MATEYU 12:22-32 MARIKO 3:19-30 LUKA 8:1-3

  • YESU WAKAMBA ULENDO WACHIŴIRI KUKAPHARAZGA

  • WAKAFUMISKANGA VIŴANDA KWENISO WAKACHENJEZGA ŴANTHU VYA KWANANGA KWAMBURA CHIGOWOKERO

Yesu wakati wayowoya vya kugowoka pa nyumba ya Simoni Mufarisi, nyengo yeneyiyo wakanyamukaso kukapharazga mu Galileya. Ichi chikaŵa chaka chachiŵiri cha uteŵeti wake, ndipo wakaŵa yekha yayi pa ulendo uwu. Ŵapositole 12 ŵakaŵa nayo. Kweniso pakaŵa ŵanakazi ŵanyake awo wakaŵachizga “ku mizimu yiheni na maulwari.” (Luka 8:2) Pa ŵanakazi aŵa pakaŵa Mariya wa ku Magadala, Suzana, na Yohana, uyo mfumu wake wakaŵa mulara wa ŵantchito ŵa Themba Herode Antipasi.

Ŵanthu ŵanandi ŵakati ŵamanya ivyo Yesu wakachitanga, ŵanyake ŵakakondwanga navyo kweni ŵanyake ŵakakondwanga navyo yayi. Ivi vikawoneka apo Yesu wakachizga munthu wachibulumutira kweniso wambuwu uyo wakaŵa na chiŵanda. Munthu yura chiŵanda chikafumamo, wakamba kuwona na kuyowoya. Ŵanthu ŵakazizikika chomene, ŵakati: “Kasi ni Mwana wa Davide yayi uyu?”—Mateyu 12:23.

Mzinda uwo ukawungana ku nyumba iyi ukaŵa ukuru chomene mwakuti Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakasoŵa na nyengo yakulyera. Kweni ni wose yayi awo ŵakatenge Yesu ni “Mwana wa Davide.” Ŵalembi na Ŵafarisi ŵanyake ŵakiza kufuma ku Yerusalemu. Ŵakizira kuti Yesu wazakaŵasambizge panji kuti ŵazakamovwire yayi. Kweni ŵakaphaliranga ŵanthu kuti: “Wali na Belezebule,” kung’anamura kuti wakukolerana na “fumu ya viŵanda.” (Mariko 3:22) Ŵabali ŵa Yesu ŵakati ŵapulika chiwawa, ŵakiza kuti ŵazakamukore Yesu. Chifukwa wuli?

Chifukwa ntchakuti pa nyengo iyi, ŵanung’una ŵa Yesu ŵakagomezganga yayi kuti iyo ni Mwana wa Chiuta. (Yohane 7:5) Iwo ŵakawonanga nga kuti Yesu wasintha chomene. Ŵakawonanga nga kuti ivyo wakuchita vikupambana na ivyo wakachitanga kale apo ŵakaŵa ŵana mu Nazarete. Ntheura ŵakatenge: “Wafuntha.”—Mariko 3:21.

Kweni kasi ukaŵa unenesko? Yesu wakaŵa kuti wachizga waka munthu uyo wakaŵa na chiŵanda, ndipo wakamba kuwona na kuyowoya. Pakaŵavya wakuti wangasuska fundo iyi. Ntheura ŵalembi na Ŵafarisi ŵakayowoyera Yesu mautesi kuti ŵanthu ŵaleke kumugomezga. Ŵakati: “Munthu uyu wakufumiska viŵanda payekha chara, kweni na nkhongono za Belezebule fumu ya viŵanda.”—Mateyu 12:24.

Yesu wakamanya ivyo ŵalembi na Ŵafarisi ŵakaghanaghananga, ntheura wakati: “Ufumu uliwose uwo ukugaŵikana ukupasuka, ndipo msumba panji nyumba yiliyose iyo yikugaŵikana yiyimenge chara. Mwakuyana waka, usange Satana wakufumiska Satana, ndikuti wagaŵikana. Kasi ufumu wake ungima wuli?”—Mateyu 12:25, 26.

Iyi yikaŵa fundo yambura kususkika. Ŵafarisi ŵakamanyanga kuti Ŵayuda ŵanyake ŵakafumiskanga viŵanda. (Milimo 19:13) Ntheura Yesu wakafumba kuti: “Usange ine nkhufumiska viŵanda na nkhongono za Belezebule, kasi ŵana ŵinu ŵakuvifumiska na nkhongono za njani?” Fundo yikaŵa yakuti usange Yesu wakachizganga ŵanthu na nkhongono za viŵanda ndikuti Ŵayuda ŵanyake ŵara nawo ŵakaŵa na viŵanda. Yesu wakasazgirapo kuti: “Kweni usange nkhufumiska viŵanda na mzimu wa Chiuta, ipo Ufumu wa Chiuta wamubuchizgani.”—Mateyu 12:27, 28.

Yesu wakalongosora kuti wali na nkhongono kuluska Satana, lekani wakafumiskanga viŵanda. Iyo wakati: “Kasi munthu wanganjira mu nyumba ya munthu wankhongono na kupoka katundu wake, kwambura kumukaka dankha munthu wankhongono? Para wamukaka ndipo wangaphanga vya mu nyumba yake. Uyo wali ku chigaŵa chane chara, wakususkana nane, ndipo uyo wakuwunjika lumoza na ine chara, wakuparanya.” (Mateyu 12:29, 30) Ŵalembi na Ŵafarisi ŵakalongora kuti mbanthu ŵa Satana chifukwa chakuti ŵakalimbananga na Yesu. Ŵakapatuskanga ŵanthu kwa Mwana wa Chiuta, uyo Yehova wakamutuma.

Yesu wakaŵachenjezga ŵanthu ŵara kuti: “Ŵana ŵa ŵanthu nanga ŵangachita zakwananga wuli na kuyowoya miyuyuro wuli, ŵazamugowokereka vyose. Kweni yose uyo wakuyuyura mzimu utuŵa wazamugowokereka chara muyirayira, wali na mulandu wa kwananga kwamuyirayira.” (Mariko 3:28, 29) Ndivyo vizamuchitikira awo ŵakukanira dala vinthu ivyo vyachitika na mzimu wa Chiuta.