ŴANTHU ŵakamba ni kale kupeleka sembe panji kuti vyawanangwa. Vinthu ivi ni vyakuzirwa chomene pa kusopa kwaunenesko. Ŵaisrayeli ŵakapelekanga sembe za nyama, ndipo Ŵakhristu ŵakupeleka “sembe ya malumbo.” Kweni pali sembe zinyake izo zikukondweska chomene Chiuta. (Heb. 13:15, 16) Tikutumbikika kweniso tikuŵa ŵakukondwa chifukwa cha sembe izi. Wonani umo ŵateŵeti ŵanyake ŵakatumbikikira.

Hana uyo wakaŵa muteŵeti wakugomezgeka, wakakhumbanga chomene mwana mwanalume kweni wakababanga yayi. Wakalomba kwa Yehova kuti para wangababa mwana mwanalume ‘wazamumupeleka kwa Yehova mazuŵa ghose gha umoyo wake.’ (1 Sam. 1:10, 11) Pakati pajumpha nyengo, Hana wakaŵa na nthumbo ndipo wakababa mwana mwanalume uyo wakamuthya Samuyeli. Wakati waleka bele, Hana wakamutora Samuyeli na kuluta nayo ku chihema nga umo wakalayizgira Yehova. Yehova wakamutumbika Hana chifukwa cha mzimu wakujipeleka. Wakababaso ŵana 5, ndipo Samuyeli wakaŵa ntchimi kweniso wakalembako Baibolo.—1 Sam. 2:21.

Nga ni Hana na Samuyeli, Ŵakhristu mazuŵa ghano ŵali na mwaŵi wa kuteŵetera Mlengi wawo. Kweniso Yesu wakalayizga kuti Yehova watitumbikenge pa chilichose icho tikuchita pa kumusopa.—Mrk. 10:28-30.

Mu nyengo ya Ŵakhristu ŵakwambilira, pakaŵa Mkhristu munyake zina lake Dorika. Iyo wakamanyikwanga chomene chifukwa “wakachitanga milimo yiwemi na kupeleka vyawanangwa” ku ŵanthu. Chachitima ntchakuti “wakalwara na kufwa,” ndipo mpingo wose ukaŵa na chitima. Ŵasambiri ŵati ŵamanya kuti Petrosi wali mu chigaŵa icho Dorika wakafwira, ŵakamupempha kuti walute ku nyumba iyo ŵakamugoneka. Ŵanthu ŵakakondwa chomene Petrosi wati wamuwuska Dorika. Iyi ni nkhani yakwamba mu Baibolo kuti mpositole wawuske munthu. (Mil. 9:36-41) Chiuta wakuluwa yayi ivyo Dorika wakachitanga. (Heb. 6:10) Dorika wakaŵa wakupa, ndipo nkhani yake yili kulembeka mu Baibolo kuti tisambireko na kuchita nga ndiyo.

Mpositole Paulosi nayo wakapeleka nyengo na nkhongono zake kuti wawovwire ŵabali, ndipo tingasambirako. Paulosi wakalembera Ŵakhristu ku Korinte kuti: “Ine nili wakunozgeka kutaya vyane vyose na kujipeleka nkhanira chifukwa cha umoyo winu.” (2 Kor. 12:15) Paulosi wakasambirapo kanthu pa ivyo vikamuchitikira. Wakasambira kuti para munthu wajipeleka kuti wawovwire ŵanyake, wakuŵa wakukondwa. Kweni chakuzirwa chomene ntchakuti Yehova wakumutumbika ndipo wakukondwa nayo.—Mil. 20:24, 35.

Yehova wakukondwa chomene para tikugwiliskira ntchito nyengo na nkhongono zithu kuti tilutiske panthazi vinthu vya Ufumu, na kovwira Ŵakhristu ŵanyithu. Kweni kasi pali vinyake ivyo tingachita kuti tovwirepo pa ntchito yakupharazga? Enya. Padera pa nyengo na nkhongono zithu, tingamuchindika Chiuta para tikupeleka vyawanangwa. Vyawanangwa ivyo tikupeleka vikovwira pa ntchito yakupharazga iyo yikuchitika pa charu chose, kovwira ŵamishonale, na awo ŵakuchita uteŵeti wapadera wanyengozose. Vyawanangwa vikovwiraso kuti tiŵe na mabuku na mavidiyo. Vikovwiraso para kwachitika masoka ghachilengiwa, kweniso pa ntchito yakuzenga Nyumba za Ufumu. Baibolo likutisimikizgira kuti “munthu wa mtima wa kupa watumbikikenge.” Kweniso tikuchindika Yehova para tikumupa vinthu vyakuzirwa.—Zinth. 3:9; 22:9.