Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 30

Yesu na Awiske Ŵakutemwana

Yesu na Awiske Ŵakutemwana

YOHANE 5:17-47

  • CHIUTA NDIYO WISKE WA YESU

  • YESU WALI KULAYIZGA KUTI ŴAKUFWA ŴAZAMUWUKA

Ŵayuda ŵakanenanga Yesu kuti waswa Sabata chifukwa chakuti wakachizga munthu pa zuŵa ili. Ntheura Yesu wakati: “Adada ŵakugwira ntchito m’paka sono, ndipo nane nkhulutilira kugwira ntchito.”—Yohane 5:17.

Ivyo Yesu wakachita pa Sabata vikaŵa vyakukanizgika yayi mu dango la Chiuta. Yesu wakatolera awiske kuchita milimo yiwemi, kwali nkhupharazga panji kuchizga ŵanthu. Ntheura Yesu wakachitanga viwemi zuŵa lililose. Kweni ivyo Yesu wakazgora Ŵayuda ŵara vikaŵakwiyiska chomene, ndipo ŵakakhumbanga kumukoma. Chifukwa wuli?

Ŵanthu aŵa ŵakawonanga kuti Yesu wakuswa Sabata para wakuchizga ŵanthu pa zuŵa ili. Kweniso ŵakawonanga kuti Yesu ni munthu wamuyuyuro chomene chifukwa wakati ni Mwana wa Chiuta. Ŵayuda ŵakawonanga kuti ni muyuyuro ukuru kuti Yesu wachemenge Chiuta kuti mbawiske. Ŵakaghanaghananga kuti para Yesu wakuti Yehova mbawiske ndikuti wakuyana na Chiuta. Kweni Yesu wakawopa yayi, wakaŵazgora na kuŵamanyiska kuti iyo na Chiuta ŵakaŵa paubwezi wapadera chomene. Yesu wakati: “Awiske ŵakumutemwa Mwana ndipo ŵakumulongora vinthu vyose ivyo iwo ŵakuchita.”—Yohane 5:20.

Chiuta ndiyo wakupeleka umoyo. Wakapa ŵanthu ŵanyake nkhongono zakuwuskira ŵanthu ŵakufwa. Yesu wakalutizga kuti: “Pakuti umo Awiske ŵakuwuskira ŵakufwa na kuŵazgora ŵamoyo, Mwana nayo wakuŵazgora ŵamoyo awo wakhumba.” (Yohane 5:21) Ili ni layizgo liwemi nadi chifukwa likutipa chigomezgo chakuti ŵakufwa ŵazamuwuka. Nanga ni sono nthena, Mwana wakuwuska ŵanthu awo mbakufwa mwauzimu. Lekani Yesu wakati: “Waliyose uyo wakupulika mazgu ghane na kugomezga Uyo wakanituma, wali na umoyo wamuyirayira, ndipo weruzgikenge chara, kweni wafuma ku nyifwa kuya ku umoyo.”—Yohane 5:24.

Pa nyengo iyi, Yesu wakaŵa kuti wandawuskepo munthu waliyose wakufwa kweni wakaphaliranga ŵanthu ŵara kuti chiwuka chizamuŵako nadi. Yesu wakati: “Ora likwiza ilo wose awo ŵali mu madindi ŵazamupulika mazgu ghake na kufumira kuwaro.”—Yohane 5:28, 29.

Nangauli Yesu wakachitanga milimo yankhongono, kweni wakayowoya kuti wakaŵa pasi pa Chiuta. Iyo wakati: “Palije kanthu nanga nkhamoza ako ningachita panekha. . . . nkhupenja khumbo lane chara, kweni khumbo la uyo wakanituma.” (Yohane 5:30) Ndipouli, Yesu wakati wali na ntchito yikuru mwakuti wafiske khumbo la Chiuta. Kumanyuma kose uku wakaŵa kuti wandaphalirepo ŵanthu za ntchito iyi. Kweni awo ŵakasuskanga Yesu ŵakaŵa na ukaboni wakukwana wakuti ivyo Yesu wakachitanga vikafumanga kwa Chiuta. Yesu wakaŵakumbuska kuti: “Imwe mukatuma ŵanthu kwa Yohane [Mubatizi] ndipo iyo wachitira ukaboni unenesko.”—Yohane 5:33.

Awo ŵakasuskanga Yesu ŵakwenera kuti ŵakapulikapo kale kuti vyaka viŵiri kumasinda, Yohane wakaphalira ŵalongozgi ŵa chisopa kuti pamanyuma pa iyo pizenge munthu munyake. Munthu uyu ni “Ntchimi” kweniso “Khristu.” (Yohane 1:20-25) Yesu wakaŵakumbuska umo iwo ŵakachindikiranga Yohane, uyo pa nyengo yira wakaŵa mu jele. Iyo wakati: “Nyengo yichoko waka imwe mukakhumba kusekelera chomene mu ungweru wake.” (Yohane 5:35) Yesu wakapeleka ukaboni ukuru chomene kuluska wa Yohane Mubatizi.

Yesu wakati: “Milimo iyo nkhuchita [kusazgapo kuchizga ŵanthu] yikunichitira ukaboni kuti Adada ŵakanituma.” Yesu wakayowoyaso kuti: “Adada awo ŵakanituma ŵanichitira ukaboni.” (Yohane 5:36, 37) Mwachiyelezgero, Chiuta wakachitira ukaboni Yesu apo wakabatizikanga.—Mateyu 3:17.

Ntheura awo ŵakasuskanga Yesu ŵakaŵavya pakugwenthera kuti ŵamukane. Malemba agho ŵakatenge ŵakughamanya ndigho ghakaŵachitiranga ukaboni. Yesu wakamalizga na mazgu ghakuti: “Muŵenge kuti mukamugomezga nadi Mozesi, mphanyi mwanigomezga, pakuti iyo wakalemba vya ine. Kweni usange mukuvigomezga chara ivyo iyo wakalemba, kasi mazgu ghane mughagomezgenge wuli?”—Yohane 5:46, 47.