Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA PA NKHANI YA

Uleŵi

Uleŵi

Nangauli ŵanandi ŵakuwona kuti ntchiwemi kugomezgeka mu nthengwa, kweni nthengwa zinandi zikumara chifukwa cha uleŵi.

Kasi uleŵi ni vichi?

IVYO ŴANTHU ŴAKUYOWOYA

Ŵanthu ŵanyake ŵakuwona kuti nkhwananga yayi kuchita uleŵi, chomenechomene para uyo waleŵa ni mwanalume. Ŵanyake ŵakuwona nthengwa mwakupepuka, ŵakuti yingamara nyengo yiliyose.

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

Baibolo likuti uleŵi ni para munthu wa pa nthengwa wakugonana na munthu uyo ni muwoli panji mfumu wake yayi. (Job 24:15; Zintharika 30:20) Chiuta wakuwona kuti uleŵi mbukazuzi. Mu nyengo yakale, Muisrayeli uyo waleŵa ŵakamukomanga. (Leviticus 18:20, 22, 29) Yesu wakasambizga ŵalondezgi ŵake kuti ŵangachitanga uleŵi yayi.—Mateyu 5:27, 28; Luka 18:18-20.

IVYO MUKWENERA KUMANYA

Uyo waleŵa wakuswa phangano la ukwati ilo wakachita na munyake apo ŵakatorananga, kweniso ‘wakunangira Chiuta.’ (Genesis 39:7-9) Ŵana ŵangatondeka kulereka na ŵapapi wose para mupapi yumoza waleŵa. Baibolo likuti, ‘Chiuta wazamweruzga ŵaleŵi.’—Ŵahebere 13:4.

‘Nthengwa yiŵenge yakuchindikika na ŵanthu wose, ndipo pakugona paŵenge pambura kufipirwa.’Ŵahebere 13:4.

 Kasi nthengwa yingamara chifukwa cha uleŵi?

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

Baibolo likuti munthu wangamazga nthengwa para mfumu panji muwoli wake wachita uleŵi. (Mateyu 19:9) Apa chikung’anamura kuti uyo wabudilika wali na wanangwa wakumazga nthengwa panji yayi. Kweni waliyose wakwenera kusankha yekha chakuchita.—Ŵagalatiya 6:5.

Khumbo la Chiuta ndakuti awo ŵatorana ŵakhalenge lumoza umoyo wawo wose. (1 Ŵakorinte 7:39) Chiuta wakukondwa yayi para ŵanthu ŵakupatana pa vifukwa vyambura kupulikikwa. Ŵanyake ŵakupatana chifukwa cha kuleka kukhorwa na munyawo, ichi ntchimoza cha vifukwa vyambura kwenelera. Kupatana ni nkhani yakupepuka yayi.—Malaki 2:16; Mateyu 19:3-6.

‘Nkhumuphalirani kuti yose uyo wakupata muwoli wake, kwambura chifukwa cha uzaghali, wakumuŵika mu ulwani wa kuchita uleŵi.’Mateyu 5:32.

Kasi uyo wachita uleŵi wangagowokereka?

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

Enya. Baibolo likuti Chiuta wakulengera lusungu munthu uyo waleka kuchita zakwananga. Chiuta wakulengeraso lusungu nanga ni munthu uyo wachita uleŵi chikuru wasintha nkharo yake. (Milimo 3:19; Ŵagalatiya 5:19-21) Baibolo likutiphalira za ŵanthu ŵanyake awo ŵakachitanga uleŵi, kweni ŵakasintha nkharo yawo na kuŵa ŵabwezi ŵa Chiuta.—1 Ŵakorinte 6:9-11.

Chiuta wakalengera lusungu Davide, themba la Israyeli. Davide wakachita uleŵi na muwoli wa msilikari wake. (2 Samuel 11:2-4) Baibolo likuti ‘chinthu icho Davide wakachita chikaŵa chiheni pamaso’ pa Chiuta. (2 Samuel 11:27) Davide wakati wachenyeka, wakazomera kwananga kwake, ndipo Chiuta wakamugowokera. Ndipouli, Davide wakasuzgika chifukwa cha ivyo wakachita. (2 Samuel 12:13, 14) Themba Solomoni likati, ‘uyo wakuleŵa walije vinjeru.’—Zintharika 6:32.

IVYO MUNGACHITA

Usange mwachita uleŵi, mukwenera kupempha chigowokero kwa Chiuta kweniso kwa munyinu wa mu nthengwa. (Salmo 51:1-5) Tinkhani uleŵi nga umo Chiuta wakuchitira. (Salmo 97:10) Ŵikanipo mtima kuti muleke kuwona vithuzi vyamuziro, kughanaghana vyakugonana, kuphotokerana na munthu uyo mundatorane nayo, panji kuchita chilichose icho chingamupangiskani kuti muŵe na khumbo la kuchita uleŵi.—Mateyu 5:27, 28; Yakobe 1:14, 15.

Usange munyinu wa mu nthengwa wachita uleŵi, manyani kuti Chiuta wakumanya kuti vikumuŵinyani mu mtima. (Malaki 2:13, 14) Mulombani Chiuta kuti wamupembuzgani na kumulongozgani, ndipo iyo wamovwiraninge. (Salmo 55:22) Usange mwasankha kumugowokera munyinu na kulutizga nthengwa, mose mukwenera kuŵikapo mtima kuti mukhozgeso nthengwa yinu.—Ŵaefeso 4:32.

Davide wakati wazomera zakwananga zake, Natani wakamuphalira kuti, “Yehova wafumyapo uheni wako.”2 Samuel 12:13.