Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 57

Yesu Wakachizga Msungwana na Mwanalume Wakumangwa Makutu

Yesu Wakachizga Msungwana na Mwanalume Wakumangwa Makutu

MATEYU 15:21-31 MARIKO 7:24-37

  • YESU WAKACHIZGA MWANA MSUNGWANA WA MWANAKAZI WA KU FONIKE

  • WAKACHIZGA MWANALUME WAKUMANGWA MAKUTU NDIPOSO WALUTATA

Yesu wakati wasuska Ŵafarisi chifukwa cha kulondezga tumaluso twa ŵanthu uto ŵakalyerangapo, wakawukako kura pamoza na ŵasambiri ŵake. Wakanjilira ku vigaŵa vya Ture na Sidoni ku Fonike. Vigaŵa ivi vikaŵa chakumpoto.

Yesu wakasanga nyumba, ndipo wakakhalamo na ŵasambiri ŵake kweni wakakhumba yayi kuti ŵanthu ŵamanye kuti wali uku. Kweni uku nako ŵanthu ŵakamanya kuti wiza. Mwanakazi Mugiriki uyo wakababikira mu chigaŵa ichi wakiza kwa Yesu. Wakamulomba kuti: “Munilengere lusungu, Fumu, Mwana wa Davide. Mwana wane msungwana wakusuzgika uheni chomene na chiŵanda.”—Mateyu 15:22; Mariko 7:26.

Pakajumpha kanyengo, ndipo ŵasambiri ŵa Yesu ŵakamba kupempha Yesu kuti: “Muphalirani walutenge, chifukwa wakulutilira kuchemerezga kumanyuma kwithu.” Yesu wakaŵalongosolera chifukwa icho wakamuzelezgeranga mwanakazi yura. Wakati: “Nkhatumika ku waliyose chara, kweni ku mberere zakuzgeŵa za nyumba ya Israyeli.” Kweni mwanakazi yura wakaleka yayi kuŵeyelera. Wakiza pafupi na Yesu, wakasindama pamaso pa Yesu na kumuŵeyelera kuti: “Fumu, novwirani!”—Mateyu 15:23-25.

Yesu wakwenera kuti wakakhumbanga kuti wawone usange mwanakazi yura wali na chipulikano. Wakayowoya umo Ŵayuda ŵakawoneranga ŵanthu ŵa mitundu yinyake. Wakati: “Ntchakwenelera chara kutora chakurya cha ŵana na kuponyera tuntcheŵe.” (Mateyu 15:26) Pakuyowoya kuti tuntcheŵe, Yesu wakalongora kuti wakutemwa chomene ŵanthu awo ŵakaŵa Ŵayuda yayi. Kawonekero ka chisko chake ndiposo mazgu ghake vikwenera kuti vikalongora kuti wakutemwa mitundu yinyake.

M’malo mwa kukhuŵara na ivyo Yesu wakayowoya, mwanakazi yura wakalutilira kuŵeyelera. Wakati: “Enya Fumu, kweni tuntcheŵe tukulyako maluvuvu agho ghakumbotoka kufuma pa thebulu la ŵasekuru ŵawo.” Yesu wakamanya kuti mwanakazi uyu wali na mtima uwemi. Ntheura Yesu wakati: “Wamwanakazi iwe, chipulikano chako ntchikuru, ivyo ukukhumba vikuchitikire.” (Mateyu 15:27, 28) Mwana msungwana wa mwanakazi uyu wakachira nadi nangauli wakaŵa kutali. Mwanakazi yura wakati wawelera ku nyumba yake, wakasanga kuti mwana wake wagona pa bedi, wachira. “Chiŵanda chikaŵa kuti chafumamo.”—Mariko 7:30.

Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakati ŵafumako ku Fonike, ŵakalazga kunena uko Mlonga wa Yorodani ukambiranga. Ŵakwenera kuti ŵakambuka Yorodani. Panji ŵakalazga chakumpoto kwa Nyanja ya Galileya na kuluta ku vigaŵa vya Dekapoli. Ŵakati ŵafika kura, ŵakakwera phiri, kweni wumba ukiza kwa iwo. Ŵanthu ŵakizanga kwa Yesu na ŵakupendera, ŵakufwa viŵaro, ŵachibulumutira, na ŵambuwu. Ŵakagonekanga ŵalwari aŵa mu malundi gha Yesu ndipo iyo wakaŵachizganga. Ŵanthu ŵakazizwanga chomene na ivyo Yesu wakachitanga ndipo ŵakachindika Chiuta wa Israyeli.

Kweni Yesu wakalongora chitemwa chikuru kwa mwanalume munyake uyo wakaŵa wakumangwa makutu ndiposo walutata. Mwanalume uyu wakwenera kuti wakaŵa na soni chomene chifukwa wakaŵa pakati pa wumba. Yesu wakati wawona kuti munthu uyu wakuchita soni pa ŵanthu, wakamutolera pamphepete, kutali na wumba. Ŵakati ŵakhala paŵekha, Yesu wakamulongora ivyo wakakhumbanga kumuchitira. Wakanjizga minwe yake mu makutu gha munthu yura, ndipo wakati wathunya mata, wakakhwaska lulimi lwa munthu yura. Kufuma apo, wakalaŵiska kuchanya na kuyowoya mazgu agho ghakang’anamuranga kuti: “Julika.” Nyengo yeneyira, munthu yura wakamba kupulika, ndipo wakamba kuyowoya makora waka. Yesu wakakhumba yayi kuti ŵanthu ŵanandi ŵamanye ichi. Wakakhumbanga kuti ŵanthu ŵamugomezgenge chifukwa cha ivyo ŵawona na kupulika ŵekha.—Mariko 7:32-36.

Ŵanthu awo ŵakawonanga umo Yesu wakachizgiranga ŵanthu “ŵakazizikikanga chomene.” Ŵakayowoyanga kuti: “Wachita makora vinthu vyose. Awo mbakumangwa makutu wakuŵajura, ndipo ŵambura kuyowoya, ŵakuyowoya.”—Mariko 7:37.