Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 48

Wakachita Minthondwe, Kweni ku Nazarete Nako Ŵakamukana

Wakachita Minthondwe, Kweni ku Nazarete Nako Ŵakamukana

MATEYU 9:27-34; 13:54-58 MARIKO 6:1-6

  • YESU WAKACHIZGA ŴACHIBULUMUTIRA NA WAMBURA KUYOWOYA

  • ŴANTHU KU NAZARETE ŴAKAMUKANA

Yesu wakatangwanika zuŵa lose. Pa ulendo wake wakufuma ku Dekapoli, wakachizga mwanakazi wakusulura ndopa na kuwuska mwana msungwana wa Yayiro. Kweni kukaŵa kuchali muhanya. Apo Yesu wakafumangako ku nyumba ya Yayiro, ŵanalume ŵaŵiri ŵachibulumutira ŵakamulondezganga. Ŵanthu aŵa ŵakachemerezganga kuti: “Tilengerani lusungu, Mwana wa Davide.”—Mateyu 9:27.

Pakuchema Yesu kuti “Mwana wa Davide,” ŵanalume aŵa ŵakalongora kuti ŵakagomezganga kuti Yesu ni muhaliri wa chitengo cha Davide, ntheura ni Mesiya. Yesu wakazerezga apo ŵanthu ŵara ŵakachemerezganga. Panji wakachita nthena kuti wawone usange ŵakakhumbanga nadi kovwirika. Ndipo nadi ŵakaleka yayi. Yesu wakati wanjira mu nyumba, ŵanalume ŵara ŵakamulondezga ndipo nawo ŵakanjira. Yesu wakaŵafumba kuti: “Kasi muli na chipulikano kuti ningachita ichi?” Ŵakazgora na mtima wose kuti: “Enya Fumu.” Penepapo Yesu wakakhwaska maso ghawo, wakati: “Chimuchitikirani mwakuyana na chipulikano chinu.”—Mateyu 9:28, 29.

Nyengo yeneyiyo ŵakamba kuwona. Ŵanalume aŵa nawo Yesu wakaŵakanizga kuphalira ŵanthu ivyo wachita. Kweni chifukwa cha kukondwa, iwo ŵakakaphara nkhani iyi mu vikaya vyose.

Apo ŵanalume aŵa ŵakalutanga, ŵanthu ŵakiza kwa Yesu na munthu wakukoleka na chiŵanda icho chikamutondeskanga kuyowoya. Yesu wakafumyamo chiŵanda mwa munthu uyu, ndipo nyengo yeneyiyo wakamba kuyowoya. Mizinda yikazizwa na ivyo Yesu wakachita, yikati: “Chinthu chanthena ichi chindawonekepo mu Israyeli.” Ŵafarisi nawo ŵakaŵapo. Vikaŵasuzga kukana kuti Yesu wachita nadi minthondwe iyi, kweni ŵakamuteteraso waka utesi unyake. Ŵakati: “Wakufumiska viŵanda na nkhongono za fumu ya viŵanda.”—Mateyu 9:33, 34.

Vikati vyachitika ivi, Yesu wakaluta kukwake ku Nazarete. Pa nyengo iyi wakaŵa na ŵasambiri ŵake. Pakajumpha chaka chimoza kufuma apo Yesu wakasambizga ŵanthu mu sunagoge ku Nazarete. Ŵanthu ŵakazizwa na kasambizgiro kake kweni pamasinda ŵakakwiya na ivyo Yesu wakasambizga ndipo ŵakakhumbanga kumukoma. Kweni Yesu wakakhumba nipera kuŵawovwira ŵanthu ŵakwawo ŵara.

Pa zuŵa la Sabata, wakalutaso ku sunagoge kukasambizga. Ŵanthu ŵanandi ŵakazizwanga, ŵakafumbananga kuti: “Kasi munthu uyu wali kuvitora nkhu vinjeru ivi na milimo yankhongono iyi?” Ŵakatenge: “Asi uyu ni mwana wa kalipentara? Asi nyina ni Mariya, ndipo ŵanung’una ŵake ni Yakobe, Yosefe, Simoni na Yudasi? Asi ŵadumbu ŵake wose ŵali na ise? Ni nkhu pera uko wali kuvitora vinthu vyose ivi?”—Mateyu 13:54-56.

Ŵanthu ŵakawonanga kuti Yesu ni munthu bweka uyo ŵakakhalanga nayo mu chikaya. Ŵakayowoyanga kuti, ‘Tikamuwonanga apo wakakuranga, ntheura wangaŵa wuli Mesiya?’ Iwo ŵakamukana, nangauli ŵakawonanga kuti ngwavinjeru kweniso wakuchita minthondwe. Chifukwa chakuti ŵakamuzgoŵera chomene, nanga mbabali ŵake ŵeneko ŵakamukana. Lekani Yesu wakati: “Kulikose ntchimi yikuchindikika, kupatulako mu chigaŵa chakwake na mu nyumba yake.”—Mateyu 13:57.

Yesu wakazizwa chomene chifukwa ŵanthu ŵara ŵakaŵavya chipulikano. Ntheura ku malo agha, wakachitako munthondwe uliwose yayi. Kweni ‘wakaŵika mawoko ghake pa ŵalwari ŵachoko waka na kuŵachizga.’—Mariko 6:5, 6.

Manyani Vinandi

KASI MU BAIBOLO MULI UTHENGA WULI?

Yesu Wakuchita Minthondwe

Kasi minthondwe iyo Yesu wakachita yikalongora kuti wazamuchita vichi munthazi apo wazamuwusa pa charu chose chapasi?