MATEYU 12:33-50 MARIKO 3:31-35 LUKA 8:19-21

  • YESU WAKAYOWOYA ‘CHIMANYIKWIRO CHA YONA’

  • ŴASAMBIRI ŴAKAŴA ŴAPAFUPI CHOMENE KULUSKA ŴABALI ŴAKE

Ŵalembi na Ŵafarisi ŵakaŵa na mulandu wa kuyuyura mzimu utuŵa chifukwa chakuti ŵakakananga kuti Yesu wakufumiska viŵanda na mzimu wa Chiuta. Ntheura ŵakaŵa ku chigaŵa cha njani? Cha Chiuta panji cha Satana? Yesu wakati: “Panyake mungazgora khuni kuŵa liwemi na vipambi vyake kuŵa viwemi, panji mungazgora khuni kuŵa liheni na vipambi vyake kuŵa viheni, pakuti khuni likumanyikwa na vipambi vyake.”—Mateyu 12:33.

Ukaŵa uchindere kunena Yesu kuti wakuteŵetera Satana chifukwa chakuti wakapambikanga vipambi viwemi, nga nkhufumiska viŵanda. Yesu wakayowoya kale pa Upharazgi wa pa Phiri kuti para vipambi ni viwemi ndikuti khuni nalo ndiwemi. Ntheura kasi ivyo Ŵafarisi ŵakachita pakususka Yesu vikalongoranga vichi? Vikalongora kuti ŵakaŵa ŵakuvunda. Yesu wakaŵaphalira kuti: “Mwa mphapu za vipiri imwe, mungayowoya wuli vinthu viwemi apo imwe muli ŵaheni? Pakuti mulomo ukuyowoya ivyo vili kuzura mu mtima.”—Mateyu 7:16, 17; 12:34.

Ivyo tikuyowoya vikulongora umo mtima withu uliri kweniso ndivyo tizamweruzgikirapo. Lekani Yesu wakati: “Nkhumuphalirani kuti mazgu ghose ghawakawaka agho ŵanthu ŵakuyowoya, ŵazamupatawura pa Zuŵa la Cheruzgo, chifukwa uzamupimika murunji na mazgu ghako, ndipo uzamususkika na mazgu ghako.”—Mateyu 12:36, 37.

Ŵalembi na Ŵafarisi ŵakamanyanga kuti Yesu wakuchita milimo yankhongono, kweni ŵakakhumbanga kuti waŵachitireso vinyake. Ŵakati: “Msambizgi, tikukhumba kuwona chimanyikwiro kufuma kwa imwe.” Kwali iwo ŵakamuwona wakuchita minthondwe kwali yayi, kweni ŵanthu ŵanandi ŵakaŵa ŵakaboni chifukwa ŵakawona ivyo Yesu wakachitanga. Lekani Yesu wakaphalira ŵalongozgi ŵa Ŵayuda ŵara kuti: “Muwiro uheni na wauleŵi ukulutilira kupenja chimanyikwiro, kweni upikenge chimanyikwiro chilichose chara, kupaturako chimanyikwiro cha ntchimi Yona.”—Mateyu 12:38, 39.

Yesu wakalongosora icho wakang’anamuranga, wakati: “Nga umo Yona wakaŵira mu nthumbo ya chisomba chikuru mazuŵa ghatatu, muhanya na usiku, ndimo Mwana wa munthu wazamuŵira pasi nkhanira pa charu chapasi mazuŵa ghatatu, muhanya na usiku.” Chisomba chikuru chikamumira Yona, kweni wakafuma, vikaŵa nga kuti wawuskika. Yesu wakayowoyanga kuti wafwenge na kuwuskika pa zuŵa lachitatu. Pamasinda Yesu wakati wafwa nadi na kuwuskika, ŵalongozgi ŵa Ŵayuda ŵakakana ‘chimanyikwiro cha Yona,’ ŵakakhumba chara kung’anamuka mtima na kusintha. (Mateyu 27:63-66; 28:12-15) Kweni “ŵanthu ŵa ku Nineve” ŵakasintha, Yona wakati waŵapharazgira. Ntheura ŵakasuska muwiro wura wa Ŵayuda. Yesu wakayowoyaso kuti fumukazi ya ku Sheba yizamuŵasuska chifukwa yikachita vinthu vyakupambanako na iwo. Fumukazi yira yikakhumba chomene kupulika vinjeru vya Solomoni ndipo yikati yavipulika yikazizikika. Yesu wakati “wakuluska Solomoni wali pano.”—Mateyu 12:40-42.

Yesu wakayaniska muwiro wura na munthu uyo mwafuma mzimu uheni. (Mateyu 12:45) Chifukwa chakuti munthu yura wakaŵikamo yayi vinthu viwemi umo mukafuma mzimu uheni, mzimu wura ukizaso pamoza na mizimu yinyake 7 yiheni chomene kuluska iwo. Ndipo yikanjira mwa munthu yura. Ndimo vikaŵira na mtundu wa Israyeli. Iwo ŵakatozgeka ndipo ŵakasintha, ŵakaŵa nga munthu uyo mzimu uheni wafumamo. Kweni mtundu wura ukakana ntchimi za Chiuta, ukasuska na Yesu wuwo, uyo wakawonekerangathu kuti wakaŵa na mzimu wa Chiuta. Ichi chikulongora kuti paumaliro mtundu wura ukaŵa uheni chomene kuluska pakwamba.

Apo Yesu wakayowoyanga na ŵanthu, anyina na ŵanung’una ŵake ŵakiza na kwimilira kumphepete kwa mzinda. Ŵanthu ŵanyake awo ŵakakhala pafupi nayo ŵakati: “Anyinamwe na ŵanung’una ŵinu ŵimilira kuwaro ŵakukhumba kumuwonani.” Ivyo Yesu wakayowoya vikalongora kuti ŵasambiri ŵake ndiwo ŵakaŵa ŵapafupi chomene kwa iyo. Ŵakaŵa nga mbakuru ŵake, ŵadumbu ŵake, na ŵanyina. Wakanyoloskera woko ku ŵasambiri ŵake, wakati: “Amama na ŵanung’una ŵane ni aŵa, awo ŵakupulika mazgu gha Chiuta na kughachita.” (Luka 8:20, 21) Ntheura wakalongora kuti nangauli ubali uwo ukaŵapo pakati pa iyo na ŵabali ŵake ukaŵa wakuzirwa, kweni ubwezi wake na ŵasambiri ŵake ndiwo ukaŵa wakuzirwa chomene. Nase tingachita makora chomene kutemwa ŵabali ŵithu awo tikusopera lumoza, chomenechomene para ŵanthu ŵanyake ŵakutikayikira panji kutinena chifukwa cha milimo yiwemi iyo tikuchita.