MARIKO 1:14, 15 LUKA 4:14, 15 YOHANE 4:43-54

  • YESU WAKAPHARAZGANGA KUTI “UFUMU WA CHIUTA WANENG’ENERA”

  • YESU WAKACHIZGA MSEPUKA UKU WALI KUTALI

Yesu wati wakhalamo mazuŵa ghaŵiri mu Samariya, wakawelera kukwake. Wakapharazgamo nyengo yitaliko mu Yudeya, ndipo sono wakaŵa pa ulendo wa kuwelera ku Galileya. Wakakhumbanga kukapumura yayi, kweni kukapharazga mu charu icho wakakulira. Yesu wakwenera kuti wakakhazganga kuti ŵanthu ŵamupokelerenge makora yayi, chifukwa wakati: “Ntchimi yikuchindikika chara mu charu chakwake.” (Yohane 4:44) Ŵasambiri ŵakamuleka yekha Yesu. M’malo mwa kuŵa nayo, iwo ŵakaluta ku nyumba zawo na ku milimo yawo.

Kasi Yesu wakamba kupharazga uthenga wuli? Uthenga wakuti: “Ufumu wa Chiuta waneng’enera. Ng’anamukani mtima, ndipo muŵe na chipulikano mu makani ghawemi.” (Mariko 1:15) Kasi ŵanthu ŵakachita wuli na uthenga uwu? Ŵanthu ŵanandi ŵa ku Galileya ŵakamupokelera makora Yesu. Ŵakamupa ntchindi. Ŵakakondwa chifukwa cha uthenga uwo wakapharazganga, kweniso chifukwa chakuti ŵanthu ŵanyake ŵa ku Galileya ŵakaŵako ku Yerusalemu pa Paska ndipo ŵakawona vyakuzizwiska ivyo Yesu wakachita.—Yohane 2:23.

Kasi ni nkhu uko Yesu wakambira uteŵeti wake ku Galileya? Kukaŵa ku Kana, uko wakazgora maji kuŵa vinyo pa ukwati. Apo wakaŵa uku pa ulendo wachiŵiri, Yesu wakapulika za msepuka uyo wakaŵa mulwari chomene, pafupi kufwa. Wakaŵa mwana wa muteŵeti wa themba Herode Antipasi. Themba ili ndilo kunthazi likazakayowoya kuti Yohane Mubatizi wadumulike mutu. Muteŵeti wa themba uyu wakapulika kuti Yesu wafumako ku Yudeya ndipo wali ku Kana. Ntheura wakenda kufuma kukwake ku Kaperenaumu m’paka ku Kana kukapenja Yesu. Wakaŵa na chitima chikuru chomene, ndipo wakaŵeyelera Yesu kuti: “Fumu, tiyeni tilutenge pambere kana kane kandafwe.”—Yohane 4:49.

Ivyo Yesu wakazgora vikwenera kuti vikazizika munthu uyu. Yesu wakati: “Lutanga, mwana wako ngwamoyo.” (Yohane 4:50) Muteŵeti wa Herode wakamugomezga Yesu, ndipo wakawelera ku nyumba yake. Wachali mu nthowa, wakasangana na ŵazga ŵake, awo ŵakamuchimbiliranga kuti ŵakamuphalire nkhani yiwemi. Nkhani yake yikaŵa yakuti mwana wake wachira ndipo wali makora! Wakafumba kuti: ‘Kasi mwana wakachira pawuli?’ Wakakhumbanga kumanya usange wamuchizga nadi ni Yesu.

Ŵazga ŵake ŵakati: “Wakachira mayiro pa ora la 7.”—Yohane 4:52.

Muteŵeti wa themba wakamanya kuti mwana wakachira nyengo yeneyira Yesu wakati: “Mwana wako ngwamoyo.” Ivi vyati vyachitika, munthu uyu pamoza na ŵamunyumba yake wose ŵakazgoka ŵasambiri ŵa Khristu. Munthu uyu wakaŵa musambazi mwakuti wakaŵa na ŵazga.

Yesu wakachita minthondwe yiŵiri mu Kana. Wakazgora maji kuŵa vinyo, pamasinda wakachizga msepuka apo wakaŵa pa mtunda wa makilomita pafupifupi 26. Yesu wakachita minthondwe yinandi, kweni munthondwe wa kuchizga msepuka ukaŵa wapadera chomene. Wakalongora kuti ni ntchimi yakutumika na Chiuta. Kweni kasi ‘ntchimi iyi yikachindikika mu charu chakwake’ kufika mpha?

Tiwonenge ivyo vikachitika Yesu wakati waluta kukwake ku Nazarete. Kasi wakachita vichi kura?