Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Wukani!  |  November 2015

 NKHANI YA PA CHIKOPI

Kasi Ŵanthu Ŵaleka Kusopa?

Kasi Ŵanthu Ŵaleka Kusopa?

Gaffar, wa ku Turkey, wakafipanga mtima chomene na fundo iyo wakasambira yakuti Chiuta wakupanisa ŵanthu. Muwoli wake Hediye wakamba kukayikira ivyo chisopa chake chikusambizga apo wakaŵa na vyaka 9. Hediye wakati: “Tikasambizgika kuti Chiuta wali kulemberathu chilichose. Pakuŵa mulanda, nkhajifumbanga kuti, ‘Kasi nili kunangachi kuti nisuzgikenge nthena?’ Kanandi nkhaliranga usiku wose. Apo nkhafikanga vyaka 15, pasi pa mtima nkhaŵa kuti naleka kale kuchigomezga chisopa chane.”

KASI namwe mwavuka nacho chisopa? Usange ni nthena, manyani kuti ndimwe pera yayi. Mu vyaru vinandi, ŵanthu awo ŵakuti ‘vyakusopa ŵalije navyo ntchito’ ŵakusazgikira chomene. Ichi chikulongora kuti visopa vikumara ntchito. Wonani vyaru vinyake ivyo vyalongoreka apa.

 Chifukwa Wuli Ŵanthu Ŵakuleka Kusopa?

Ŵanthu ŵamba kutinkha chisopa pa vifukwa vinandi. Vimoza vyake ni vivulupi na uchigeŵenga ivyo vikuchitika mu zina la chisopa, na mauzaghali gha ŵaliska. Paliso vifukwa vinyake vichokovichoko ivyo ŵanthu ŵakulekera kusopa. Vinyake mwa vifukwa vichokovichoko ni ivi:

  • Usambazi: Lipoti linyake likuti ‘Para munthu wamba kusambazga (kukhupuka), vya kusopa wakuŵa navyo na ntchito yayi.’ Uwu mbunenesko, chifukwa mu vyaru vinandi ŵanthu ŵakusambazga chomene. Pulofesa John V. C. Nye, wakayowoya kuti mu vyaru vinyake ‘ŵanthu mbasambazi chomene mwakuti usange kungiza themba lankhongono ilo likaŵako vyaka 200 ivyo vyajumpha, mbwenu lingachita nawo sanji chomene.’

    IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA: Baibolo likayowoyerathu kuti mu “mazuŵa ghaumaliro,” ŵanthu ŵazamuleka kutemwa Chiuta na ŵanyawo chifukwa cha kutemwa chomene ndalama na vyakusanguluska. (2 Timote 3:1-5) Munthu munyake uyo wakalembako Baibolo wakamanya kuti usambazi ungatimbanizga umoyo wauzimu. Ntheura wakaphalira Yehova Chiuta kuti: ‘Munganipanga usambazi chara.’ Chifukwa wuli? Iyo wakati: ‘Mwakuti nileke kukhuta na kumukanani.’—Zintharika 30:8, 9.

  • Ivyo vikuchitika mu visopa: Ŵanthu ŵanandi, chomenechomene ŵanyamata, ŵakuwona kuti chisopa chilije ntchito. Ŵanyake ŵaleka kugomezga visopa. Tim Maguire, wa ku Scotland, wakati: ‘Para tikuwona ivyo vikuchitika mu matchalitchi, chitima chikukora. Ntheura ŵanthu ŵakufumamo chifukwa ŵaleka kugomezga kuti ku tchalitchi ndiko munthu wangasambira nkharo yiwemi.’

    IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA: Pakuyowoya vya ŵasambizgi ŵatesi, Yesu Khristu wakachenjezga kuti: ‘Muŵamanyenge na vipambi vyawo. Khuni lililose liwemi likupambika vipambi viwemi, kweni khuni lililose liheni likupambika vipambi viheni.’ (Mateyu 7:15-18) Vinyake mwa “vipambi viheni” nkhunjilirapo pa ndyali na kuzomerezga vinthu ivyo vikukwiyiska Chiuta, nga nkhutorana kwa ŵanalume panji ŵanakazi ŵekhaŵekha. (Yohane 15:19; Ŵaroma 1:25-27) Chinyakeso nkhuleka kulondezga visambizgo viwemi vya mu Malemba na kulondezga maluso panji mitheto yawakawaka ya ŵanthu. (Mateyu 15:3, 9) Yesu wakati: “Liskanga tumberere twane.” (Yohane 21:17) Apa wakakhumbanga kuti ŵalongozgi ŵasambizgenge ŵanthu vya Chiuta na kuŵapwelelera.  Kweni ŵaliska ŵanandi mazuŵa ghano ndivyo ŵakuchita yayi. Ntheura ŵanthu ŵanandi ŵali na njara yauzimu.

  • Chisopa na ndalama: Ukabno ukulongora kuti ŵanthu ŵanandi ŵakudandawura kuti chisopa chikuŵika mtima chomene pa ndalama. Suzgo linyake ndakuti ŵaliska ŵanyake ŵakukhala umoyo wapachanya, apo mberere zawo zikutambura. Chiyelezgero, mu msumba unyake ku Germany, ŵanthu ŵanandi awo ŵakuluta ku tchalitchi ŵakusuzgika chomene, apo ŵakuti bishopu wawo ndalama wakukandamo waka. Ivi vili kukwiyiska Ŵakatolika ŵanandi mu msumba uwu. Lipoti la mu magazini ya GEO likuti ku Nigeria, ‘uko ŵanthu 100 miliyoni ŵakusanga kandalama kachoko chomene pa zuŵa, ŵanthu ŵakudandawura pakuwona umo ŵaliska ŵanyake ŵakuzayira na umoyo wapachanya.’

    IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA: Paulosi wakalemba kuti: ‘Tikusangirapo chandulo pa mazgu gha Chiuta yayi.’ (2 Ŵakorinte 2:17, nwt, mazgu ghamusi) Paulosi wakaŵa na udindo mu mpingo wa Ŵakhristu, kweni kanandi wakagwiranga ntchito mwakuti waleke kusuzga Ŵakhristu ŵanyake. (Milimo 20:34) Iyo wakapulikiranga ivyo Yesu wakayowoya kuti: “Mukapokera kwawanangwa, pelekani kwawanangwa.”—Mateyu 10:7, 8.

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakulondezga fundo iyi. Ŵakutchaja mtengo yayi pa mabuku ghawo panji pakusambizga ŵanthu Baibolo. Ŵakupeleka yayi chakhumi panji kwendeska mbale ya zithero pa maungano ghawo. Kweni ndalama izo ŵakugwiliskira ntchito ni izo munthu waliyose wakupeleka umo wakhumbira, kwambura kujilongora.—Mateyu 6:2, 3.

Baibolo Likayowoya Kale Kuti Ŵanthu Ŵanandi Ŵazamufuma mu Visopa!

Ivyo vikuchitika mu visopa ni vyakuti mu vyaka vyakumasinda vikaŵa vyakuti vingachitika yayi. Kweni Chiuta wakayowoyerathu mu Baibolo kuti ivi vizamuchitika. Visopa vyose ivyo vikuleka kumupulikira, Chiuta wakuviyaniska na hule lakuchemeka “Babuloni Mukuru.”—Uvumbuzi 17:1, 5.

Zina lakuti hule ndakwenelera nadi, chifukwa ŵaliska ŵakupanga ubwezi na ŵalongozgi ŵa vyaru kuti ŵasange maudindo na usambazi. Kweni ŵakuyowoya kuti ŵakugomezga Chiuta pera. Lemba la Uvumbuzi 18:9 likuti: ‘Mathemba gha charu chapasi ghakachitanga nayo uzaghali.’ Lizgu lakuti “Babuloni” nalo ndakwenelera, chifukwa vinandi ivyo visopa vikusambizga na kuchita vili kufumira ku Babuloni wakale. Visambizgo nga ntchakuti mzimu wa munthu ukufwa yayi, kuli ŵachiuta ŵatatu mwa yumoza, kweniso kugomezga mizimu, vikaŵa vyakuzara mu msumba uwu. *Yesaya 47:1, 8-11.

Babuloni wakabwangandulika na Ŵamedi na Ŵaperezi. Ŵakakamuska maji agho ghakanjiranga mu msumba uwu kufuma ku Mlonga wa Yufurate, na kuwuparanya. (Yeremiya 50:1, 2, 38) Nakuti ŵakaparanya Babuloni usiku umoza pera!—Daniel 5:7, 28, 30.

Babuloni Mukuru nayo “wakukhala pa maji ghanandi.” Baibolo likutiphalira kuti maji agha ni “ŵanthu na mizinda” iyo yikukolerana na  chisopa chautesi. (Uvumbuzi 17:1, 15) Baibolo likayowoyerathu kuti maji agha ghazamukamuka. Ichi chikung’anamura kuti Babuloni wa mazuŵa ghano wali pafupi kuparanyika kweniso wazamuparanyika luŵiro. (Uvumbuzi 16:12; 18:8) Kweni ni njani uyo wazamuparanya Babuloni? Ŵabwezi ŵake ŵandyali ndiwo ŵazamumuzgokera na kumutinkha. Ŵazamuparanya na kurya minofu ya thupi lake.—Uvumbuzi 17:16, 17. *

Maji agho Babuloni wakhalapo ndipo ghakukamuka ghakwimira ŵanthu awo ŵakufumamo mu Babuloni Mukuru

“Fumanimo Mwa Iyo!”

Pakuwona ivyo vizamuchitikira Babuloni Mukuru, Chiuta wakutichenjezga kuti: ‘Fumanimo mwa iyo, mwaŵanthu ŵane, usange mukukhumba chara kutorako zakwananga zake, ndiposo usange mukukhumba chara kupokako vilengo vyake.’ (Uvumbuzi 18:4) Nadi, Chiuta wakuchenjezga wose awo ŵakudandawura na visambizgo vyawakawaka ivyo visopa vikusambizga kweniso awo ŵakukhumba kutemweka na Chiuta. Wakuchenjezga ŵanthu nga ni Gaffar na Hediye, awo ŵazunulika kukwambilira.

Pambere Gaffar wandasambire Baibolo, wakapulikiranga Chiuta chifukwa cha kopa kuti wazamumulanga. Iyo wakati: “Nkhakondwa chomene nkhati namanya kuti Yehova ni Chiuta wachitemwa, ndipo wakukhumba kuti timupulikirenge chifukwa chakuti tikumutemwa.” (1 Yohane 4:8; 5:3) Hediye wakasanga mtende mu mtima wakati wamanya kuti ni Chiuta yayi uyo wakachitiska kuti waŵe mulanda kweniso kuti mbutesi kuti vyose vikalembekerathu. Lemba la Yakobe 1:13 likamupembuzga, chifukwa likuti Chiuta wakuyezga ŵanthu na uheni chara. Hediye na Gaffar ŵakapulikira unenesko wa mu Baibolo ndipo ŵali kufumamo mu “Babuloni.”—Yohane 17:17.

Wose awo ŵafumamo mu Babuloni Mukuru na kwamba ‘kusopa Ŵadada mu mzimu na unenesko’ ŵazamupwetekeka yayi apo Babuloni wazamuparanyika. (Yohane 4:23) Ŵanthu aŵa ŵakulindilira kuzakawona charu ‘chikuzura na kumumanya Yehova nga umo maji ghakuzuzgira nyanja.’—Yesaya 11:9.

Nadi, chisopa chautesi na vipambi vyake vizamumara, pakuti Chiuta ‘wakuteta chara.’ (Tito 1:2) Kweni chisopa chaunenesko chiŵengeko muyirayira!

^ ndime 16 Kuti mumanye vinandi vya Babuloni Mukuru na ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya ŵakufwa, umo Chiuta waliri, na kugomezga mizimu, wonani buku lakuti Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? Likusangikaso pa www.jw.org/tum.