Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Muleke Kuzomerezga Chilichose Kumutondeskani Kupokera Njombe

Muleke Kuzomerezga Chilichose Kumutondeskani Kupokera Njombe

“Muleke kuzomerezga munthu . . . kuti wamutondeskani kupokera njombe.”—KOL. 2:18.

SUMU: 122, 139

1, 2. (a) Kasi ŵateŵeti ŵa Chiuta ŵakulindilira njombe wuli? (b) Ntchivichi chikutovwira kuti tiŵikenge mtima pa njombe? (Wonani chithuzi chakwamba.)

ŴAKHRISTU ŵakuphakazgika ŵakulindilira kuzakapokera njombe iyo mpositole Paulosi wakati “njombe ya ntchemo yakuchanya.” (Fil. 3:14) Iwo ŵakulindilira kukateŵetera lumoza na Yesu Khristu mu Ufumu wake kuchanya. Yesu na ŵakuphakazgika ŵazamovwira ŵanthu kuŵa ŵakufikapo. (Chivu. 20:6) Ŵakhristu ŵakuphakazgika aŵa ŵali na chilindizga chiwemi chomene. Ŵamberere zinyake ŵali na chilindizga chinyake. Iwo ŵakulindilira kuzakapokera njombe ya umoyo wamuyirayira pa charu chapasi. Ŵakulindilira vinthu vyakukondweska chomene.—2 Pet. 3:13.

2 Paulosi wakawovwira Ŵakhristu ŵakuphakazgika kuti ŵalutilire kuŵa ŵakugomezgeka kuti ŵazakasange njombe. Wakaŵachiska kuti: “Ŵikani maghanoghano ghinu pa vinthu vya kuchanya.” (Kol. 3:2) Ŵakeneranga kuŵikapo mtima kuti ŵazakapokere njombe yawo yakuchanya. (Kol. 1:4, 5) Para ŵateŵeti ŵa Yehova ŵakughanaghanira  vitumbiko ivyo Yehova wazamuŵapa, ŵaŵikenge mtima pa njombe iyo ŵazamupokera. Njombe iyi yingaŵa yakuchanya panji ya kuzakakhala pa charu chapasi muyirayira.—1 Kor. 9:24.

3. Kasi Paulosi wakaŵachenjezga vichi Ŵakhristu?

3 Paulosi wakachenjezga Ŵakhristu kuti ŵaŵe maso na ivyo vingaŵatondeska kuzakapokera njombe. Wakalembera kalata mpingo wa Kolose za Ŵakhristu ŵatesi. Wakati Ŵakhristu aŵa ŵakawonanga kuti Chiuta wangaŵatemwa para ŵakulondezga Dango m’malo mwa kuŵa na chipulikano mwa Khristu. (Kol. 2:16-18) Paulosi wakayowoyaso vinthu ivyo vikuchitika mazuŵa ghano ivyo vingatitondeska kuzakapokera njombe. Iyo wakayowoyapo umo tingakanira makhumbiro ghaheni, umo tingachitira para tapambana maghanoghano na Ŵakhristu ŵanyithu, kweniso umo tingamazgira masuzgo mu banja. Ulongozgi wake pa nkhani izi ngwakuzirwa chomene mazuŵa ghano. Ntheura tiyeni tiwone ulongozgi unyake wachitemwa uwo Paulosi wakalemba mu kalata yakuluta ku Ŵakolose.

KOMANI MAKHUMBIRO GHAHENI

4. Chifukwa wuli makhumbiro ghaheni ghangatitondeska kuzakasanga njombe?

4 Paulosi wakati wakumbuska ŵabali ŵake za vinthu viwemi ivyo ŵakalindiliranga, wakalemba kuti: “Ntheura zgorani viŵaro vya thupi linu vya pa charu chapasi kuŵa vyakufwa ku uzaghali, ukazuzi, makhumbiro ghakugonana kwambura kujikora, khumbiro liheni, na udokezi.” (Kol. 3:5) Makhumbiro ghaheni ghangaŵa ghankhongono chomene ndipo ghangatitondeska kuŵa paubwezi na Yehova ndiposo kuzakasanga ivyo tikulindilira. Mubali munyake uyo wakayegheka na makhumbiro ghaheni ndipo pamanyuma wakawelera mu mpingo wakati, “Nkhayegheka na makhumbiro ghaheni ndipo ghakaŵa ghankhongono chomene. Nkhati ku maso mamu, nanjira kale mu mathipa.”

5. Tingachita wuli kuti tileke kuchita vinthu ivyo vingatitondeska kupokera njombe?

5 Tikwenera kuŵa maso chomene na vinthu ivyo vingatiyezga kuti tileke kulondezga fundo za Yehova. Mwachiyelezgero, ntchiwemi chomene kuti awo ŵali pa chibwezi ŵajiŵikirenge mphaka kufuma waka pakwamba pa chibwezi chawo. Ŵakwenera kujiŵikira mphaka pa nkhani ya kukorana, kufyofyonthana, panji kuŵa pa malo ghaŵekha. (Zinth. 22:3) Kweniso Mkhristu wangayezgeka na makhumbiro ghaheni para wali kutali na banja lake panji wakugwira ntchito na munthu uyo ŵakupambana viŵaro. (Zinth. 2:10-12, 16) Para ndimo viliri kwa imwe, ŵamanyiskani ŵanyinu kuti ndimwe Kaboni wa Yehova, nyengo zose mujichindikenge, kweniso kuluwa yayi kuti ntchipusu kuchita uzaghali para mukukopana na munthu. Para tikusuzgika maghanoghano ndipo tili na phukwa chikuŵa chipusu chomene kwamba kutemwana na munthu uyo tikupambana viŵaro. Chifukwa ntchakuti pa nyengo iyi tikukhumba kuŵa pafupi na munthu uyo wangatilongora chitemwa. Tingakhumba chomene kutemweka ndipo tingamba kuyegheka na munthu waliyose uyo watilongora chitemwa. Para ndivyo vikumuchitikirani, lekani kuchita chilichose icho chingamutondeskani kuzakapokera njombe. M’malo mwake, pemphani Yehova kweniso ŵabali na ŵadumbu kuti ŵamovwirani.—Ŵerengani Salimo 34:18; Zintharika 13:20.

6. Kasi tikwenera kukumbuka vichi para tikusankha vyakusanguluska?

6 Kuti tikome makhumbiro ghaheni, tikweneraso kukana vyakusanguluska viheni. Vyakusanguluska vinandi mazuŵa ghano vikuyana waka na umo vinthu vikaŵira mu Sodomu na Gomora. (Yuda 7) Awo ŵakupanga vyakusanguluska ŵakuchitiska ŵanthu kughanaghana kuti uzaghali nguwemi waka, ndipo palije chiheni icho chingachitika. Tikwenera kuŵa maso chomene na vyakusanguluska, tileke kuzomera waka chilichose.  Tikwenera yayi kusankha vyakusanguluska ivyo vingatitondeska kuŵika maso ghithu pa njombe ya umoyo.—Zinth. 4:23.

“VWARANI MTIMA” WA CHITEMWA NA LUSUNGU

7. Kasi mu mpingo mungachitika vichi mazuŵa ghano?

7 Tose tingazomerezga kuti tatumbikika chomene chifukwa cha kuŵa mu mpingo Wachikhristu. Tikughanaghanira chomene njombe iyo Chiuta watilayizga para tikusambira Mazgu gha Chiuta pa maungano kweniso para tikulengerana lusungu na kukhozgana. Kweni nyengo zinyake tingapambana maghanoghano mu mpingo ndipo ivi vingambiska mphindano. Tingamba kusungirana vyakusingo para tingatondeka kuwezgerapo mtende.—Ŵerengani 1 Petrosi 3:8, 9.

8, 9. (a) Ni mikhaliro wuli yingatovwira kuti tizakasange njombe? (b) Ntchivichi chingatovwira kuti mu mpingo muŵe mtende para tapambana maghanoghano?

8 Tingachita wuli kuti chigwinini chileke kutitondeska kuzakapokera njombe? Paulosi wakachiska Ŵakolose kuti: “Pakuŵa ŵakusoleka ŵa Chiuta, ŵatuŵa na ŵakutemweka, vwarani mtima wa chiwuravi, lusungu, kujiyuyura, kuzika, na kuzikira. Lutilirani kuzizipizgirana na kugowokerana na mtima wose usange munthu wali na chifukwa chakudandawulira na munyake. Nga umo Yehova wakamugowokelerani na mtima wose, ndimo namweso muchitirenge. Kweni padera pa vinthu vyose ivi, vwarani chitemwa, pakuti chitemwa chikukakilira ŵanthu pamoza.”—Kol. 3:12-14.

9 Chitemwa na lusungu vingatovwira kuti tigowokeranenge. Para Mkhristu munyithu watiyowoyera viheni panji wachita vinthu ivyo vyatikhuŵazga, tikwenera kukumbukira apo nase tikayowoya panji kuchita vinthu ivyo vikakhuŵazga ŵanyithu. Kasi tikuwonga yayi kuti ŵabali na ŵadumbu ŵithu ŵakatilengera lusungu na kusulako waka ivyo tikabuda? (Ŵerengani Mupharazgi 7:21, 22.) Tikuwonga chomene kuti Khristu watilengera lusungu, watovwira ise tikusopa mwaunenesko kuti tiŵe ŵakukolerana. (Kol. 3:15) Tose tikutemwa Chiuta yumoza, tikupharazga uthenga wakuyana, ndipo taŵanandi tikukumana na masuzgo ghakuyana. Para tikutemwana, kulengerana lusungu, na kugowokerana, tiŵenge ŵakukolerana. Kweniso para tikuchita nthena, tighanaghanirenge chomene pa njombe ya umoyo wamuyirayira.

10, 11. (a) Chifukwa wuli sanji njiheni chomene? (b) Tingachita wuli kuti sanji yileke kutitondeska kuzakasanga njombe?

10 Baibolo likutichenjezga za ŵanthu ŵanyake awo ŵakaŵa na sanji. Ivi vikutovwira kumanya kuti sanji yingatitondeska kuzakasanga njombe. Mwachiyelezgero, Kayini wakachitira sanji munung’una wake Abelu ndipo wakamukoma. Kora, Datani, na Abiramu ŵakachitira sanji Mozesi ndipo ŵakamba kulimbana nayo. Themba Sauli nalo likachitira sanji Davide chifukwa ŵanthu ŵakamulumbanga ndipo likakhumbanga kumukoma. Lekani Mazgu gha Chiuta ghakuti: “Apo pali sanji na mphindano, paliso utimbanizgi na uheni wamtundu uliwose.”—Yak. 3:16.

11 Para tikutemwa ŵanyithu na mtima wose na kuŵalengera lusungu, tiŵachitirenge sanji yayi. Mazgu gha Chiuta ghakuti: “Chitemwa chikuzikira ndipo ntchalusungu. Chitemwa chilije sanji.” (1 Kor. 13:4) Kuti mtima wa sanji uleke kukura, tikwenera kuwona vinthu umo Chiuta wakuviwonera. Tikwenera kuwona ŵabali na ŵadumbu ŵithu kuti ntchigaŵa cha thupi lithu. Ivi vitovwirenge kuti tighanaghanirenge ŵanyithu na kulondezga ulongozgi wakuti: “Usange chiŵaro chimoza chikuchindikika, viŵaro vinyake vyose vikusekelera nacho lumoza.” (1 Kor. 12:16-18, 26) Ntheura tiŵachitirenge sanji yayi, kweni tikondwenge nawo para vinthu vyaŵayendera makora. Tiyeni tiwone umo wakachitira Yonatani, mwana wa Themba Sauli. Iyo wakachita sanji yayi apo Davide wakasankhika kuti waŵe Fumu. Yonatani wakamukhozga Davide. (1 Sam. 23:16-18) Kasi nase tingaŵa ŵalusungu ndiposo ŵachitemwa nga ni Yonatani?

 KUSANGA NJOMBE NGA NI BANJA

12. Ni ulongozgi wuli wa mu Malemba uwo ungatovwira kuti banja lithu lizakapokere njombe?

12 Para waliyose mu banja wakulondezga fundo za mu Baibolo, mu banja mukuŵa mtende ndiposo chimwemwe. Kweniso vikovwira kuti waliyose mu banja ilo wazakasange njombe. Kasi Paulosi wakapeleka ulongozgi wuli ku Ŵakhristu ŵa mu banja ku mpingo wa Kolose? Wakati: “Imwe ŵawoli, jilambikani ku ŵafumu ŵinu, pakuti ichi ntchakwenelera mu Fumu. Imwe ŵafumu, lutilirani kutemwa ŵawoli ŵinu ndipo mungaŵanga ŵakali kwa iwo yayi. Imwe mwaŵana, pulikirani ŵapapi ŵinu mu vinthu vyose, pakuti ichi chikukondweska Fumu. Imwe ŵawiskewo, lekani kutopora mitima ŵana ŵinu, mwakuti ŵaleke kugongoweskeka.” (Kol. 3:18-21) Tikukayika yayi kuti vinthu vingamuyenderani makora imwe ŵafumu, ŵawoli, na ŵana para mungalondezga ulongozgi uwo Paulosi wakayowoya.

13. Kasi mudumbu wangachita wuli kuti mfumu wake wambe kusopa Yehova?

13 Mungachita wuli para mukuwona kuti mfumu winu uyo ni Kaboni yayi wakumusuzgani? Kasi vinthu vingasintha para mungagazgana nayo? Nanga wangachichizgika kuchita ivyo imwe mukukhumba, kasi mungamuchichizgaso kuti wasambire unenesko? Yayi. Kweni para mukumuchindika mfumu winu nga mutu wa banja, mu banja linu muŵenge mtende, ndipo Yehova walumbikenge. Kweniso mfumu winu wangamba  kusopa Yehova, ndipo paumaliro mose mungazakapokera njombe.—Ŵerengani 1 Petrosi 3:1, 2.

14. Kasi mubali wangachita wuli para muwoli wake uyo ni Kaboni yayi wakumuchindika yayi?

14 Wuli usange ndimwe mfumu ndipo mukuwona kuti muwoli winu uyo ni Kaboni yayi wakumuchindikani yayi? Kasi wangamba kumuchindikani chifukwa chakuti mukumukalipira, kumulongora kuti ndimwe mutu? Yayi. Chiuta wakukhumba kuti muŵe mutu wachitemwa. Mukwenera kuyezga Yesu. (Efe. 5:23) Yesu wakulongozga mpingo wake mwachitemwa kweniso mwakuzikira. (Luka 9:46-48) Para mfumu wakuyezga Yesu, muwoli wake wangamba kusopa kwaunenesko.

15. Kasi mfumu wangalongora wuli kuti wakumutemwa muwoli wake?

15 Ŵafumu ŵakuphalirika kuti: “Lutilirani kutemwa ŵawoli ŵinu ndipo mungaŵanga ŵakali kwa iwo yayi.” (Kol. 3:19) Mfumu uyo wakutemwa muwoli wake wakumuchindika. Wakuchita nthena para wakutegherezga maghanoghano gha muwoli wake, na kumuphalira kuti fundo zake ni zakuzirwa. (1 Pet. 3:7) Nangauli nyengo zinyake mfumu wangachita yayi ivyo muwoli wamuphalira, kweni wakudumbiskana dankha na muwoli wake pambere wandasankhe chakuchita. (Zinth. 15:22) Mfumu wachitemwa wakuchita kumuchichizga yayi muwoli wake kuti wamuchindikenge. Muwoli wake wakumuchindika chifukwa cha milimo yake. Mfumu uyo wakutemwa muwoli wake na ŵana ŵake, banja lake likuteŵetera Yehova mwakukondwa, ndipo lizamupokera njombe ya umoyo.

Tingachita wuli kuti masuzgo gha mu banja ghaleke kutitondeska kuzakapokera njombe? (Wonani ndime 13-15)

ŴACHINYAMATA LEKANI KUZOMEREZGA CHILICHOSE KUMUTONDESKANI KUZAKAPOKERA NJOMBE

16, 17. Kasi ŵachinyamata ŵangachita wuli kuti ŵaleke kukwiyira ŵapapi ŵawo?

16 Wuli usange ndimwe wachinyamata ndipo mukuwona kuti ŵapapi ŵinu Ŵachikhristu ŵakumupulikiskani yayi panji ŵakukhwimiska vinthu? Ivi vingamukwiyiskani ndipo mungamba kukayikira kuti kuteŵetera Yehova nkhuwemi chomene. Pakuti muchali ŵawukirano, nyengo zinyake ivi vingamugongoweskani kuteŵetera Yehova, kweni kunthazi muzamuwamo kuti ŵabali mu mpingo na ŵapapi ŵinu Ŵachikhristu ŵakumutemwani chomene kuluska waliyose.

17 Kasi mungati ŵapapi ŵinu ŵakumutemwani para ŵakumususkani yayi pa ivyo mwabudiska? (Heb. 12:8) Kasi mukukwiya na umo ŵapapi ŵinu ŵakumupirani ulongozgi? M’malo mwa kuŵakwiyira, kumbukani kuti pakwenera kuŵa chifukwa icho ŵakumupirani ulongozgi. Ntheura jikorani, ndipo mungakwiyanga yayi para mwapika ulongozgi. Mazgu gha Chiuta ghakuti: “Munthu uyo wakumanya tunthu wakujiwezga pakuyowoya, ndipo munthu waumanyi wakuzikira.” (Zinth. 17:27) Yezgayezgani chomene kuti muŵe munthu wakukhwima. Munthu wakukhwima wakuzomera ulongozgi kwambura kuthukira ndipo wakuwulondezga kwambura kughanaghanira umo ulongozgi wizira. (Zinth. 1:8) Ni mwaŵi ukuru kuŵa na ŵapapi awo ŵakutemwa Yehova. Ŵamovwiraninge kuti muzakapokere njombe ya umoyo wamuyirayira.

18. Chifukwa wuli nyengo zose maso ghinu ghaŵenge pa njombe?

18 Ntchakuzirwa chomene kuti tighanaghanirenge njombe iyo tizamupokera, kwali nja kukhala na umoyo wambura kufwa kuchanya, panji kuzakakhala pa charu chapasi kwamuyirayira. Njombe iyi yiliko nadi chifukwa uyo wali kutilayizga ni Mlengi. Chiuta wakuti mu Paradiso, “charu chapasi chizamuzura na kumanya Yehova.” (Yes. 11:9) Chiuta wazamusambizga waliyose uyo wazamukhala pa charu chapasi. Iyi ni njombe yikuru ndipo tikwenera kuyezgayezga kuti tizakayisange. Ntheura nyengo zose mughanaghanirenge ivyo Yehova wali kulayizga. Lekani kuzomerezga chilichose kumutondeskani kuzakapokera njombe.