Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 33

Wakafiska Uchimi wa Yesaya

Wakafiska Uchimi wa Yesaya

MATEYU 12:15-21 MARIKO 3:7-12

  • MZINDA UKAFYENYEKEZGA YESU

  • WAKAFISKA UCHIMI WA YESAYA

Yesu wakati wamanya kuti Ŵafarisi na awo ŵakalondezganga chipani cha Herode ŵakukhumba kumukoma, iyo pamoza na ŵasambiri ŵake ŵakafumako na kuya ku Nyanja ya Galileya. Wumba ukuru ukiza kwa iyo kufuma ku Galileya kweniso ku misumba ya Ture na Sidoni, iyo yikaŵa mumphepete mwa nyanja. Ŵanyakeso ŵakafuma kumafumiro gha dazi kwa Mlonga wa Yorodani, ku Yerusalemu, na ku Idumeya chakumwera. Yesu wakachizga ŵalwari wose. Ŵakati ŵawona ichi, awo ŵakaŵa ŵalwari ŵakafinyilizga Yesu. Iwo ŵakalindilira yayi kuti Yesu ndiyo waŵakhwaske, kweni ŵakiza kuti ŵamukhwaske.—Mariko 3:9, 10.

Pakaŵa mzinda ukuru chomene. Ntheura Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵatore kaboti kuti wakwere na kulitutuzgira pataliko kuti mzinda uleke kumufyenya. Kweniso wakakhumbanga kuŵasambizga uku wali mu boti, kufuma apo waluteso ku chigaŵa chinyake chapafupi kuti wakawovwire ŵanthu ŵanyake.

Msambiri Mateyu wakalemba kuti ivyo Yesu wakachitanga vikafiska “mazgu agho ntchimi Yesaya yikayowoya.” (Mateyu 12:17) Kasi mbuchimi wuli uwo Yesu wakafiska apa?

Uchimi wakuti: “Wonani! Muteŵeti wane uyo nkhamusankha, wakutemweka wane, uyo nkhukondwa nayo! Niŵikenge mzimu wane pa iyo, ndipo mitundu wayilongorenge makoraghene uwo mburunji. Wakwesanenge na munthu chara, panji kuchemerezga, nesi munthu kupulika mazgu ghake mu misewu. Thete lakuphwanyika waliteketenge chara, ndipo chisunda chakulota wazimwenge chara, m’paka urunji uluske. Enya, mitundu yizamugomezga mu zina lake.”—Mateyu 12:18-21; Yesaya 42:1-4.

Yesu wakaŵa nadi muteŵeti uyo Chiuta wakakondwanga nayo. Visambizgo vya chisopa chautesi vikatimbanizga urunji, kweni Yesu wakalongora urunji wenecho. Ŵafarisi ŵakakananga kovwira munthu mulwari pa Sabata, chifukwa ŵakabendezganga Dango la Chiuta. Yesu wakalongora urunji wa Chiuta kweniso kuti mzimu wa Chiuta ukaŵa pa iyo. Wakafwatura ŵanthu ku maluso ghakufyenya kweniso ghambura urunji. Ntheura ŵalongozgi ŵakakhumbanga kumukoma. Ŵakaŵa na mtima uheni chomene!

Kasi mazgu ghakuti “wakwesanenge na munthu chara, panji kuchemerezga, nesi munthu kupulika mazgu ghake mu misewu,” ghakang’anamuranga vichi? Apo Yesu wakachizganga ŵanthu, iyo wakaŵaphaliranga ‘kuti ŵaleke kumuvumbura.’ Viŵanda navyo wakavikanizganga. (Mariko 3:12) Wakakhumbanga yayi kuti ŵanthu ŵatolekenge waka mtima na ivyo ŵanthu ŵanyake ŵakuyowoya mu misewu nesi kuyegheka na nkhani izo ŵapulika.

Kweniso Yesu wakaŵa na uthenga wakupembuzga ŵanthu awo ŵakaŵa nga ni thete lakuphwanyika, ilo lagoŵeka na kuwiskika pasi. Ŵanthu aŵa ŵakaŵa nga ntchisunda chakulota, icho chakhala pachoko waka kuti moto uzimwirethu. Yesu wakaphwanya chara thete lakuteketeka panji kuzimwa chisunda chakulota icho chikusunkha josi. Kweni chifukwa cha lusungu na chitemwa, Yesu wakawuska ŵanthu ŵakuyuyuka. Nadi, ŵanthu ŵamitundu yose ŵakwenera kugomezga Yesu pera.