Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 35

Upharazgi pa Phiri

Upharazgi pa Phiri

MATEYU 5:1–7:29 LUKA 6:17-49

  • UPHARAZGI PA PHIRI

Yesu wakalomba usiku wose. Kufuma apo, wakasora ŵasambiri ŵake 12 kuti ŵaŵe ŵapositole. Ntheura wakwenera kuti wakavuka chomene. Kweni namuhanya, Yesu wakaŵa wachali na nkhongono kweniso khumbo lakuti wawovwire ŵanthu. Ntheura wakakhala mumphepete mwa phiri ku Galileya, panyake kufupi na Kaperenaumu, uko wakatemwanga kusambizga ŵanthu.

Ŵanthu ŵanandi ŵakiza kwa iyo kufuma ku vigaŵa vyakutali. Ŵanyake ŵakafuma ku vigaŵa vya kumwera, ku Yerusalemu na malo ghanyake gha mu Yudeya. Ŵanyake ŵakafuma ku Ture na Sidoni. Misumba iyi yikaŵa mumphepete mwa nyanja, kumpoto chakumanjiliro gha dazi. Kasi ŵanthu aŵa ŵakapukwa vichi kwa Yesu? “Ŵakiza kuzakamupulika na kuchizgika ku maulwari ghawo.” Ndipo nadi, Yesu ‘wakaŵachizga wose.’ Ŵalwari wose ŵakachira. Kweniso Yesu wakawovwira “awo ŵakasuzgikanga na mizimu yaukazuzi.” Ŵanthu aŵa ŵakasuzgikanga na ŵangelo ŵaheni ŵa Satana.—Luka 6:17-19.

Kufuma apo, Yesu wakasanga malo ghakuthambalara, musi mwa phiri, ndipo mzinda ukawungana kwa iyo. Ŵasambiri ŵake ndiwo ŵakwenera kuti ŵakakhala pafupi nayo, chomenechomene ŵapositole 12 ŵara. Ŵanthu wose mitima yikaŵa muchanya kuti ŵapulike ivyo Yesu wayowoyenge. Yesu wakapharazga uthenga uwo ukawovwira awo ŵakapulikizganga. Kufuma nyengo yira, ŵanthu ŵanandi chomene ŵawovwirika na upharazgi uwu. Nase upharazgi uwu ungatovwira chifukwa chakuti fundo zake wakaziyowoya mu nthowa yipusu kweniso mwakupulikikwa makora. Pakulongosora fundo zake, Yesu wakayowoyanga vinthu ivyo ŵanthu ŵakavimanyanga makora. Lekani ŵanthu wose awo ŵakukhumba umoyo uwemi ŵakuzipulikiska luŵiro fundo zake. Kasi ni fundo wuli zikuruzikuru izo zikapangiska upharazgi wa Yesu uwu kuŵa wakovwira chomene?

KASI MBANJANI AWO MBAKUKONDWA NADI?

Munthu waliyose wakukhumba kuŵa wakukondwa. Pakumanya fundo iyi, Yesu wakamba kulongosora vya ŵanthu awo mbakukondwa nadi. Ŵanthu ŵakwenera kuti ŵakatoleka mtima kuti ŵapulike. Kweni vinthu vinyake ivyo wakayowoya vikwenera kuti vikaŵazizika.

Yesu wakati: “Mbakukondwa awo ŵakumanya kuti ŵali na njara yauzimu, pakuti Ufumu wakuchanya ngwawo. Mbakukondwa awo ŵakutengera, pakuti ŵazamusanguluskika. . . . Mbakukondwa awo ŵakupulika njara na nyota yaurunji, pakuti ŵazamukhuta. . . . Mbakukondwa awo ŵatambuzgika chifukwa cha urunji, pakuti Ufumu wakuchanya ngwawo. Ŵakukondwa ndimwe para ŵanthu ŵakumutombozgani na kumutambuzgani . . . chifukwa cha ine. Sekelerani na kukondwa chomene.”—Mateyu 5:3-12.

Kasi ‘kukondwa’ uko Yesu wakayowoyanga apa ni vichi? Apa Yesu wakayowoyanga vya munthu uyo wakusangwa panji kusekelera pakuchezga panji kuseŵera yayi. Kukondwa kwenecho kukujumpha apa. Munthu uyo ngwakukondwa nadi wakukhorwa na ivyo wali navyo kweniso ivyo wakuchita.

Yesu wakayowoya kuti ŵanthu awo mbakukondwa nadi ni awo ŵakumanya kuti ŵakukhumbikwira kuŵa pafupi na Chiuta, awo ŵali na chitima chifukwa cha kwananga kwawo, kweniso awo ŵakumumanya Chiuta na kumuteŵetera. Ŵanthu aŵa ŵakuŵa ŵakukondwa nangauli ŵanthu ŵanyake ŵakuŵatinkha panji kuŵatambuzga chifukwa cha kuchita khumbo la Chiuta. Iwo ŵakumanya kuti ŵakukondweska Chiuta kweniso kuti iyo wazamuŵapa umoyo wamuyirayira.

Ŵanthu ŵanandi ŵakuti munthu wakuŵa wakukondwa para wali na vinthu vinandi kweniso para wakusanguluka. Kweni Yesu wakati ndimo viliri yayi. Wakayowoya vinthu vyakupambanako, ivyo vikwenera kuti vikawovwira ŵanandi awo ŵakamupulikizganga kuti  ŵaghanaghanirepo. Iyo wakati: “Soka kwa imwe ŵasambazi, chifukwa mukupembuzgikirathu. Soka kwa imwe mukukhuta sono, chifukwa muzamuŵa na njara. Soka kwa imwe mukuseka sono, chifukwa muzamutengera na kulira. Soka kwa imwe usange ŵanthu wose ŵakumulumbani, pakuti ndimo ŵasekuru ŵawo ŵakachitiranga na ntchimi zitesi.”—Luka 6:24-26.

Kasi munthu wangaŵa wuli na soka usange wali na usambazi, wakusangwa, kweniso wakutemwa kulumbika na ŵanthu? Para munthu wakutangwanika na vinthu ivi, kanandi wakusulako kuteŵetera Chiuta, ntheura wakuŵa wakukondwa nadi yayi. Apa Yesu wakang’anamuranga kuti ukavu pawekha panji njara ndivyo vikuzgora munthu kuŵa wakukondwa yayi. Kweni kanandi munthu uyo ngwakusuzgika ndiyo wakupulikira ivyo Yesu wakasambizga ndipo wakuŵa wakukondwa nadi.

Yesu wakang’anamukira ku ŵasambiri ŵake, wakati: “Imwe ndimwe mchere wa charu chapasi.” (Mateyu 5:13) Ŵasambiri ŵakaŵa mchere wanadi yayi. Mchere ukovwira kuti vinthu vileke kuvunda. Pafupi na jotchero ilo likaŵa pa tempile la Chiuta pakaŵanga mchere unandi, ndipo ŵakathiranga ku sembe zinyake izo zikapelekekanga. Mchere ukwimiraso chinthu chambura kunangika panji kuvunda. (Levitiko 2:13; Ezekiyeli 43:23, 24) Ŵasambiri ŵa Yesu ŵakaŵa “mchere wa charu chapasi” mu fundo yakuti ivyo ŵakasambizganga vikawovwiranga ŵanthu kuti ŵaleke kunanga ubwezi wawo na Chiuta kweniso kuti ŵaleke kutolera makhaliro ghaheni. Uthenga uwo ŵakapharazganga ukawovwiranga ŵanthu wose awo ŵakawupulikiranga kuti ŵasungilire umoyo wawo.

Yesu wakaphaliraso ŵasambiri ŵake kuti: “Ndimwe ungweru wa charu.” Ŵanthu ŵakubenekelera nyali na chidunga chara, kweni ŵakuyiŵika pa chakuŵikapo nyali, ndipo yikuŵala posepose. Ntheura Yesu wakaŵachiska kuti: “Ungweru winu uŵale panthazi pa ŵanthu, mwakuti ŵawone milimo yinu yiwemi na kupeleka uchindami kwa Awiskemwe ŵakuchanya.”—Mateyu 5:14-16.

FUNDO ZAKUZIRWA

Ŵalongozgi ŵa chisopa cha Ŵayuda ŵakatenge Yesu wakuswa Dango la Chiuta, ndipo ŵakapangana kuti ŵamukome. Ntheura Yesu wakayowoya pakweru kuti: “Lekani kughanaghana kuti nkhizira kuparanya Dango panji ivyo Ntchimi zikalemba. Nkhizira kuzakaparanya chara, kweni kufiska.”—Mateyu 5:17.

Yesu wakachindikanga chomene Dango la Chiuta ndipo wakachiskanga ŵanthu kuti nawo ŵalichindikenge.  Nakuti wakayowoya kuti: “Yose uyo wakuswa limoza la malango ghachoko chomene agha na kusambizga ŵanyake kuchita nthena, wazamuchemeka muchoko chomene mu Ufumu wakuchanya.” Apa wakang’anamuranga kuti munthu wanthena wazamunjiramo yayi mu Ufumu. Yesu wakalutilira kuti: “Kweni uyo wakughachita na kusambizga ŵanyake, wazamuchemeka mukuru mu Ufumu wakuchanya.”—Mateyu 5:19.

Yesu wakakanizga nanga ni nkharo izo zingachitiska munthu kuswa Dango la Chiuta. Yesu wakamanyanga kuti Dango likuti: “Ungakomanga munthu chara.” Kweni iyo wakasazgirapo kuti: “Waliyose uyo wakulutilira kukwiyira mubali wake wazamweruzgika na khoti.” (Mateyu 5:21, 22) Para munthu wangalutilira kukwiyira munyake wangananga vinthu, panyake wangafika na pakumukoma. Ntheura Yesu wakalongosora ivyo munthu wangakhumbikwira kuchita kuti wawezgerepo mtende. Wakati: “Usange ukwiza na chawanangwa chako ku jotchero ndipo penepara wakumbuka kuti mubali wako wali nawe na kafukwa, uchileke chawanangwa chako penepapo panthazi pa jotchero. Ulute, ukawezgerepo dankha mtende na mubali wako. Para wawerako ndipo upeleke chawanangwa chako.”—Mateyu 5:23, 24.

Chinthu chinyake icho Dango likukanizga mbuleŵi. Yesu wakati: “Mukapulika kuti kukayowoyeka kuti: ‘Ungaleŵanga chara.’ Kweni ine nkhumuphalirani kuti waliyose uyo wakulutilira kulaŵiska mwanakazi na kuŵa nayo na khumbiro, wachita nayo kale uleŵi mu mtima wake.” (Mateyu 5:27, 28) Apa Yesu wakanenanga kughanaghana vya kugonana kanyengo kachoko waka yayi. Kweni wakayowoyanga uheni uwo ungaŵapo para munthu “wakulutilira kulaŵiska.” Kanandi para munthu wakulutilira kulaŵiska mwanalume panji mwanakazi, khumbo la kugonana likwizamo. Ntheura usange mpata ungasangika, wangaleŵa. Kasi munthu wangachita wuli kuti ivi vileke kumuchitikira? Pangakhumbikwira kujilanga. Yesu wakati: “Sono usange jiso lako lamalyero likukukhuŵazga, ulikozombole na kulitaya. . . . Usange woko lako lamalyero likukukhuŵazga, ulidumure na kulitaya.”—Mateyu 5:29, 30.

Ŵanthu ŵanyake ŵakuzomera kudumulika viŵaro vyawo vinyake para vyakoleka na nthenda mwakuti ŵapone. Lekani Yesu wakati ntchakukhumbikwa chomene kuti munthu ‘wataye’ chilichose, nanga chingaŵa chinthu chakuzirwa nga ni jiso panji woko, mwakuti waleke kughanaghana viheni na kuleŵa. Yesu wakalongosora kuti “ntchiwemi kutaya chiŵaro chako chimoza kuluska kuti thupi lako lose liponyeke mu Gehena,” kung’anamura kuparanyikirathu. Gehena ghakaŵa malo agho ŵakawotcherangako viswaswa kuwaro kwa Yerusalemu.

Yesu wakayowoyaso umo munthu wangachitira na ŵanthu awo ŵakwavya na kupweteka ŵanyawo. Iyo wakati: “Ungalimbananga na muheni chara, kweni uyo wakupamantha pa thama lako lamalyero, umuzgolereso linyake.” (Mateyu 5:39) Apa ŵakukanizga kuti para ŵanthu ŵawukira munthu panji ŵawukira mbumba yake, iyo waleke kujivikilira yayi. Yesu wakayowoya vya kupamantha. Kanandi para munthu wakutimba munyake na khofi wakukhumba kuti  wamupweteke panji kumukoma yayi, kweni kumulengeska waka. Yesu wakang’anamuranga kuti para munthu wakukhumba kwambiska mbembe panji mphindano ndipo watitimba na khofi panji watinena, ise tingamuwezgeranga yayi.

Fundo iyi yikukolerana na yakuti titemwenge ŵanyithu iyo yili mu dango la Chiuta. Ntheura Yesu wakaphalira mzinda kuti: “Lutilirani kutemwa ŵalwani ŵinu na kulombera awo ŵakumutambuzgani.” Wakayowoyaso chifukwa chikuru icho ŵakwenera kuchitira nthena, wakati: “Mwakuti mulongore kuti ndimwe ŵana ŵa Awiskemwe ŵakuchanya, pakuti iwo ŵakufumiskira dazi lawo pa ŵanthu ŵaheni na ŵawemi.”—Mateyu 5:44, 45.

Pakumalizga chigaŵa ichi cha upharazgi wake, Yesu wakati: “Ntheura muŵe ŵakufikapo, nga umo Awiskemwe ŵakuchanya ŵaliri ŵakufikapo.” (Mateyu 5:48) Yesu wakang’anamuranga kuti ŵanthu ŵachitenge vinthu ndendende yayi. Kweni wakang’anamuranga kuti nase tingasazgirako chitemwa chithu kufika pa kutemwa ŵalwani ŵithu, nga umo Chiuta wakuchitira. Iyo wakatiso: “Lutilirani kuŵa ŵalusungu, nga umo Awiskemwe ŵaliri ŵalusungu.”—Luka 6:36.

KULOMBA NA KUTHEMBA CHIUTA

Pakulutilira na upharazgi wake, Yesu wakachenjezga mzinda kuti: “Chenjerani kuti muleke kuchita urunji winu panthazi pa ŵanthu kuti ŵamuwonani.” Yesu wakakananga vyakuti ŵanthu ŵajilongorenge waka nga mbasopisopi. Wakatiso: “Para ukupeleka vyawanangwa vyalusungu, ungalizganga mbata panthazi pako chara, nga umo ŵapusikizgi ŵakuchitira.” (Mateyu 6:1, 2) Ntchiwemi kupeleka vyawanangwa ku ŵanthu kwambura kujilongora.

Kufuma apo, Yesu wakati: “Para mukulomba, mungaŵanga nga mbapusikizgi chara, chifukwa ŵakutemwa kulomba uku ŵimilira mu masunagoge na mu mphatukano za misewu yikuru kuti ŵanthu ŵaŵawone.” Ntheura wakati: “Kweni para ukulomba, njira mu chipinda chako ndipo para wajarako ku mulyango, lomba kwa Awuso awo ŵali kuudesi.” (Mateyu 6:5, 6) Yesu wakakanizganga kulomba pa wumba yayi, chifukwa nayo wakalombanga pa wumba. Kweni icho wakakananga ntchakuti munthu walombenge mwakuti ŵanthu ŵatenge munthu uyu mphatali.

Yesu wakaphalira mzinda wura kuti: “Para ukulomba, ungayowoyanga vinthu vimoza pera mwakuwerezgawerezga chara, nga umo ŵanthu ŵamitundu ŵakuchitira.” (Mateyu 6:7) Kasi Yesu wakang’anamuranga kuti ntchiheni kulomba chinthu chimoza mwakuwerezgawerezga? Yayi. Iyo wakakananga vyakuti para munthu wakulomba wachitenge kusunga mazgu pamtima na kughayowoya “mwakuwerezgawerezga.” Kufuma apo, wakalongora umo ŵangalombera, ndipo wakayowoyapo vinthu 7 ivyo ŵangalomba. Fundo zitatu zakwamba ni izi: zina la Chiuta lituŵiskike, Ufumu wake wize, kweniso khumbo lake lichitike. Para talomba vinthu ivi ndipo tingalomba kuti watipe chakurya cha zuŵa lililose kweniso watigowokere zakwananga zithu. Tingalombaso kuti tileke kuyezgeka kujumpha ivyo tingazizipizga kweniso kuti watithaske kwa muheni.

 Kasi vinthu ivyo tili navyo tikwenera kuviwona wuli? Yesu wakaphalira mzinda kuti: “Lekani kujiŵikira usambazi pa charu chapasi, apo vidoyo na mlosko vikunanga, ndiposo apo ŵankhungu ŵakugumura na kwiba.” Fundo iyi njakupulikikwa nadi. Usambazi ukumara, nakuti Chiuta wangatitemwa chifukwa cha usambazi yayi. Ntheura Yesu wakati: “Mujiŵikire usambazi kuchanya.” Para tikudankha kuteŵetera Chiuta ndikuti tikujiŵikira usambazi kuchanya. Palije munthu uyo wangapoka ubwezi uwo tili nawo na Chiuta panji njombe ya umoyo wamuyirayira iyo watilayizga. Yesu wakati: “Uko kuli usambazi wako, ndiko mtima wako uŵengeso.”—Mateyu 6:19-21.

Kuti tipulikiske fundo iyi, Yesu wakayowoya chiyelezgero ichi: “Nyali ya thupi ni jiso. Ntheura usange jiso lako likudodoliska pa chimoza, thupi lako lose liŵenge lakungweluka. Kweni usange jiso lako ndiheni, thupi lako lose liŵenge mu chisi.” (Mateyu 6:22, 23) Para jiso lithu likugwira makora ntchito, likuŵa nga ni nyali iyo yikuŵala ku thupi lithu. Jiso lithu likwenera kudodoliska pa chimoza mwakuti ligwire makora ntchito. Kweni para likulaŵiska waka palipose, tingapuluka. Para likudodoliska pa vinthu vyathupi m’malo mwa kudodoliska pa kuteŵetera Chiuta, ‘thupi lithu lose liŵenge mu chisi.’ Panyake tingamba kuchita uryarya.

Yesu wakayowoya fundo yiwemi chomene, wakati: “Palije uyo wangateŵetera nga ni muzga wa mabwana ghaŵiri, chifukwa panji watinkhenge yumoza na kutemwa munyake, panji wademelerenge kwa yumoza na kuyuyura munyake. Vingachitika yayi kuti pa nyengo yimoza muŵe ŵazga ŵa Chiuta na Usambazi.”—Mateyu 6:24.

Ŵanthu ŵanyake awo Yesu wakayowoyanga nawo ŵakwenera kuti ŵakafipanga mtima na vyathupi. Ntheura Yesu wakaŵaphalira kuti para ŵakuteŵetera dankha Chiuta palije chifukwa cha kufipira mtima. Iyo wakati: “Laŵisiskani viyuni vyamudera, vikuseŵa mbuto chara panji kuvuna nesi kulonga mu nthamba, kweni Awiskemwe ŵakuchanya ŵakuvilyeska. Asi imwe muli ŵakuzirwa kuluska ivyo?”—Mateyu 6:26.

 Wuli pakuyowoya vya maluŵa ghamuthondo nga ni agho ghakaŵa pa phiri para? Yesu wakati “nanga ni Solomoni mu uchindami wake wose wandavwarepo laya lakutowa lakuyana na maluŵa agha.” Kasi fundo njakuti wuli apa? Yesu wakati: “Usange Chiuta ndimo wakuvwalikira vyakumera vyamuthengere, ivyo muhanya uno vilipo ndipo namachero vikuponyeka pa moto, asi wavwalikenge chomene imwe, imwe ŵachipulikano chichoko?” (Mateyu 6:29, 30) Ntheura Yesu wakati: “Kwenjerwa napachoko chara kuti, ‘Tiryengechi?’ panji, ‘Timwengechi?’ panji, ‘Tivwarengechi?’ . . . Awiskemwe ŵakuchanya ŵakumanya kuti mukusoŵerwa vinthu vyose ivi. Ipo lutilirani kupenja dankha Ufumu na urunji wake, ndipo vinthu vinyake vyose ivi visazgikirengeko kwa imwe.”—Mateyu 6:31-33.

KASI MUNTHU WANGACHITACHI KUTI WASANGE UMOYO?

Ŵapositole na ŵanthu ŵanyake ŵakakhumbanga nadi kuchita vinthu ivyo vikukondweska Chiuta, kweni chikaŵa chipusu yayi. Chifukwa ntchakuti pakaŵa Ŵafarisi. Iwo ŵakasuskanga kweniso kweruzga ŵanyawo mwankhaza. Ntheura Yesu wakachenjezga mzinda wura kuti: “Lekani kweruzga kuti muleke kweruzgika, pakuti umo mukweruzgira ŵanyinu ndimo namwe muzamweruzgikira.”—Mateyu 7:1, 2.

Chikaŵa chakofya kwendera fundo za Ŵafarisi awo ŵakatemwanga chomene kususka ŵanyawo. Lekani Yesu wakati: “Kasi munthu wachibulumutira wangalongozga wachibulumutira munyake? Asi wose ŵaŵiri ŵawenge mu buwu?” Kasi Yesu wakakhumbanga kuti awo ŵakumupulika ŵawonenge wuli ŵanyawo? Ŵangaŵawonanga na jiso liheni yayi, chifukwa kuchita nthena nkhwananga. Yesu wakafumba kuti: “Kasi ungaphalira wuli mubali wako kuti, ‘Mubali wane, leka nikuwuskemo kachiswaswa ako kali mu jiso lako,’ uku iwe ukuliwona chara phaso ilo lili mu jiso lako? Wamupusikizgi iwe! Uskamo dankha phaso mu jiso lako, apo ndipo uwonenge makora umo ungawuskiramo chiswaswa icho chili mu jiso la mubali wako.”—Luka 6:39-42.

Ichi chikang’anamuranga kuti ŵasambiri ŵalekerethu kweruzga yayi. Yesu wakaŵaphalira kuti: “Lekani kupeleka ku ntcheŵe icho ntchituŵa, panji kuponya ngale zinu panthazi pa nkhumba.” (Mateyu 7:6) Fundo zaunenesko izo tikusambira mu Mazgu gha Chiuta ni zakuzirwa, zili nga ni ngale. Usange ŵanthu ŵanyake ŵakuchita vinthu nga ni vinyama, ndipo ŵakuchindika yayi fundo zakuzirwa izi, ŵasambiri ŵakeneranga kuŵaleka na kupenja ŵanyake awo ŵangazipokelera.

Yesu wakaweleraso ku nkhani ya lurombo, ndipo wakati ntchakukhumbikwa kulomba kwambura kuleka. Wakati: “Lutilirani kulomba, ndipo mupikenge.” Chiuta ngwakunozgeka kuzgora malurombo. Yesu wakakhozgera fundo iyi na mazgu agha: “Ni njani pakati pinu uyo usange mwana wake wakupempha chingwa, wamupenge libwe? . . . Ntheura, usange imwe, nangauli muli ŵaheni, mukumanya kupeleka vyawanangwa viwemi ku ŵana ŵinu, ipo kuli wuli Awiskemwe ŵakuchanya? Asi ŵapelekenge vinthu viwemi ku awo ŵakuŵalomba?”—Mateyu 7:7-11.

Kufuma apo, Yesu wakayowoya fundo iyo ŵanandi ŵakuti ndiwo wunthu, wakati: “Ntheura, vinthu vyose ivyo mukukhumba kuti ŵanthu ŵamuchitiraninge, ndivyo namwe muŵachitirenge.” Tose tikumbukenge na kulondezga fundo iyi para tikuchita vinthu na ŵanyithu. Kweni nyengo zinyake chingaŵa chakusuzga kuti tilondezge fundo iyi. Yesu wakavumbura  chifukwa chake, wakati: “Njirani pa chipata chifinyi, chifukwa chipata chikuru chili na nthowa yisani iyo yikuya ku pharanyiko, ndipo mbanandi awo ŵakwendamo. Kweni chipata chifinyi chili na nthowa yichoko iyo yikuya ku umoyo, ndipo mbachoko awo ŵakuyisanga.”—Mateyu 7:12-14.

Yesu wakamanya kuti paŵenge ŵanthu awo ŵayezgenge kupatuska ŵasambiri pa nthowa ya ku umoyo, ntheura wakachenjezga kuti: “Chenjerani na ntchimi zitesi izo zikwiza kwa imwe uku zavwara nga ni mberere, kweni mukati ni mphumphi zanjara.” (Mateyu 7:15) Yesu wakati vipambi ndivyo vikulongora usange khuni ndiwemi panji ndiheni. Ŵanthu nawo ndimo ŵaliri. Ntheura tingamanya ntchimi zitesi pakuwona ivyo ŵakusambizga na kuchita. Yesu wakalongosora kuti munthu wakumanyikwa kuti ni msambiri wake chifukwa cha ivyo wakuyowoya pera yayi kweniso chifukwa cha ivyo wakuchita. Ŵanthu ŵanyake ŵakuti Yesu ni Fumu yawo, kweni wuli usange ŵakutondeka kuchita khumbo la Chiuta? Yesu wakati: “Nizamuŵaphalira kuti: ‘Nkhamumanyani chara! Fumaniko kwa ine, imwe mukuchita viheni!’”—Mateyu 7:23.

Yesu wakamalizga upharazgi wake na mazgu agha: “Waliyose uyo wakupulika mazgu ghane agha na kughachita, wakuyana na mwanalume wakuchenjera, uyo wakazenga nyumba yake pa jalawe. Ndipo vula yikathika, maji ghakatutuka, chimphepo chikaputa na kutimba nyumba yira, kweni yikawa chara, chifukwa yikazengeka pa jalawe.” (Mateyu 7:24, 25) Kasi nyumba iyi yikalekerachi kuwa? Chifukwa ntchakuti munthu yura “wakajima pasi m’paka pa jalawe na kuzengapo fawundeshoni.” (Luka 6:48) Ntchakukwana yayi kupulika waka mazgu gha Yesu. Tilimbikirenge ‘kughachita.’

Kweni wuli munthu uyo “wakupulika mazgu” kweni ‘wakuleka kughachita’? Wakuyana na “mwanalume wakupusa, uyo wakazenga nyumba yake pa mchenga.” (Mateyu 7:26) Usange kwiza vula, maji ghakututuka, na mphepo, nyumba yanthena yikuwa.

Mizinda yikazizikika na umo Yesu wakasambizgira pa phiri. Wakasambizganga nga ni munthu uyo wali na mazaza, ŵalongozgi ŵa chisopa ŵakafolako yayi. Ŵanandi awo ŵakamupulika ŵakwenera kuti ŵakazgoka ŵasambiri ŵake.