Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 45

Wakaŵa na Nkhongono pa Viŵanda

Wakaŵa na Nkhongono pa Viŵanda

MATEYU 8:28-34 MARIKO 5:1-20 LUKA 8:26-39

  • WAKAFUMISKA VIŴANDA NA KUVITUMA MU NKHUMBA

Ŵasambiri ŵakati ŵasuzgika pa nyanja, ŵakafika pa mtunda, ndipo ŵakatondwa na ivyo ŵakawona. Ŵakawona ŵanalume ŵaŵiri ŵakofya chomene. Ŵanalume aŵa ŵakaŵa na viŵanda, ndipo ŵakafumanga ku malaro ghapafupi, ŵakachimbiliranga kwa Yesu. Baibolo likuyowoya chomene vya yumoza wa ŵanalume ŵara. Panyake chifukwa chakuti ndiyo wakaŵa wakofya chomene kweniso wakakoleka na viŵanda nyengo yitali kuluska munyake.

Munthu uyu wakendanga kwambura kuvwara. Usiku na muhanya, “wakachemerezganga mu malaro na mu mapiri uku wakujicheka na malibwe.” (Mariko 5:5) Wakaŵa wakofya chomene mwakuti ŵanthu ŵakaleka kwendako ku nthowa yira. Ŵanyake ŵakayezga kumukaka, kweni wakadumuranga simbi na kubanthura magwedi. Pakaŵavya wakuti wangamukora.

Munthu yura wakati wafika kwa Yesu na kuwa pa malundi ghake, viŵanda ivyo vikaŵa mwa iyo vikachemerezga kuti: “Nili namwe na kanthu wuli imwe Yesu Mwana wa Chiuta Wapachanya Nkhanira? Mulape mu zina la Chiuta kuti muniyuzgenge chara.” Yesu wakalongora kuti wakaŵa na nkhongono pa viŵanda, apo wakati: “Fumamo mwa munthu uyu, iwe mzimu waukazuzi.”—Mariko 5:7, 8.

Munthu uyu wakaŵa na viŵanda vinandinandi. Yesu wakati wamufumba kuti: “Kasi zina lako ndiwe njani?” iyo wakazgora kuti: “Zina lane ndine Chimzinda, chifukwa tili ŵanandi.” (Mariko 5:9) Munthu uyu wakaŵa na viŵanda vinandi, ndipo vikakondwanga kumusuzga. Viŵanda vira vikapempha Yesu kuti “waleke kuvifumiska na kuvituma ku chizongwe.” Ichi chikulongora kuti vikamanyanga umaliro wawo kweniso wa mulara wawo, Satana.—Luka 8:31.

Pafupi na malo ghara pakaŵa nkhumba pafupifupi 2,000, zikaryanga. Nkhumba zikaŵa nyama zakufipirwa kuyana na Dango ndipo Ŵayuda ŵakaŵetanga yayi. Viŵanda vikati: “Mutitume kuti tikanjire mu nkhumba.” (Mariko 5:12) Yesu wakavituma kuti vilutenge, ndipo vikanjira mu nkhumba. Ntheura nkhumba zose 2,000 zikakhilira ku chigodobu na kukabira mu nyanja.

Pakuwona ivyo vikachitika, awo ŵakaliskanga nkhumba zira ŵakachimbilira ku msumba na vikaya kukaphara nkhani yira. Ŵanthu ŵakiza kuti ŵazakawone ivyo vyachitika. Ŵakati ŵafika, ŵakawona munthu uyo viŵanda vikafumamo wali makora waka. Ŵakasanga wavwara malaya, ndipo wakhala musi mu malundi gha Yesu.

Ŵanthu awo ŵakapulika panji kuwona ivi ŵakawopa chomene, ŵakapukunyanga waka mitu. Kufuma apo, ŵakapempha Yesu kuti wafumemo mu chigaŵa chawo. Apo Yesu wakakweranga boti kuti walutenge, munthu yura wakamupempha kuti walute nawo. Kweni Yesu wakamuphalira kuti: “Luta ku nyumba ku ŵabali ŵako, ukaŵaphalire vinthu vyose ivyo Yehova wakuchitira na lusungu ulo wakulongora.”—Mariko 5:19.

Para Yesu wachizga ŵanthu wakatemwanga kuŵakanizga kuphalira ŵanthu. Chifukwa ntchakuti wakakhumbanga yayi kuti ŵayeghekenge na vinthu vyakupulika waka. Pa nyengo yira, munthu uyu ndiyo wakaŵa kaboni wakuti Yesu wali na nkhongono. Ntheura munthu yura ndiyo wakaŵa wakuti wangakaphalira ŵanthu awo Yesu wakatondeka kukumana nawo. Ukaboni wa munthu yura ukaŵa wakovwira kususka mautesi agho panji ŵanthu ŵanyake ŵakayowoya pa nkhani ya nkhumba izo zikabira mu maji. Ntheura munthu yura wakaluta, wakamba kupharazga mu Dekapoli mose ivyo Yesu wakamuchitira.