Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 23

Yesu Wakachita Milimo Yikuru mu Kaperenaumu

Yesu Wakachita Milimo Yikuru mu Kaperenaumu

MATEYU 8:14-17 MARIKO 1:21-34 LUKA 4:31-41

  • YESU WAKAFUMISKA CHIŴANDA MWA MUNTHU

  • NYINAVYARA WA PETROSI WAKACHIZGIKA

Yesu wakaŵa kuti wachema waka ŵasambiri ŵanayi. Wakachema Petrosi, Andireya, Yakobe na Yohane kuti ŵaŵe ŵalovi ŵa ŵanthu. Sono pa Sabata, wose ŵakaluta ku sunagoge mu Kaperenaumu. Yesu wakasambizga mu sunagoge, ndipo ŵanthu ŵakazizwaso na umo wakasambizgiranga. Wakasambizganga nga ni munthu uyo wali na mazaza, kuti nga mbalembi chara.

Pa zuŵa ili la Sabata, pakiza munthu wakukoleka na chiŵanda. Mu sunagoge mwenemura, munthu uyu wakachemerezga, wakati: “Tili namwe na kanthu wuli, imwe Yesu Munazarete? Kasi mwiza kuzakatiparanya? Nkhumumanyani makora kuti ndimwe Mutuŵa wa Chiuta!” Kweni Yesu wakachenya chiŵanda icho chikaŵa mwa munthu, wakati: “Khala chete, ndipo fumamo mwa iyo.”—Mariko 1:24, 25.

Chiŵanda chira chikamuwiskira pasi munthu yura ndipo wakazilika na kukolomoka chomene. Kweni chiŵanda chikafumamo mwa iyo “kwambura kumupweteka.” (Luka 4:35) Ŵanthu awo ŵakaŵa pafupi nayo mu sunagoge ŵakazizwa chomene! Ŵakafumba kuti: “Ntchivichi ichi? . . . Wali na mazaza ghakufumiskira nanga ni mizimu yaukazuzi, ndipo yikumupulikira.” (Mariko 1:27) Mphake kuti nkhani iyi yikathandazgika mu Galileya mose.

Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakati ŵafumako ku sunagoge, ŵakaluta ku nyumba ya Simoni, panji kuti Petrosi. Kukaŵa nyinavyara wa Petrosi uyo wakathukira muthupi. Petrosi wakapempha Yesu kuti wawovwire nyinavyara. Ntheura Yesu wakiza, wakamukora pa woko, na kumuwuska. Wakachira nyengo yeneyiyo. Wakawuka na kwamba kuteŵetera Yesu na ŵasambiri ŵake. Panji wakaŵanozgeranga chakurya.

Apo dazi likanjiranga, ŵanthu ŵakufuma mu vigaŵa vyose ŵakizanga na ŵalwari ŵawo ku nyumba ya Petrosi. Nyengo yichoko waka, ŵanthu mu msumba ŵakawungana pa mulyango wa nyumba. Kasi ŵakapukwa vichi? Ŵakakhumbanga kuti ŵachizgike. Nakuti wose awo ŵakaŵa na “ŵanthu ŵakulwara matenda gha mitundumitundu ŵakizanga nawo kwa Yesu. Wakaŵikanga mawoko ghake pa yumozayumoza na kuŵachizga.” (Luka 4:40) Yesu wakachizga matenda ghawo ghose nga umo Malemba ghakayowoyera. (Yesaya 53:4) Kweniso wakafumiskanga viŵanda mu ŵanthu. Apo mizimu yiheni iyi yikafumanga, yikachemerezganga kuti: “Ndimwe Mwana wa Chiuta.” (Luka 4:41) Kweni Yesu wakayichenya ndipo wakayizomerezga yayi kuti yiyowoyeso. Mizimu yiheni yikamanyanga kuti Yesu ni Khristu, ndipo Yesu wakakhumbanga yayi kuti yijizgore nga yikusopa Chiuta waunenesko.