MATEYU 10:16–11:1 MARIKO 6:12, 13 LUKA 9:6

  • YESU WAKASAMBIZGA ŴAPOSITOLE NA KUŴATUMA KUKAPHARAZGA

Yesu wakaŵaphalira ŵapositole ŵake fundo ziwemi chomene za umo ŵangapharazgira apo ŵakendanga ŵaŵiriŵaŵiri. Kweni wakalekera papo yayi. Wakaŵachenjezgaso kuti ŵamukumana na ŵanthu ŵakususka. Wakati: “Wonani! nkhumutumani nga ni mberere pakati pa mphumphi . . . Chenjerani na ŵanthu, pakuti ŵazamumupelekani ku makhoti, ndipo ŵazamumuthyapurani mu masunagoge ghawo. Ndipo ŵazamumutolerani panthazi pa ŵalongozgi na mathemba chifukwa cha zina lane.”—Mateyu 10:16-18.

Yesu wakamanya kuti ŵasambiri ŵake ŵazamutambuzgika chomene, kweni wakaŵakhwimiska. Wakati: “Para ŵazakamupelekani ku khoti, mungakenjerwanga chara na umo mwamuyowoyera panji icho mwamuyowoya, chifukwa icho mwamuyowoya chamupika kwa imwe mu ora lenelilo. Pakuti awo ŵazamuyowoya ndimwe chara, kweni ni mzimu wa Ŵawiskemwe ndiwo uzamuyowoya kwizira mwa imwe.” Yesu wakalutilira kuti: “Munthu wazamupeleka mubali wake kuti wakomeke, wiske wazamupeleka mwana wake, ndipo ŵana ŵazamuwukira ŵapapi na kuŵapeleka kuti ŵakomeke. Ndipo ŵanthu wose ŵazamumutinkhani chifukwa cha zina lane, kweni uyo wazizipizgenge m’paka kuumaliro ndiyo wazamuponoskeka.”—Mateyu 10:19-22.

Kupharazga ni ntchito yakuzirwa chomene, ntheura Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵakwenera kuŵa ŵakuchenjera mwakuti ŵalutilire kuŵa na m’pata wa kupharazga. Wakati: “Para ŵamutambuzgani mu msumba umoza, chimbilirani ku unyake. Nadi, nkhumuphalirani, muzamumara chara kuzingilira misumba ya Israyeli, pambere Mwana wa munthu wandize.”—Mateyu 10:23.

Yesu wakaŵaphalira fundo ziwemi chomene ŵapositole ŵake 12, kweniso wakaŵachenjezga na kuŵakhwimiska. Kweni mazgu agha wakaphaliranga ŵapositole pera yayi. Wakaphalirangaso ŵanthu awo ŵakapharazganga Ufumu iyo wati wafwa na kuwuka. Yesu wakalongora fundo iyi apo wakayowoya kuti ŵasambiri ŵake ‘ŵazamutinkhika na ŵanthu wose.’ Nakuti Baibolo likuyowoyapo yayi kuti apo ŵapositole ŵakapharazganga mu Galileya, ŵakatolekera panthazi pa ŵalongozgi na mathemba. Kweniso palije apo pakuyowoya kuti ŵabali ŵawo ŵakaŵapeleka kuti ŵakomeke.

Apa vikulongora kuti apo Yesu wakaphaliranga ŵapositole ŵake vinthu ivi, wakaghanaghananga ivyo vizamuchitika munthazi. Wonani fundo iyo wakayowoya yakuti ŵasambiri ŵake ŵazamumara yayi kupharazga kuzingilira malo ghose “pambere mwana wa munthu wandize.” Yesu wakang’anamuranga kuti ŵasambiri ŵake ŵazamumalizga yayi kupharazga Ufumu wa Chiuta pambere Chiuta wandamutume nga ni Themba lauchindami ndiposo mweruzgi.

Apo ŵapositole ŵakapharazganga, ŵakakhumbikwiranga kuzizwa yayi para ŵanthu ŵakuŵasuska, chifukwa Yesu wakati: “Msambiri wakuluska msambizgi wake chara.” Fundo ya Yesu apa yikaŵa yakupulikikwa nadi. Iyo ŵanthu ŵakamusuzganga na kumutambuzga chifukwa cha kupharazga Ufumu wa Chiuta, ntheura ŵasambiri nawo ndivyo viŵachitikirenge. Kweni wakaŵakhwimiska kuti: “Kopa awo ŵakukoma thupi chara pakuti ŵangakoma umoyo chara. Mopenge uyo wangaparanya vyose, umoyo na thupi wuwo mu Gehena.”—Mateyu 10:24, 28.

Pa nkhani iyi, Yesu wakaŵa chiyelezgero chiwemi. Wakalolera kufwa m’malo mwa kuleka kupulikira Yehova, uyo wali na nkhongono zose. Chiuta Wankhongonozose ndiyo wangaparanya “umoyo” wa munthu panji ndiyo wangawuska munthu ku ŵakufwa na kumupa umoyo wamuyirayira. Mazgu agha ghakwenera kuti ghakaŵakhwimiska chomene ŵapositole.

Yesu wakayowoya chiyelezgero chakulongora kuti Chiuta wakupwelelera ŵanthu ŵake. Wakati: “Asi mpheta ziŵiri zikugulika na kanjawala kakuzirwa pachoko? Kweni palije nanga njimoza iyo yikuwa pasi kwambura Awiskemwe kumanya. . . . Ntheura kopa chara, imwe muli ŵakuzirwa kuluska mpheta zinandi.”—Mateyu 10:29, 31.

Uthenga uwo ŵasambiri ŵa Yesu ŵakapharazganga ukapaturanga ŵanthu ŵa nyumba yimoza. Ŵanyake ŵakawupokelera apo ŵanyake ŵakawukana. Yesu wakalongosora kuti: “Mungaghanaghananga kuti nkhizira kuzakaŵika mtende pa charu chapasi” yayi. Nadi, pakukhumbikwa chikanga kuti munthu yumoza pa nyumba wapokelere ivyo Baibolo likusambizga. Yesu wakati: “Uyo wakutemwa chomene awiske panji anyina kuluska ine, ngwakwenelera ine chara. Ndipo uyo wakutemwa chomene mwana wake mwanalume panji msungwana kuluska ine, ngwakwenelera ine chara.”—Mateyu 10:34, 37.

Kweni ŵakaŵapo ŵanyake awo ŵakaŵapokelera makora ŵasambiri. Yesu wakati: “Waliyose uyo wakupeleka nkhombo ya maji ghakuzizima kwa yumoza wa ŵachoko aŵa kuti wamwe chifukwa chakuti ni msambiri, nadi, nkhumuphalirani, wazamutaya chara njombe yake.”—Mateyu 10:42.

Yesu wakati waŵasambizga, kuŵachenjezga, na kuŵakhwimiska, ŵapositole ŵakanyamuka kuya “mu chigaŵa chose, muzi na muzi, kulikose uko ŵakenda ŵakapharazga makani ghawemi na kuchizga ŵanthu.”—Luka 9:6.