Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 46

Wakakhwaska Laya la Yesu na Kuchira

Wakakhwaska Laya la Yesu na Kuchira

MATEYU 9:18-22 MARIKO 5:21-34 LUKA 8:40-48

  • MWANAKAZI WAKAKHWASKA LAYA LA YESU NA KUCHIRA

Ŵayuda awo ŵakakhalanga kumpoto mumphepete mwa Nyanja ya Galileya ŵakapulika kuti Yesu wawerako ku Dekapoli. Ŵanandi ŵakwenera kuti ŵakapulika kuti wakachetamiska chimphepo pa nyanja. Kweniso ŵanyake ŵakwenera kuti ŵakapulika kuti wakachizga ŵanthu ŵakukoleka na viŵanda. Ntheura “mzinda ukuru” ukawungana mumphepete mwa nyanja kuti upokelere Yesu. Ŵanthu aŵa ŵakwenera kuti ŵakawungana mu chigaŵa cha Kaperenaumu. (Mariko 5:21) Apo Yesu wakafikanga pa mtunda, ŵanthu ŵakaŵa muchanya kumupokelera.

Pakaŵa munthu munyake uyo wakakhumbanga chomene kuti wawonane na Yesu. Munthu uyu wakaŵa Yayiro mulara wa sunagoge. Sunagoge ili likwenera kuti likaŵa ku Kaperenaumu. Munthu uyu wakajikama panthazi pa Yesu, ndipo wakamuŵeya kuti: “Kana kane kasungwana nkhalwari chomene. Chonde zani na kuŵika mawoko ghinu pa iko kuti kachire na kuŵa kamoyo.” (Mariko 5:23) Kasi Yesu wakachita wuli Yayiro wati wamuŵeya kuti wakawovwire mwana wake yekha na yekha wa vyaka 12?—Luka 8:42.

Apo Yesu wakalutanga ku nyumba ya Yayiro, pakachitika chinthu chinyake. Ŵanthu ŵanandi awo ŵakalongozgana na Yesu mitima yikaŵa muchanya, ŵakakhazganga kuti panji wachitengeso munthondwe unyake. Kweni mu mzinda mukaŵa mwanakazi munyake uyo wakafipanga mtima na suzgo iyo wakaŵa nayo.

Mwanakazi uyu wakalwara nthenda yakusulura ndopa vyaka 12. Wakamalira ndalama zake zose ku ŵadokotala aŵa na aŵa kuti panji wangachira. Kweni wakaphyokapo waka. Nakuti “suzgo lake likalutiliranga munthazi.”—Mariko 5:26.

Nthenda iyi yikamulopweskanga na kumulengeska. Kanandi munthu wakuyowoyera pa wumba yayi nthenda iyi. Kweniso Dango la Mozesi likayowoya kuti para munthu wakusulura ndopa ndikuti ngwakufipirwa. Uyo wakhwaska munthu wanthena uyu panji chakuvwara chake wakakhumbikwiranga kugeza, ndipo wakaŵanga wakufipirwa m’paka mise.—Levitiko 15:25-27.

Mwanakazi yura wakapulika “vinthu vyakukhwaskana na Yesu” ntheura wakamupenja. Chifukwa chakuti wakaŵa wakufipirwa, wakayezga kujibisa mukati mwa mzinda, ndipo wakatenge mu mtima wake: “Usange ningakhwaska waka laya lake lakuwaro, mbwenu nichirenge.” Wakati wakhwaska mphonje ya chakuvwara cha Yesu, nyengo yeneyiyo wakawona kuti ndopa zaleka kusulura. ‘Wakachizgika ku ulwari wakofya.’—Mariko 5:27-29.

Penepapo Yesu wakati: “Ni njani uyo wanikhwaska?” Kasi mukughanaghana kuti mwanakazi yura wakajipulika wuli wati wapulika mazgu agha? Petrosi wakati: “Msambizgi, mizinda yikumuwungilirani na kumufyenyelezgani.” Ntheura chifukwa wuli Yesu wakafumba kuti, “ni njani uyo wanikhwaska?” Yesu wakati: “Munthu munyake wanikhwaska, chifukwa namanya kuti nkhongono zafumamo mwa ine.” (Luka 8:45, 46) Nadi, nkhongono za Yesu zikafumamo mwa iyo apo mama yura wakachira.

Pakuwona kuti wamanyikwa, mwanakazi yura wakajikama panthazi pa Yesu, wakawopa na kumbwambwantha. Wakayowoya pamaso pa ŵanthu wose ulwari uwo wakaŵa nawo kweniso kuti wachira. Yesu wakamupembuzga, wakati: “Wamwana, chipulikano chako chakuchizga. Luta mu mtende, ndipo uchizgike ku ulwari wako wakofya.”—Mariko 5:34.

Apa vikulongolerathu kuti munthu uyo Chiuta wali kusora kuti wazakaŵe mulongozgi wa charu chapasi, ngwalusungu, wakughanaghanira ŵanthu, kweniso wali na nkhongono zakuŵawovwilira.