŵana ŵa “Ŵalendo,” Meyi

 • “Lirani na Ŵanthu Awo Ŵakulira,” Jul.

 • Longorani Urunji na Lusungu nga ni Yehova, Nov.

 • ‘Mazgu gha Chiuta . . . Ngankhongono,’ Sep.

 • “Mazgu gha Chiuta Withu Ghakukhalilira Muyirayira,” Sep.

 • “Mtende wa Chiuta . . . Ukuluska Maghanoghano Ghose,” Oga.

 • “Mweruzgi wa Charu Chose” Chapasi Nyengo Zose Wakuchita Urunji, Epu.

 • Magileta na Mphumphu Vikumuvikilirani, Oku.

 • Mughanaghanirenge Nkhani Yakuzirwa, Juni

 • Mujikorenge, Sep.

 • Muleke Kuzomerezga Chilichose Kumutondeskani Kupokera Njombe, Nov.

 • Mungaŵa Ŵakujiyuyura Para Mwayezgeka, Janyu.

 • Muŵe Ŵalusungu nga ni Yehova, Sep.

 • “Nili na chigomezgo mwa Chiuta,” Dise.

 • Ni Vinthu Wuli Vizamumara Para Ufumu wa Chiuta Wiza? Epu.

 • “Nkhumanya Kuti Wazamuwuka,” Dise.

 • Pelekani Ntchindi kwa Awo Zikuŵenelera, Mal.

 • Penjani Usambazi Wanadi, Jul.

 • Sembe Yakuwombora ‘Ntchawanangwa Chakufikapo’ Chakufuma Kwa Chiuta, Feb.

 • Teŵeterani Yehova na Mtima Wakufikapo, Mal.

 • ‘Titemwanenge mu Milimo na Unenesko,’ Oku.

 • Unenesko Ukwiza na ‘Mtende Chara Kweni Lupanga,’ Oku.

 • “Ufiskenge Ivyo Walapa,” Epu.

 • ‘Vinthu Ivi Uvipeleke ku Ŵanthu Ŵakugomezgeka,’ Janyu.

 • “Wakovwire Kuti Vyose Ivyo Ukughanaghana Vikwendere Makora,” Jul.

 • Ŵachinyamata—‘Lutilirani Kusanga Chiponosko Chinu,’ Dise.

 • Wanangwa Uwo Yehova Wali Kutipa Ngwakuzirwa, Janyu.

 • Ŵani na Chipulikano—Sankhani Mwamahara, Mal.

 • Ŵapapi—Wovwirani Ŵana Ŵinu ‘Kuŵa Ŵavinjeru, Kuti Ŵaponoskeke,’ Dise.

 • Ŵikani Mtima pa Usambazi Wauzimu, Juni

 • Yehova Wafiskenge Khumbo Lake, Feb.

 • Yehova Wakulongozga Ŵanthu Ŵake, Feb.

 • Yehova Wakutisanguluska mu Suzgo Yithu Yose, Juni

 • Yimbani Mwakukondwa! Nov.

UMOYO WA ŴAKHRISTU

 • Chitemwa—Ni Mukhaliro Wakuzirwa Chomene, Oga.

 • Kasi Ŵakhristu Ŵakwenera Kukondwelera Khisimasi? Na. 6

 • Kuwina Nkhondo ya mu Maghanoghano, Jul.

 • Mubwezi Wanadi Wakovwira Munyake Para Vyasuzga, Mal.

 • Mukwenera Kuviwona Wuli Ivyo Mwabudiska? Na. 6

 • Mumazgenge Mphindano Kuti Paŵe Mtende? Juni

 • Ŵakwenera Kutora Panji Kutengwa? Na. 2

 • Uyo Wakupeleka Wakukondwa, Na. 2

ŴAKABONI ŴA YEHOVA

 • “Kasi Ungano Unyake Tiŵenge Nawo Pawuli?” (Mexico), Oga.

 • Kuti Muzgoŵere Mpingo Uwo Mwasamirako, Nov.

 • “Munthu wa Mtima wa Kupa Watumbikikenge” (vyakupeleka), Nov.

 • Mkhristu Wakalongora Lusungu, Oku.

 • ‘Nkhongono Zikakwera’ (ungano wa mu 1922), Meyi

 • “Palije Msewu Uheni Chomene” (Australia), Feb.

 • Umoyo Wambura Kukhumba Vinandi Ngwakukondweska, Meyi

 • Ŵakajipeleka na Mtima Wose (ŵadumbu ŵambura kutengwa), Janyu.

 • Ŵakajipeleka na Mtima Wose ku Turkey, Jul.

YEHOVA

 • Chiuta Ndiyo Wakuchitiska Msuzgo? Na. 1

 • Kasi Mukuwonga Chawanangwa Chikuru cha Chiuta? Na. 2

YESU KHRISTU

 • Kasi Yesu Wakawonekanga Wuli? Na. 6

 • Ntharika ya Yesu ya “tuntcheŵe,” Na. 5