Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 51

Munthu Wakakomeka pa Chikondwelero cha Zuŵa Lakubabikira

Munthu Wakakomeka pa Chikondwelero cha Zuŵa Lakubabikira

MATEYU 14:1-12 MARIKO 6:14-29 LUKA 9:7-9

  • HERODE WAKADUMURA MUTU WA YOHANE MUBATIZI

Apo ŵapositole ŵa Yesu ŵakapharazganga mu Galileya, munthu uyo kumanyuma wakapharazganga kuti kwizenge Yesu wakaŵavya wanangwa. Munthu uyu ni Yohane Mubatizi, ndipo wakakhala mu jele vyaka pafupifupi viŵiri.

Yohane wakasuska Themba Herode Antipasi pakweru chifukwa cha kutora Herodiya. Mwanakazi uyu wakaŵa muwoli wa mukuru wake Filipu. Herode wakaleka muwoli wake wakwamba na kutora Herodiya. Mu Dango la Mozesi, ilo Herode wakatenge wakulilondezga, nthengwa yanthena iyi yikaŵa yumbura kuzomerezgeka. Chifukwa chakuti Yohane wakamususka, Herode wakamujalira mu jele, ndipo vikulongora kuti Herodiya ndiyo wakachochozera.

Herode wakasoŵa chakuchita nayo Yohane, chifukwa ŵanthu “ŵakamuwonanga kuti ni ntchimi.” (Mateyu 14:5) Kweni Herodiya wakaŵa navyo na ntchito yayi. Iyo “wakamufingira Yohane,” nakuti wakapenjanga nthowa yakuti wamukomere. (Mariko 6:19) Mbwenu zuŵa linyake mwaŵi ukasangika.

Pakakhala pachoko waka kuti Paska lichitike mu 32 C.E. Herode wakanozga chiphikiro cha kukumbukira zuŵa ilo wakababikira. Pa chiphikiro chira, pakiza ŵalaraŵalara wose na ŵalongozgi ŵa ŵasilikari, kweniso ŵanthu ŵakumanyikwa mu Galileya. Uku chikondwelero chili mukati, Salome mwana msungwana wa Herodiya uyo wakababirana na mfumu wake wakale Filipu, wakanjira na kuvina pamaso pa ŵalendo. Ŵanthu ŵakakondwa na kaviniro ka msungwana uyu.

Herode nayo wakakondwa chomene na mwana uyu. Ntheura wakati kwa msungwana yura: “Unilombe chilichose icho ukukhumba, ndipo nikupenge.” Wakachita na kulapa kuti: “Chilichose icho ungalomba kwa ine, nikupenge, nanga ni hafu ya ufumu wane.” Pambere wandazgore, Salome wakafuma na kuya kwa anyina, wakati: “Kasi nkhalombe vichi?”—Mariko 6:22-24.

Apa Herodiya wakati waka asi mwaŵi wura ni uwu! Mwaluŵiro wakazgora kuti: “Mutu wa Yohane Mubatizi.” Nyengo yeneyiyo, Salome wakizaso kwa Herode na pempho lake, wakati: “Sono nthena, nkhukhumba munipe mutu wa Yohane Mubatizi pa mbale.”—Mariko 6:24, 25.

Herode chitima chikamukora chomene, kweni ŵalendo ŵara ŵakapulika chilapo icho wakachita kwa Salome. Wakaghanaghana kuti para wangatondeka kumupa mbwenu soni zimukorenge, nangauli wakeneranga kukoma munthu wambura mulandu. Ntheura wakatuma munthu ku jele kukadumura Yohane mutu. Munthu yura wakawerako luŵiro na mutu wa Yohane pa mbale. Wakawupeleka kwa Salome, ndipo iyo wakaluta nawo kwa anyina.

Ŵasambiri ŵa Yohane ŵakati ŵapulika ivyo vikachitika, ŵakiza na kutora chitanda na kusunga. Kufuma apo, ŵakatuma uthenga kwa Yesu.

Pamanyuma, Herode wakati wapulika vyakuti Yesu wakuchizga ŵanthu na kufumiska viŵanda, wakachita wofi. Wakaghanaghananga kuti panji Yohane Mubatizi wali “kuwuskika ku ŵakufwa” ndipo ndiyo wakuchita ivi. (Luka 9:7) Ntheura Herode Antipasi wakakhumba chomene kuti wawone Yesu. Apa wakakhumbanga kupulika ivyo Yesu wakupharazga yayi. Kweni Herode wakakhumbanga kuwona Yesu na kupanikizga usange ivyo wakaghanaghananga ndivyo nadi.