Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Wukani!  |  October 2015

Para Mubali Winu Wakulwara

Para Mubali Winu Wakulwara

Maribel wakayowoya kuti: “Apo adada ŵakaŵa pafupi kufuma mu chipatala, tikapempha dokotala kuti waŵapimeso ndopa na kutiphalira. Dokotala wakatisimikizgira kuti vyose vili makora waka, kweni wakaŵapimaso nipera. Nayo wakazizwa kuwona kuti vinthu vikaŵa makora yayi pa malo ghanyake. Dokotala yura wakaphepiska ndipo wakachema dokotala munyake. Pasono adada ŵali makora. Tikukondwa kuti tikamufumba dokotala.”

Pambere mundalute kwa dokotala, lemberanithu umo mulwari wakujipulikira muthupi na munkhwala uwo mulwari wakumwa

Para munthu wakukumana na dokotala panji ŵamugoneka ku chipatala wakutimbanizgika. Nga umo tawonera kwa Maribel, vinthu vingaŵako makora para mubwezi panji mubali withu wali pafupi. Kasi mungawovwira wuli mubali winu?

Pambere mundanyamuke kuluta ku chipatala. Wovwirani mulwari kuti walembe umo wakujipulikira muthupi kweniso munkhwala uwo wakumwa na vinthu vinyake. Lembani mafumbo agho mukukhumba kukafumba dokotala. Wovwirani mubwezi winu kuti wakumbuke chilichose chakukhwaskana na ulwari wake kweniso usange pali mubali wake uyo wakalwarapo nthenda iyi. Lekani kughanaghana kuti dokotala wakuvimanya kale vyose ivi panji kukhazga kuti wamumufumbani.

Tegherezgani, fumbani mafumbo mwantchindi, na kulemba fundo

Para mwafika kwa dokotala. Woneseskani kuti imwe na mulwari mukupulikiska ivyo dokotala wakuyowoya. Fumbani mafumbo, kweni kumuphalira chakuchita yayi. Mupani mwaŵi mulwari kufumba mafumbo na kujiyowoyera yekha. Tegherezgani chomene, ndipo lembani fundo zakukhumbikwa. Fumbani usange pali wovwiri unyake. Nyengo zinyake, chingaŵa chamahara kupempha mulwari kuti wakakumaneso na dokotala munyake.

Weleranimo ivyo dokotala wayowoya, na kuwona munkhwala uwo wamulemberani

Para mwawerako kwa dokotala. Khalani pasi na mulwari na kuweleramo ivyo dokotala wanguyowoya. Woneseskani kuti mulwari wapokera munkhwala wakwenelera. Muchiskani kuti wamwenge munkhwala uwo ŵamulembera kweniso kuti waphalire dokotala mwaluŵiro usange munkhwala wamupata. Phalirani mulwari kuti wangafipanga mtima yayi, kweniso muchiskani  kuti walondezgenge ulongozgi uliwose uwo ŵamupa, nga nkhulutaso kwa dokotala. Movwirani kuti wamanye vinandi vya nthenda yake.

Mu Chipatala

Woneseskani kuti mafomu ghose ghasayinika makora

Khazikikani na kutegherezga. Para mulwari wafika ku chipatala, nyengo zinyake wakufipa mtima chomene. Kweni usange imwe mungakhazikika na kutegherezga, movwirenge waliyose kukhazika mtima pasi kweniso kuleka kubudiska vinthu. Woneseskani kuti mwasayina makora mafomu gha ku chipatala. Manyani kuti mulwari wali na wanangwa wa kusankha pa nkhani ya munkhwala. Usange mulwari wangayowoya yayi chifukwa chakuti wakomwa chomene, londezgani ivyo wali kulemba kweniso ivyo mubali wake panji mwimiliri wake wakuyowoya. *

Ŵaphalirani mwantchindi ŵachipatala chilichose icho mwawona pa mulwari winu

Yowoyanipo. Mungachitanga wofi yayi kuyowoyapo. Para mwavwara makora na kuyowoya mwantchindi, ŵadokotala ŵangamovwira luŵiro mulwari winu na kumupwelelera makora. Mu vipatala vinandi mukuŵa ŵadokotala ŵanandi awo ŵakwendera ŵalwari. Mungaŵawovwira para mungaŵaphalira ivyo ŵanyawo ŵayowoyapo kale. Imwe ndimwe mukumumanya makora mulwari winu, ntheura yowoyani usange mwawona kusintha kulikose.

Chitani ivyo mungafiska kwambura kuŵajandajanda

Ŵachindikani na kuŵawonga. Kanandi awo ŵakugwira ntchito mu chipatala ŵakuvuka chomene. Ntheura ŵakorani makora, nga umo imwe mungakhumbira kuti ŵamuchitirani. (Mateyu 7:12) Ŵachindikani pa ntchito yawo, gomezgani kuti ŵamovwiraninge, ndipo ŵawongani pa ivyo ŵakuchita. Para muchitenge nthena, nawo ŵalimbikirenge kovwira mulwari winu.

Palije uyo wangagwentha kulwara. Kweni mungawovwira mubwezi panji mubali winu kusankha mwamahara para walwara usange mwamanyirathu chakuchita.—Zintharika 17:17.

^ ndime 8 Malango ghakukhwaskana na wanangwa wa mulwari ghakupambana mu vyaru na vyaru. Woneseskani kuti mulwari wali kulemba vyose ivyo wakukhumba pa nkhani ya munkhwala.