Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 38

Yohane Wakakhumbanga Kupulika kwa Yesu

Yohane Wakakhumbanga Kupulika kwa Yesu

MATEYU 11:2-15 LUKA 7:18-30

  • YOHANE MUBATIZI WAKAFUMBA VYA YESU

  • YESU WAKALUMBA YOHANE

Yohane Mubatizi wakaŵa kuti wakhala mu jele pafupifupi chaka chimoza. Kweni wakapulikanga minthondwe iyo Yesu wakachitanga. Yohane wakwenera kuti wakakondwa chomene ŵasambiri ŵake ŵati ŵamuphalira kuti Yesu wawuska mwana wa chokoro ku Nayini. Kweni Yohane wakakhumbanga kupulika kwa Yesu mwenecho ng’anamuro la vinthu vyose ivi. Ntheura wakatuma ŵasambiri ŵake ŵaŵiri. Kasi wakakhumbanga kuti ŵakachitechi? Kuti ŵakafumbe Yesu kuti: “Kasi Uyo Wakwiza ndimwe, panji tilindilire munyake?”—Luka 7:19.

Kasi fumbo ili ndakuzizika? Yohane wakaŵa munthu wakutemwa Chiuta, ndiyo wakabatiza Yesu pafupifupi vyaka viŵiri kumasinda. Ndipo apo wakamubatizanga, Yohane wakawona mzimu wa Chiuta ukukhilira pa Yesu, nakuti wakapulika mazgu agho Chiuta wakayowoya. Apa tingati chipulikano cha Yohane chikachepa yayi. Chichepenge, mphanyi Yesu wakamulumbanga yayi, nga umo wakachitiranga. Kweni usange Yohane wakaŵa nacho chigomezgo, ipo wakafumbirachi fumbo ili?

Yohane wakakhumbanga waka kuti Yesu wayowoye yekha kuti ni Mesiya. Wakakhumbanga kupembuzgika apo wakatamburanga mu jele. Kweniso fumbo la Yohane likaŵa lakupulikikwa. Iyo wakaghamanyanga makora mauchimi agho ghakayowoya kuti Wakuphakazgika wa Chiuta wazamuŵa themba na muthaski. Kweni pakajumpha myezi yinandi kufuma apo Yesu wakabatizikira, ndipo Yohane wakaŵa mu jele nipera. Ntheura Yohane wakakhumbanga kumanya usange kwizenge munthu munyake, wakunjira mu malo gha Yesu, uyo wazamufiska vyose ivyo vikayowoyeka kuti ndivyo Mesiya wazamuchita.

Kweni m’malo mwa kuphalira waka ŵasambiri ŵa Yohane kuti, ‘Uyo wakwiza ndine nadi,’ Yesu wakachita vimanyikwiro vyakulongora kuti wakatumika na Chiuta. Iyo wakachizga ŵanthu ŵanandi awo ŵakaŵa na matenda na maulwari ghakupambanapambana. Kufuma apo, wakaphalira ŵasambiri ŵara kuti: “Lutani, mukamuphalire Yohane ivyo mukupulika na kuwona: Ŵachibulumutira ŵakuwona, ŵakupendera ŵakwenda, ŵavyoni ŵakutozgeka, ŵakumangwa makutu ŵakupulika, ŵakufwa ŵakuwuskika, ndipo makani ghawemi ghakupharazgika ku ŵakavu.”—Mateyu 11:4, 5.

Fumbo la Yohane lingalongoraso kuti wakakhazganga kuti Yesu wachitenge vinandi kuluska ivyo wakachitanga pa nyengo yira. Panji wakakhazganga kuti wamufumiskenge mu jele. Kweni Yesu wakaphalira Yohane kuti wangakhazganga kuti wachitenge vinandi kujumpha ivyo wakachitanga yayi.

Ŵasambiri ŵa Yohane ŵakati ŵaluta, Yesu wakaphalira mzinda kuti Yohane ni ntchimi waka yayi. Kweni ni “thenga” la Yehova ilo likuyowoyeka pa Malaki 3:1. Ni ntchimi Eliya, nga umo lemba la Malaki 4:5, 6 likuyowoyera. Yesu wakalongosora kuti: “Nadi, nkhumuphalirani, pakati pa awo ŵali kubabika na ŵanakazi, wandawukepo munthu mukuru kuluska Yohane Mubatizi, kweni munthu uyo ni muchoko mu Ufumu wakuchanya ni mukuru kuluska iyo.”—Mateyu 11:11.

Mazgu ghakuti uyo ni muchoko mu Ufumu wakuchanya ndiyo ni mukuru kuluska Yohane, ghakung’anamura kuti Yohane wazamuŵa nayo lumoza yayi mu Ufumu wakuchanya. Chifukwa ntchakuti Yohane wakanozgeranga nthowa Yesu, ndipo wakafwa pambere Yesu wandajure nthowa yakuyira kuchanya. (Ŵahebere 10:19, 20) Kweni Yohane wakaŵa munthu wakugomezgeka, ndipo wazamuŵa pa charu chapasi apo Ufumu wa Chiuta uzamuwusa.