Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 25

Wakachizga Wavyoni

Wakachizga Wavyoni

MATEYU 8:1-4 MARIKO 1:40-45 LUKA 5:12-16

  • YESU WAKACHIZGA WAVYONI

Yesu na ŵasambiri ŵake ŵanayi ŵakapharazganga ‘mu masunagoge na mu Galileya mose.’ Ndipo ivyo Yesu wakachitanga vikamanyikwa kosekose. (Mariko 1:39) Ivyo Yesu wakachita vikamanyikwa mu msumba uwo mukakhalanga munthu wavyoni. Luka wakaŵa dokotala, ntheura wakalongosora kuti munthu uyu “wakaŵa na vyoni thupi lose.” (Luka 5:12) Para nthenda yakofya iyi yakora munthu, viŵaro vyake vikulyeka pachokopachoko.

Vyoni vya munthu uyu vikapalara chomene. Ntheura wakeneranga kukhala kutali na ŵanthu. Kweniso wakeneranga kuchemerezga kuti: “Nafipirwa, nafipirwa!” Wakachemerezganga para wawona ŵanthu mwakuti ŵaleke kwamburako nthenda yake. (Levitiko 13:45, 46) Kweni m’malo mwa kuŵa kutali na ŵanthu, ntchivichi icho wavyoni uyu wakachita? Wakaluta kwa Yesu na kugwada panthazi pake. Wakapempha Yesu kuti: “Fumu, usange mukukhumba, munganitozga.”—Mateyu 8:2.

Munthu uyu wakaŵa na chipulikano chikuru chomene mwa Yesu. Vyoni vikamunanga thupi lose ndipo wakawonekanga makora yayi! Kweni kasi Yesu wakachita nayo wuli? Kasi muŵengepo mphanyi mukachita wuli? Chifukwa cha lusungu, Yesu wakanyoloska woko lake na kumukhwaska. Wakati: “Nkhukhumba! Tozgeka.” (Mateyu 8:3) Nyengo yeneyiyo, vyoni vikafumamo mwa munthu yura, ndipo wakachira. Kweni ŵanyake ŵangagomezga yayi kuti ivi vikachitika nadi.

Yesu ngwalusungu na wankhongono. Kasi mungatemwa kuti waŵe themba linu? Ivyo wakachitira wavyoni uyu vikutipa chigomezgo chose kuti para Yesu wazamuŵa Themba la charu chose, uchimi wa mu Baibolo uwu uzamufiskika. Uchimi ukuti: “Wazamuchitira chitima wakuyuyuka na mukavu, ndipo wazamuponoska umoyo wa ŵakavu.” (Salimo 72:13) Yesu wazamufiska ivyo vili mu mtima wake apo wazamuchitira chitima ŵakuyuyuka wose.

Kumbukani kuti nanga ni apo Yesu wakaŵa wandachizge munthu wavyoni uyu, ŵanthu ŵakakondwanga chomene na upharazgi wake. Sono ŵanthu ŵakapulika ivyo Yesu wakachita. Kweni Yesu wakakhumbanga yayi kuti ŵanthu ŵamugomezge chifukwa cha vinthu ivyo ŵapulika waka. Wakamanyanga uchimi wakuti “mazgu ghake ghapulikikwenge chara mu msewu,” kung’anamura kuti ŵanthu ŵaleke kuyegheka waka na ivyo ŵapulika. (Yesaya 42:1, 2) Kweni Yesu wakaphalira wavyoni yura kuti: “Kuphalira munthu waliyose chara, kweni luta, ukajilongore kwa wasembe. Ukapeleke chawanangwa icho Mozesi wakayowoya.”—Mateyu 8:4.

Munthu yura wakwenera kuti wakakondwa chomene. Lekani wakatondeka kujikora, ntheura wakaluta na kuphalira ŵanthu vinthu vyose ivyo wakamuchitira. Ŵanthu ŵakanweka na ivyo ŵakapulika. Ŵanthu ŵanandi ŵakamulondezganga Yesu ndipo wakatondekanga kunjira mu msumba. Ntheura wakaluta dankha ku malo ghayekha. Ndipouli, ŵanthu kufuma mu vigaŵa vyose ŵakiza kwa Yesu kuti waŵasambizge na kuŵachizga nthenda zawo.