Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 62

Wakasambizga vya Kujiyuyura

Wakasambizga vya Kujiyuyura

MATEYU 17:22–18:5 MARIKO 9:30-37 LUKA 9:43-48

  • YESU WAKAYOWOYASO VYA NYIFWA YAKE

  • WAKAPELEKA MSONKHO NDALAMA YAKUFUMA MU MULOMO WA SOMBA

  • NI NJANI UYO NI MUKURU CHOMENE MU UFUMU?

Yesu wakati wasintha mawonekero, ndiposo wakati wachizga msepuka waviŵanda ku Kesareya Filipi, wakalazga ku Kaperenaumu. Wakenda mwachisisi, wakaŵa na ŵasambiri ŵake pera. Wakakhumba yayi “kuti waliyose wamanye.” (Mariko 9:30) Ichi chikamupa mwaŵi kuti wawovwire ŵasambiri ŵake kuti ŵanozgekere nyifwa yake kweniso mulimo uwo ŵachitenge munthazi. Yesu wakati: “Mwana wa munthu wamupelekeka mu mawoko gha ŵanthu. Ŵamumukoma, ndipo wazamuwuskika pa zuŵa lachitatu.”—Mateyu 17:22, 23.

Mazgu agha ghakaŵa ghachilendo yayi ku ŵasambiri. Yesu wakayowoyapo kale kumanyuma kuti wazamukomeka, kweni Petrosi wakakana kugomezga kuti ichi chingachitika. (Mateyu 16:21, 22) Kweniso ŵapositole ŵatatu ŵakawona apo Yesu wakasintha mawonekero ndipo ŵakapulika chidumbirano chakuyowoya vya “kuwukapo” kwake. (Luka 9:31) Sono ŵasambiri ŵake ŵakaŵa na “chitima chikuru chomene” na ivyo Yesu wakayowoya nangauli ŵakamanya makora yayi umo vizamuchitikira. (Mateyu 17:23) Kweni ŵakawopa kuti ŵamufumbisiske.

Ŵakafika ku Kaperenaumu, uko Yesu wakatemwanga kuchitira uteŵeti wake. Uku ndiko kukaŵaso kukaya kwa ŵapositole ŵake ŵanyake. Ŵanalume awo ŵakasonkheskanga msonkho ku malo ghara ŵakiza kwa Petrosi. Panji ŵakakhumbanga kuti ŵanene Yesu kuti wakupeleka yayi msonkho. Iwo ŵakati: “Kasi msambizgi winu wakupeleka msonkho wa pa tempile?”—Mateyu 17:24.

Petrosi wakati: “Enya.” Yesu wakaŵa ku nyumba, kweni wakamanya kale ivyo vikachitika. M’malo mwakuti Yesu walindilire kuti Petrosi ndiyo wambiske nkhani, iyo ndiyo wakamufumba kuti: “Ukughanaghana wuli Simoni? Kasi mathemba gha charu chapasi ghakupokera kwa njani muthulo panji msonkho? Ku ŵana ŵawo panji ku ŵalendo?” Petrosi wakati: “Ku ŵalendo.” Yesu wakati kwa iyo: “Nadi, ŵana ŵakusonkha chara msonkho.”—Mateyu 17:25, 26.

Chiuta, uyo ni dada wa Yesu ndiyo ni Themba la chilengiwa chose, kweniso ndiyo ŵanthu ŵakamusopanga pa tempile. Sono pakuti Yesu ni mwana wake, wakaŵa wakwenelera yayi kupeleka msonkho. Yesu wakati: “Kweni kuti tileke kuŵakhuŵazga, luta ku nyanja, ukaponye mbeja, ndipo ukatore somba yakwamba kukoleka, ndipo para wakagagawura mulomo wake, wamusangamo ndalama yasiliva. Ukatore yeneyira ukapeleke kwa iwo, kuŵa msonkho wa ine na iwe.”—Mateyu 17:27.

Nyengo yichoko waka yati yajumphapo, ŵasambiri ŵakaŵaso lumoza. Ŵakaŵa na fumbo kwa Yesu. Ŵakakhumbanga kumanya kuti ni njani pakati pawo uyo wamuŵa mukuru mu Ufumu. Iwo ŵakawopa kufumbisiska Yesu vya nyifwa yake, kweni apa ŵakawopa yayi kumufumba vya umoyo wawo wa munthazi. Yesu wakamanya ivyo ŵakaghanaghananga. Wakamanya kuti ndivyo ŵakakwesananga kumanyuma kwake apo ŵakaweleranga ku Kaperenaumu. Ntheura wakaŵafumba kuti: “Kasi mwakwesananga vichi pa nthowa?” (Mariko 9:33) Ŵasambiri soni zikaŵakora, ndipo ŵakakhala waka chete chifukwa ŵakakwesananga uyo ni mukuru pakati pawo. Paumaliro ŵapositole ŵakafumba Yesu fumbo ilo ŵakakwesananga. Ŵakati: “Ni njani uyo ni mukuru chomene mu Ufumu wakuchanya?”—Mateyu 18:1.

Ntchakuzizika kuti ŵasambiri ŵakakwesananga nkhani iyi uku ŵakaŵa kuti ŵakhala na Yesu vyaka pafupifupi vitatu. Nyengo yose iyi ŵakawonanga umo wakachitiranga kweniso ŵakapulikanga visambizgo vyake. Ndipouli, ŵasambiri ŵakaŵa ŵambura kufikapo. Nakuti ŵakakulira mu chisopa icho chikazirwiskanga chomene maudindo. Kweniso, Yesu wakaŵa kuti walayizga waka Petrosi kuti wamupenge “makiyi” gha Ufumu. Pakupulika nthena, panji Petrosi wakamba kujiwona kuti ngwapachanya kuluska ŵanyake. Panji ndimoso Yakobe na Yohane ŵakajiwoneranga chifukwa chakuti ŵakaŵapo apo Yesu wakasinthanga mawonekero.

Tikumanya yayi ivyo vikapangiska kuti ŵakwesanenge, kweni Yesu wakachitapo kanthu kuti nkharo iyi yimare. Wakachema mwana muchoko na kumuŵika pakati pawo. Kufuma apo, wakaphalira ŵasambiri kuti: “Nadi nkhumuphalirani, kwambura kuti mwang’anamuka na kuŵa nga mbana ŵachoko, muzamunjira chara mu Ufumu wakuchanya. Ntheura, waliyose uyo wajiyuyurenge nga ni mwana muchoko uyu ndiyo ni mukuru chomene mu Ufumu wakuchanya. Ndipo waliyose uyo wakupokelera mwana muchoko nga ni uyu mu zina lane, wakupokeleraso ine.”—Mateyu 18:3-5.

Apa Yesu wakaŵasambizga makora chomene. Yesu wakaŵakwiyira yayi ŵasambiri ŵake nesi kuŵanena kuti mbakutemwa maudindo. Kweni wakaŵatolera mwana kuti ŵasambilirepo. Ŵana ŵakutemwa maudindo yayi. Yesu wakalongora kuti ŵasambiri ŵake nawo ndimo ŵakwenera kuŵira. Paumaliro, Yesu wakaphalira ŵanthu wose awo ŵakumulondezga kuti: “Uyo wakuchita nga ni muchoko chomene pakati pa mose ndiyo ni mukuru.”—Luka 9:48.