Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 63

Yesu Wakaŵapa Ulongozgi Wakuzirwa Chomene Ŵapositole

Yesu Wakaŵapa Ulongozgi Wakuzirwa Chomene Ŵapositole

MATEYU 18:6-20 MARIKO 9:38-50 LUKA 9:49, 50

  • WAKAPELEKA ULONGOZGI PA NKHANI YA KUKHUŴAZGANA

  • PARA ŴANTHU ŴABUDIRANA

Yesu wakaŵa kuti wayowoya waka nkharo iyo ŵalondezgi ŵake ŵakwenera kuŵa nayo. Ŵakwenera kujiwona nga mbana ŵachoko. Ŵachitenge vinthu mwakujiyuyura na kuleka kujiwona kuti ŵakuluska ŵanyawo. Ŵasambiri ŵakwenera ‘kupokelera ŵana ŵachoko mu zina lake, kulongora kuti ŵakupokeleraso Yesu.’—Mateyu 18:5.

Pakajumpha nyengo yitali yayi kufuma apo ŵapositole ŵakakwesananga kuti mukuru ni njani pakati pawo, ntheura ŵakamanya kuti Yesu wakuphalira iwo. Kufuma apo, mpositole Yohane wakayowoya chinthu chinyake icho chikachitika. Wakati: “Tanguwona munthu munyake wakufumiska viŵanda mu zina linu ndipo tanguyezga kumukanizga, chifukwa wakumulondezgani pamoza na ise chara.”—Luka 9:49.

Kasi Yohane wakawonanga kuti ŵapositole pera ndiwo ŵali kupika mazaza ghakuchizgira panji kufumiskira viŵanda? Usange ni nthena, chifukwa wuli Muyuda uyu wakafumiskanga mizimu yiheni? Yohane wakawonanga kuti munthu uyu ngwakwenelera yayi kuchita minthondwe chifukwa wakendanga pamoza na Yesu na ŵapositole yayi.

Yohane wakazizwa na ivyo Yesu wakazgora. Yesu wakati: “Mungayezganga chara kumukanizga, chifukwa palije uyo wachitenge mulimo wankhongono mu zina lane, uyo pamanyuma wanganiyowoyera viheni. Pakuti uyo wakwimikana nase chara, wali kwa ise. Waliyose uyo wakumupani nkhombo ya maji kuti mumwe chifukwa chakuti muli ŵalondezgi ŵa Khristu, nadi nkhumuphalirani, watayenge chara njombe yake.”—Mariko 9:39-41.

Pa nyengo iyi, chikaŵa chambura kukhumbikwa kuti munthu wendenge na Khristu kuti walongore kuti wali ku chigaŵa chake. Pa nyengo yira, mpingo wa Ŵakhristu ukaŵa kuti undapangike. Ntheura, nangauli munthu uyu wakendanga na Yesu yayi, kweni chikung’anamura kuti wakasuskanga yayi. Kweniso wakasambizganga visambizgo vya chisopa chautesi yayi. Ntchakuwonekerathu kuti munthu uyu wakaŵa na chipulikano mwa Yesu. Nakuti ivyo Yesu wakayowoya vikulongora kuti munthu uyu wakataya yayi njombe yake.

Kweni vinthu vikatenge vimwenderenge makora yayi usange wakhuŵarenge na mazgu panji vyakuchita vya ŵapositole. Yesu wakati: “Waliyose uyo wakukhuŵazga yumoza wa ŵachoko aŵa awo ŵali na chipulikano, chingaŵa makora kuti libwe lakusilira ilo likwendeskeka na mbunda likakike mu singo yake ndipo waponyeke mu nyanja.” (Mariko 9:42) Pamanyuma Yesu wakaphalira ŵalondezgi ŵake kuti ntchiwemi kudumura vinthu vyakuzirwa nga ni woko, lundi, panji kukozombora jiso usange vikuŵakhuŵazga. Wakati ntchiwemi kunjira mu Ufumu wa Chiuta kwambura vinthu vyakuzirwa ivi kuluska kuvikanilira na kuponyekera navyo lumoza mu Gehena (Dambo la Hinomu). Ŵapositole ŵakwenera kuti ŵakaliwonanga Dambo ili, chifukwa likaŵa pafupi na Yerusalemu. Ku malo agha ndiko ŵakawotcherangako viswaswa. Ntheura ŵakamanya kuti Yesu wakang’anamuranga pharanyiko lamuyirayira.

Yesu wakachenjezgaso kuti: “Woneseskani kuti muleke kuyuyura yumoza wa ŵachoko aŵa, pakuti nkhumuphalirani kuti nyengo zose ŵangelo ŵawo kuchanya ŵakulaŵiska chisko cha Adada.” Kasi “ŵachoko aŵa” ŵakaŵa ŵakuzirwa wuli kwa Awiske? Yesu wakayowoya vya munthu uyo wakaŵa na mberere 100 kweni yimoza yikazgeŵa. Munthu uyu wakaleka mberere 99 na kwamba kupenja yakuzgeŵa yira. Wakati wayisanga, wakakondwa nayo chomene kuluska mberere 99 zira. Yesu wakayowoyaso kuti: “Adada awo ŵali kuchanya ŵakukhumba chara kuti yumoza wa ŵachoko aŵa watayike.”—Mateyu 18:10, 14.

Yesu wakaghanaghaniraso umo ŵapositole ŵara ŵakasuskirananga kuti mukuru pakati pawo ni njani. Ntheura wakaŵachiska kuti: “Muŵe na mchere mukati mwinu, ndipo sungani mtende pakati pinu.” (Mariko 9:50) Chakurya chikunowera mchere. Para mazgu ghalungika na mchere, uyo wakughapulika, wakupulikira luŵiro ndipo pakuŵa mtende. Ivi vingachitika yayi para ŵanthu ŵakususkana waka.—Ŵakolose 4:6.

Nyengo zinyake ŵabali ŵabudiranenge. Ntheura Yesu wakaŵaphalira umo ŵakwenera kuchitira. Wakati: “Usange mubali wako wakunangira, luta ukamuphalire ubudi wake pakati pa iwe na iyo pamwekha. Usange wakupulikira, ndikuti wamuwezga mubali wako.” Usange wakupulika yayi ke? Yesu wakati: “Tolerapo munthu yumoza panji ŵaŵiri, mwakuti nkhani yiliyose yikhozgeke na mulomo wa ŵakaboni ŵaŵiri panji ŵatatu.” Usange ichi nacho chindawovwire, ŵakwenera ‘kuphalira mpingo.’ Wakang’anamuranga kuphalira ŵalara kuti ŵeruzge nkhani iyo. Wuli usange ŵalara nawo wakuŵapulikira yayi? Yesu wakati: “Umuwone nga ni munthu wamitundu na wakusonkheska msonkho.”—Mateyu 18:15-17.

Ŵalara ŵa mpingo ŵakwenera kwendera ivyo Mazgu gha Chiuta ghakuyowoya. Usange ŵawona kuti munthu ngwakwananga ndipo wakwenera chilango, ivyo ŵadumura viŵenge ‘vyakuti vyakakika kale kuchanya.’ Kweni para ŵawona kuti munthu walije mulandu, viŵenge kuti “vyasutulika kale kuchanya.” Ulongozgi uwu ukaŵa wakovwira chomene apo mpingo ŵa Ŵakhristu ukapangika. Yesu wakayowoya fundo yankhongono, wakati: “Apo pali ŵaŵiri panji ŵatatu ŵawungana pamoza mu zina lane, nane nili pakati pawo.”—Mateyu 18:18-20.