Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 40

Wakaŵasambizga Kugowokera

Wakaŵasambizga Kugowokera

LUKA 7:36-50

  • MWANAKAZI WAKWANANGA WAKAPUNGULIRA MAFUTA PA MALUNDI GHA YESU

  • WAKAYOWOYA VYA WANGONGOLI KUTI WASAMBIZGE KUGOWOKERA

Ŵanthu ŵakaŵa ŵakupambana. Ŵanyake ŵakagomezga na kuchita ivyo Yesu wakayowoyanga apo ŵanyake ŵakagomezga yayi. Ivi vikawoneka makora pa nyumba yinyake ku Galileya. Mufarisi, zina lake Simoni, wakachema Yesu kuti wakarye nayo chakurya. Panyake mufarisi uyu wakakhumbanga kuti wakamuwonere pafupi Yesu. Panji Yesu wakawona kuti uwu ni mwaŵi wakuti wakapharazgireko ŵanthu awo ŵakiza kuzakarya. Aka kakaŵa kakwamba yayi. Nyengo yinyake napo wakazomera kukarya pamoza na ŵakusonkheska msonkho na ŵakwananga.

Kweni Yesu wakati wafika ku nyumba ya mufarisi yura, ŵakamupokelera nga umo ŵakachitiranga na ŵalendo wose yayi. Misewu ya ku Palestina yikaŵa yachuvu, ndipo munthu wapaulendo malundi ghakatuŵanga na fuvu kweniso ni malo ghakotcha. Ntheura para mulendo wafika pa nyumba, ŵeneko ŵakamugeziskanga malundi na tumaji twakuzizima. Kweni Yesu wakati wafika, Simoni wakamugeziska yayi. Kukaŵaso kaluso kakuti para mulendo wafika, ŵakamupokeleranga na kumufyofyontha, kweni Yesu ŵakamufyofyontha yayi. Kuti ŵalongore kuti ŵamupokelera munthu ŵakatemwanga kumupungulira mafuta pa mutu. Kweniso lukaŵa lusungu kuchita nthena. Ichi nacho ŵakamuchitira yayi Yesu. Ntheura kasi tingati Yesu ŵakamupokelera nadi?

Ŵanthu ŵakakhala pasi na kwamba kurya. Apo ŵakaryanga, mwanakazi munyake wakanjira chisisi mu chipinda mura kwambura kuchemeka. Mwanakazi uyu “wakamanyikwanga mu msumba kuti ngwakwananga.” (Luka 7:37) Taŵanthu tose tili ŵakwananga, kweni mwanakazi uyu wakwenera wakaŵa na makhaliro ghaheni, panji wakaŵa hule. Mwanakazi uyu wakwenera kuti wakapulika ivyo Yesu wakasambizganga. Kweniso wakapulika kuti ‘wose awo ŵakunyekezgeka ŵize kwa Yesu kuti waŵapumuzge.’ (Mateyu 11:28, 29) Panji mwanakazi uyu wakapenjanga Yesu chifukwa wakakhorwa na ivyo Yesu wakayowoyanga na kuchita.

Mwanakazi uyu wakiza kumasinda kwa Yesu apo wakaŵa pa thebulu, ndipo wakajikama. Mwanakazi uyu wakaliranga ndipo masozi ghakathikiranga pa malundi gha Yesu, wakaghafyuranga na sisi lake. Wakafyofyonthanga malundi gha Yesu na kupungulirapo mafuta ghakununkhira agho wakiza nagho. Simoni wakawonanga kweni vikamukondweska yayi. Wakati mu mtima wake: “Munthu uyu waŵenge ntchimi nadi, mphanyi wamumanya kuti ni njani ndipo ngwa mtundu wuli mwanakazi uyo wakumukhwaska. Mwanakazi uyu ngwakwananga.”—Luka 7:39.

Yesu wakamanya ivyo Simoni wakaghanaghananga, ntheura wakati: “Simoni, nili na chakuyowoya kwa iwe.” Iyo wakati: “Yowoyani Msambizgi!” Yesu wakati: “Ŵanthu ŵaŵiri ŵakakongora kwa munthu wakukongozga ndalama. Yumoza wakakongora madinari 500, munyake madinari 50. Ŵakati ŵatondeka kuwezga, wose ŵaŵiri wakaŵagowokera na mtima wose. Ntheura, pa ŵaŵiri aŵa, ni nju uyo watemwenge chomene mwenecho wa ndalama?” Simoni wakwenera kuti wakazgora mwadango waka, wakati: “Nkhuwona kuti ni uyo wakamugowokera zinandi.”—Luka 7:40-43.

Yesu wakati Simoni waneneska. Penepapo Yesu wakalaŵiska mwanakazi yura, ndipo wakati kwa Simoni: “Wamuwona mwanakazi uyu? Nangunjira mu nyumba yako, wangunipa chara maji ghakugeziskira malundi ghane. Kweni mwanakazi uyu wanyeweska malundi ghane na masozi ghake na kughapuputa na sisi lake. Wangunifyofyontha chara, kweni mwanakazi uyu kufuma pa ora ilo nangunjilira muno, wandalekepo kufyofyontha malundi ghane. Mutu wane wanguwuphakazga chara mafuta, kweni mwanakazi uyu waphakazga malundi ghane mafuta ghakununkhira.” Yesu wakawona kuti ivyo mwanakazi yura wakachita ukaŵa ukaboni wakuti wang’anamuka mtima ndipo waleka makhaliro ghake ghaheni. Ntheura wakati: “Nkhukuphalira kuti nangauli zakwananga zake ni zinandi, zagowokereka, chifukwa walongora chitemwa chikuru. Kweni uyo wakugowokereka pachoko, wakulongora chitemwa chichoko.”—Luka 7:44-47.

Apa Yesu wakazomerezganga ŵanthu kuŵa na makhaliro ghaheni yayi. Kweni wakalongora kuti wakuchitira lusungu ŵanthu ŵakwananga, awo ŵajinyumwa na kupempha Khristu kuti waŵapumuzge. Mwanakazi uyu wakwenera kuti wakakondwa apo Yesu wakamuphalira kuti: “Zakwananga zako zagowokereka. . . . Chipulikano chako chakuponoska. Lutanga mu mtende.”—Luka 7:48, 50.