Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 47

Msungwana Wakaŵaso Wamoyo

Msungwana Wakaŵaso Wamoyo

MATEYU 9:18, 23-26 MARIKO 5:22-24, 35-43 LUKA 8:40-42, 49-56

  • YESU WAKAWUSKA MWANA MSUNGWANA WA YAYIRO

Yayiro wakawona kuti Yesu wachizga mwanakazi uyo wakasuluranga ndopa. Ntheura wakaŵa na chigomezgo chose kuti wangachizgaso mwana wake. Kweni pa nyengo iyi wakawonanga kuti ‘mwana wake msungwana wafwa kale.’ (Mateyu 9:18) Kasi chikaŵapo chakuti munthu wangachita kuti wawovwire mwana uyu?

Yesu wachali kuyowoyeskana na mwanakazi uyo wakamuchizga, kukiza ŵanalume kufuma ku nyumba ya Yayiro. Ŵakati kwa Yayiro: “Mwana wako msungwana wafwa!” Ndipo ŵakatiso: “Ukumusuzgirachi Msambizgi?”—Mariko 5:35.

Uwu ukaŵa uthenga wachitima chomene. Yayiro wakaŵa munthu wakuchindikika chomene mu chikaya, kweni pa nyengo iyi mahara ghakamumalira. Mwana wake yumoza pera wakafwa. Yesu wakapulikako ivyo ŵanalume ŵara ŵakaphaliranga Yayiro, ndipo wakati kwa iyo: “Kopa chara, kweni uŵe waka na chipulikano.”—Mariko 5:36.

Ntheura Yesu wakaluta lumoza na Yayiro ku nyumba yake. Ŵakati ŵafika ku nyumba, ŵakasanga chitengero cha zanimuwone. Pakaŵa ŵanthu ŵanandi, ndipo ŵakaliranga na kukolomoka, uku ŵakujitimba chifukwa cha chitima. Yesu wakanjira mu nyumba ndipo wakayowoya kuti: “Mwana wandafwe, kweni wakugona.” (Mariko 5:39) Ŵanthu ŵakati ŵapulika mazgu agha, ŵakamuseka Yesu. Ŵakamanya kuti mwana wafwa nadi. Pakuti Yesu wakaŵa na nkhongono zakufuma kwa Chiuta, wakaŵa pafupi kuwuska mwana uyo wakafwa. Wakachita ichi kuti walongore kuti ŵakufwa ŵangawuskika nga umo tingawuskira munthu uyo wagona tulo.

Yesu wakafumiskira waliyose kuwaro, kulekapo waka Petrosi, Yakobe, Yohane, na ŵapapi ŵa msungwana uyo wakafwa. Yesu pamoza na ŵanthu ŵankhondi aŵa ŵakaluta apo pakagona msungwana yura. Yesu wakamukora pa woko ndipo wakati: “Talita kumi,” kung’anamura kuti: “Msungwana, nkhukuphalira, ‘Wuka!’” (Mariko 5:41) Nyengo yeneyiyo, msungwana wakawuka na kwamba kwenda. Yayiro na muwoli wake ŵakwenera kuti ŵakakondwa chomene ŵati ŵawona kuti mwana wawo ngwamoyo. Kuti ŵanthu ŵakhorwe kuti msungwana yura wawuka nadi, Yesu wakati ŵamupe chakurya.

Kumanyuma kose uku, Yesu wakakanizganga awo waŵachizga kuphalira ŵanthu ivyo waŵachitira. Ndivyo Yesu wakachitaso pa nyengo iyi. Wakaphalira ŵapapi ŵa msungwana uyu kuti ŵangaphaliranga ŵanthu yayi kuti waŵawuskira mwana. Kweni pakuti ŵapapi aŵa ŵakakondwa chomene, ŵakathandazga nkhani iyi “mu chigaŵa chose chira.” (Mateyu 9:26) Usange mubali winu wangawuskika ku ŵakufwa, kasi imwe mungakhalapo waka chete kwambura kuphalira ŵanji? Aka kakaŵa kachiŵiri kuti Yesu wawuske munthu wakufwa.