Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 39

Soka ku Muwiro Wambura Kupulika

Soka ku Muwiro Wambura Kupulika

MATEYU 11:16-30 LUKA 7:31-35

  • YESU WAKATEMBA MISUMBA YINYAKE

  • WAKAYOWOYA KUTI WAPEMBUZGENGE ŴANTHU

Yesu wakachindikanga chomene Yohane Mubatizi. Kweni kasi ŵanthu ŵanandi ŵakamuwonanga wuli Yohane? Yesu wakati: “Muwiro uwu uli nga mbana ŵachoko awo ŵakukhala mu misika, awo ŵakuchemerezga ku ŵanyawo kuti: ‘Tikamulizgirani fyoliro, kweni mukavina chara, tikatengera, kweni mukajitimba chara chifukwa cha chitima.’”—Mateyu 11:16, 17.

Kasi Yesu wakang’anamuranga vichi apa? Iyo wakati: “Yohane wakiza ndipo wakaryanga chara nesi kumwa, kweni ŵanthu ŵakuti: ‘Wali na chiŵanda.’ Mwana wa munthu wakiza ndipo wakurya na kumwa, kweni ŵanthu ŵakuti: ‘Wonani! Munthu wakutemwa kurya na kumwa vinyo, mubwezi wa ŵakusonkheska msonkho na ŵakwananga.’” (Mateyu 11:18, 19) Yohane wakaŵa Munaziri, ndipo wakakananga vinthu vinyake nga nkhumwa vinyo. Kweni muwiro wura ukatenge Yohane wali na chiŵanda. (Maŵazgo 6:2, 3; Luka 1:15) Yesu wakachitanga vinthu nga umo ŵanthu wose ŵakachitiranga. Wakamwanga na kurya mwakwenelera, kweni ŵakamunenanga kuti wakutemwa kurya na kumwa. Ntchakusuzga nadi kukondweska ŵanthu.

Yesu wakati muwiro wura ukayananga waka na ŵana ŵachoko awo ŵakukhala mu misika, awo ŵakukana kuvina para ŵana ŵanyawo ŵakulizga fyoliro panji awo ŵakuchita chitima yayi para ŵanyawo ŵakulira. Ntheura Yesu wakati: “Vilije kanthu, vinjeru vikuwoneka vyaurunji na milimo yake.” (Mateyu 11:16, 19) “Milimo,” kung’anamura ivyo Yohane na Yesu ŵakachitanga, ndiyo yikalongora kuti ivyo ŵanthu aŵa ŵakayowoyanga vikaŵa vyautesi.

Yesu wakati wanena muwiro wura kuti ngwambura kupulika, wakamba kutemba misumba ya Korazini, Betesayida, na Kaperenaumu, uko wakachitako minthondwe. Yesu wakayowoya kuti minthondwe yira waŵenge kuti wakachitira mu misumba ya Ŵafonike, ya Ture na Sidoni, mphanyi ŵanthu ŵa mu misumba yira ŵakapulikira na kusintha. Wakazunuraso Kaperenaumu, malo agho wakakhalako nyengo yitaliko. Kura nako, ŵanthu ŵakapulikira yayi. Yesu wakawunena msumba wura kuti: “Pa Zuŵa la Cheruzgo, vinthu vizamuŵako makora ku charu cha Sodomu, kuluska kwa iwe.”—Mateyu 11:24.

Penepapo Yesu wakalumba Awiske chifukwa chakuti ŵakubisa unenesko ku “ŵavinjeru na ŵamahara,” na kuwuvumbura ku ŵanthu ŵapasi, awo ŵali nga mbana. (Mateyu 11:25) Ŵanthu awo ŵali nga mbana, Yesu wakuŵachema kuti: “Zani kwa ine, imwe mose mukuphyoka na kunyekezgeka, ndipo nimupumuzganinge. Yeghani joko lane ndipo sambirani kwa ine, pakuti nili wakuzika na wakujiyuyura mu mtima, ndipo muzamupumuzgika. Chifukwa joko lane ndipusu na katundu wane ngwakupepuka.”—Mateyu 11:28-30.

Kasi Yesu wakapumuzga wuli ŵanthu? Ŵalongozgi ŵa chisopa ŵakanyekezga ŵanthu na maluso ghawakawaka, nga nthumalango twakukhwaskana na Sabata. Kweni Yesu wakaŵasambizga unenesko uwo ukaŵafwaturanga ku maluso agha, ndipo wakaŵapumuzga. Wakapumuzgangaso ŵanthu awo ŵakayuzgikanga na ŵandyali kweniso awo ŵakaphyoka na zakwananga. Yesu wakaŵaphalira ivyo ŵangachita kuti zakwananga zawo zigowokereke kweniso umo ŵangaŵira pamtende na Chiuta.

Wose awo ŵakuzomera joko (goliwoli) la Yesu ilo ndipusu, ŵangajipeleka kwa Chiuta na kumuteŵetera pakuŵa Dada withu wachiwuravi na walusungu. Uyu ni katundu muzito yayi, chifukwa ivyo Chiuta wakukhumba kwa ise ni vizito yayi.—1 Yohane 5:3.