Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 60

Yesu Wakasintha Mawonekero

Yesu Wakasintha Mawonekero

MATEYU 16:28–17:13 MARIKO 9:1-13 LUKA 9:27-36

  • MBONIWONI

  • ŴAPOSITOLE ŴAKAPULIKA MAZGU GHA CHIUTA

Yesu wakasambizganga ŵanthu mu chigaŵa cha Kesareya Filipi. Chigaŵa ichi chikaŵa pa mtunda wa makilomita 25 kufuma ku Phiri la Heremoni. Wali mukati mwa kusambizga, wakaphalira ŵapositole ŵake kuti: “Nadi nkhumuphalirani, ŵalipo ŵanyake awo ŵimilira pano awo ŵachetenge nyifwa chara m’paka ŵazakawone dankha Mwana wa munthu wakwiza mu Ufumu wake.”—Mateyu 16:28.

Ŵasambiri ŵakwenera kuti ŵakamanya yayi icho Yesu wakang’anamuranga. Pakati pajumpha sabata yimoza, wakatora ŵasambiri ŵake ŵatatu aŵa: Petrosi, Yakobe, na Yohane, ndipo wakaluta nawo ku phiri litali. Yikwenera kuti yikaŵa nyengo yausiku pakuti ŵasambiri aŵa ŵakasiwanga. Apo Yesu wakalombanga, wakamba kusintha mawonekero ghake. Ŵapositole ŵakawona kuti chisko chake chaŵala nga ni zuŵa ndipo vyakuvwara vyake vyagadima nga mbungweru nkhanira tuu.

Penepara pakawoneka ŵanthu ŵaŵiri, Mozesi na Eliya. Ŵakamba kuyowoya na Yesu vya “kuwukapo kwake uko wakaŵa pafupi kufiska mu Yerusalemu.” (Luka 9:30, 31) Apa Yesu wakayowoyanga vyakuti wafwenge na kuwuka, nga umo wakaŵaphalilira kale ŵasambiri ŵake. (Mateyu 16:21) Chidumbirano ichi chikalongora kuti ivyo Petrosi wakaphalira Yesu kumasinda vingachitika yayi. Yesu wakaŵa kuti wangagwentha yayi nyifwa yake, nangauli yikaŵa yakuti wafwenge nga ntchigeŵenga.

Ŵapositole ŵatatu aŵa ŵakaŵa kuti ŵali maso pa nyengo iyi ndipo ŵakapulikanga na kuwona ivyo vikachitikanga. Iwo ŵakawonanga mboniwoni kweni ŵakawonanga nga kuti vikuchitika nadi, mwakuti Petrosi nayo wakamba kuyowoyapo. Wakati: “Rabi, ntchiwemi kuti tili pano. Ntheura tiyeni tijinthe mahema ghatatu, limoza linu, limoza la Mozesi na limoza la Eliya.” (Mariko 9:5) Panji Petrosi wakakhumbanga kujintha mahema agha kuti mboniwoni iyi yilutilire.

Apo Petrosi wakayowoyanga, bingu lituŵa likaŵabenekelera ndipo mu bingu mukafuma mazgu ghakuti: “Uyu ni Mwana wane wakutemweka, uyo nkhukondwa nayo. Mupulikirani.” Ŵakati ŵapulika mazgu agha, ŵasambiri ŵakawopa chomene ndipo ŵakawa kavunama. Kweni Yesu wakaŵakhozga wakati: “Wukani ndipo mungopanga chara.” (Mateyu 17:5-7) Ŵakati ŵawuka, ŵapositole ŵatatu ŵara ŵakawona kuti pali Yesu pera. Mboniwoni yikamalira papo. Kukati kwacha, ŵakamba kukhira phiri. Yesu wakati: “Kuphalira waliyose chara mboniwoni iyi m’paka Mwana wa munthu wawuskike ku ŵakufwa.”—Mateyu 17:9.

Pakuti mu mboniwoni yira mukaŵa Eliya, ŵapositole ŵakaŵa na fumbo. Ŵakafumba kuti: “Chifukwa wuli pera ŵalembi ŵakuti Eliya wakwenera kwiza dankha?” Yesu wakaŵazgora kuti: “Eliya wali kwiza kale, ndipo iwo ŵakamumanya chara.” (Mateyu 17:10-12) Yesu wakang’anamuranga Yohane Mubatizi, uyo wakachita vinthu nga ni ivyo Eliya wakachitanga. Eliya wakanozgera nthowa Elisha, ndipo Yohane wakanozgera nthowa Khristu.

Yesu na ŵapositole ŵake ŵakwenera kuti ŵakakhozgeka chomene na mboniwoni iyi. Yikalongoranga waka uchindami uwo Khristu wazamuŵa nawo mu Ufumu wake. Ntheura, ŵasambiri ŵakawona “Mwana wa munthu wakwiza mu Ufumu wake,” nga umo Yesu wakaŵalayizgira. (Mateyu 16:28) Ku phiri kura, iwo ŵakaŵa “ŵakaboni awo ŵakawona na maso vya ukuru wake.” Nangauli Ŵafarisi ŵakakhumbanga kuti Yesu waŵalongore chimanyikwiro chakuti wakaŵa nadi Fumu yakusoleka na Chiuta, Yesu wakakana kuŵalongora. Kweni pakuti ŵasambiri ŵakamutemwanga nadi Yesu, ŵakapika mwaŵi wa kuwona Yesu wakusintha mawonekero, kulongora kuti uchimi wakuti iyo wazamuŵa Fumu ngwaunenesko. Ndicho chifukwa Petrosi wakalemba kuti: “Tili na mazgu gha uchimi ghakugomezgeka chomene.”—2 Petrosi 1:16-19.