Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 61

Yesu Wakachizga Msepuka Waviŵanda

Yesu Wakachizga Msepuka Waviŵanda

MATEYU 17:14-20 MARIKO 9:14-29 LUKA 9:37-43

  • PAKAKHUMBIKWANGA CHIPULIKANO CHANKHONGONO KUTI ŴACHIZGE MSEPUKA WAVIŴANDA

Apo Yesu, Petrosi, Yakobe, na Yohane ŵakakhiranga phiri, ŵakakumana na wumba. Pakaŵa suzgo linyake. Ŵalembi ŵakawungilira ŵasambiri ndipo ŵakasuskananga nawo. Ŵanthu ŵakakondwa chomene kuwona Yesu ndipo ŵakachimbira kukakumana nayo. Yesu wakafumba kuti: “Kasi mukususkana nawo vichi?”—Mariko 9:16.

Mwanalume munyake uyo wakaŵa pakati pa wumba wura wakajikama panthazi pa Yesu, wakati: “Msambizgi, nangwiza na mwana wane msepuka kwa imwe chifukwa wali na mzimu uwo ukumutondeska kuyowoya. Para wamukora ukumuponya pasi, wakumokora mphovu na kuska mino ghake ndipo nkhongono zikumumalira. Nanguphalira ŵasambiri ŵinu kuti ŵawufumiske, kweni ŵangutondeka.”—Mariko 9:17, 18.

Panji ŵalembi ŵakanyozanga ŵasambiri chifukwa chakuti ŵakatondeka kuchizga msepuka. Yesu wakamuzgora dankha yayi dada wa msepuka mulwari yura. M’malo mwake, wakati ku wumba: “Imwe ŵa muwiro wambura chipulikano na wakubendera, kasi niŵenge namwe m’paka pawuli? Kasi nimuzizipizgiraninge m’paka pawuli?” Apa Yesu wakanenanga ŵalembi awo ŵakasuzganga ŵasambiri ŵake apo iyo kukaŵavya. Pamanyuma Yesu wakamba kuyowoya na dada wa msepuka yura. Wakati: “Zani nayo kuno kwa ine.”—Mateyu 17:17.

Apo msepuka wakasendeleranga kwa Yesu, chiŵanda icho chikaŵa mwa iyo chikamuponya pasi ndipo wakamba kuzilika. Msepuka wakamba kukulunthuka uku mphovu zili nyuku ku mulomo. Yesu wakafumba dada wa msepuka kuti: “Kasi ivi vikamba pawuli kumuchitikira?” Dada wakazgora kuti: “Kufuma pa wanichi, ndipo kanandi waka ukumuponya pa moto na mu maji wuwo kuti umukome.” Dada uyu wakaŵeyelera kuti: “Usange mungachitapo kanthu, mutichitire chitima na kutovwira.”—Mariko 9:21, 22.

Dada uyu wakasoŵa chakuchita, chifukwa ŵasambiri ŵa Yesu ŵakaŵa kuti ŵatondeka kale kumovwira. Pakuwona umo munthu uyu wakaŵeyeleranga, Yesu wakamukhozga, wakati: “Ukuti, ‘Usange mungachitapo kanthu?’ Vinthu vyose vingachitika kwa uyo wali na chipulikano.” Nyengo yeneyiyo, wiske wa mwana yura wakachemerezga, wakati: “Nili nacho chipulikano! Novwirani apo nkhupeleŵera chipulikano!”—Mariko 9:23, 24.

Yesu wakawona wumba ukuchimbilira kwa iyo. Maso gha wumba wose ghakaŵa kwa iyo. Yesu wakachenya chiŵanda, wakati: “Iwe mzimu wakutondeska kuyowoya na kupulika, nkhuti fumamo mwa iyo ndipo unganjirangaso mwa iyo chara!” Pakufumamo, chiŵanda chikamupangiska msepuka uyu kuchemerezga na kuzilika chomene. Kufuma apo, msepuka yura wakaleka kusunkhunyika. Pakuwona nthena, ŵanthu ŵanandi ŵakatenge: “Wafwa.” (Mariko 9:25, 26) Kweni Yesu wakamukora msepuka yura pa woko na kumuwuska ndipo “kufuma ora lenelira, msepuka wakachizgika.” (Mateyu 17:18) Apa ŵanthu ŵakwenera kuti ŵakazizwa chomene na ivyo Yesu wakachita.

Nyengo yinyake kumasinda, ŵasambiri ŵa Yesu ŵakafumiskanga viŵanda apo wakaŵatuma kukapharazga. Ntheura apo ŵakaŵa ŵekha mu nyumba, ŵasambiri ŵakafumba Yesu kuti: “Chifukwa wuli ise tangutondeka kuwufumiska?” Yesu wakaŵaphalira kuti ŵakatondeka chifukwa chakuti ŵakaŵavya chipulikano. Wakati kwa iwo: “Mzimu uwu ungafumiskika na chilichose chara kweni na lurombo pera.” (Mariko 9:28, 29) Kuti ŵafumiske chiŵanda chankhongono ichi, ŵasambiri ŵakakhumbikwiranga kuŵa na chipulikano chankhongono, na kulomba kwa Chiuta kuti waŵape nkhongono.

Paumaliro, Yesu wakati: “Nadi nkhumuphalirani, usange mungaŵa na chipulikano chikuru nga ni njere ya sinapi, muyowoyenge ku phiri ili, ‘Wukapo pano luta para,’ liwukengepo. Ndipo palije kanthu ako kaŵenge kambura machitiko kwa imwe.” (Mateyu 17:20) Chipulikano ntchankhongono chomene.

Nyengo zinyake masuzgo agho ghakutitondeska kuti titeŵetere makora Yehova ghangawoneka nga ni phiri. Tingawona nga ghangawukapo yayi. Kweni usange tili na chipulikano, tingamalana nagho masuzgo ghanthena agha nanga ghangawoneka ghakuru nga ni phiri.