Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 65

Wakasambizganga Apo Wakalutanga ku Yerusalemu

Wakasambizganga Apo Wakalutanga ku Yerusalemu

MATEYU 8:19-22 LUKA 9:51-62 YOHANE 7:2-10

  • UMO ŴANUNG’UNA ŴA YESU ŴAKAMUWONERANGA

  • KASI MULIMO WA UFUMU NGWAKUZIRWA WULI?

Kwa nyengo yitali, Yesu wakapharazgamo chomene mu Galileya chifukwa ŵanthu ŵakapokeleranga uthenga wake kuluska mu Yudeya. Nakuti apo wakaŵa ku Yerusalemu, “Ŵayuda ŵakamba kupenja nthowa yakuti ŵamukomere,” wakati wachizga munthu pa Sabata.—Yohane 5:18; 7:1.

Mukaŵa mu 32 C.E., ndipo Chiphikiro cha Visakasa chikaŵa pafupi kuchitika. Ŵanthu ŵakachitanga chiphikiro ichi mazuŵa 7 ndipo pa zuŵa la 8, ŵakaŵanga na ungano wapadera. Ŵakachitanga chiphikiro ichi kuti ŵakondwelere umo ulimi wendera chaka icho. Ŵakakondwanga chomene pa nyengo iyi kweniso ŵakawonganga Chiuta.

Ŵanung’una ŵa Yesu: Yakobe, Simoni, Yosefe, na Yudasi ŵakapempha Yesu kuti: “Mufumeko kuno, mulute ku Yudeya.” Ku Yerusalemu ndiko ŵanthu ŵakasoperanga. Pa nyengo ya viphikiro vitatu ivyo vikachitikanga mu chaka, msumba uwu ukazuranga ŵanthu. Ŵanung’una ŵa Yesu ŵakamuphalira kuti: “Pakuti palije munthu uyo wakuchita kanthu mwakubisa usange wakukhumba kumanyikwa na ŵanthu. Usange mukuchita vinthu ivi, jilongorani ku charu.”—Yohane 7:3, 4.

Nakuti ŵanung’una ŵa Yesu ŵanayi aŵa, “ŵakapulikananga mwa iyo chara.” Ŵakagomezganga yayi kuti Yesu ni Mesiya. Kweni ŵakakhumbanga kuti awo ŵamuŵa pa chiphikiro ŵakawone minthondwe iyo wakuchita. Yesu wakamanya kuti pali ngozi, ntheura wakaŵaphalira kuti: “Charu chilije chifukwa chakumutinkhirani, kweni ine chikunitinkha, chifukwa nkhuchipanikizgira kuti milimo yake njiheni. Imwe kwelerani ku chiphikiro, ine nikwelerengeko dankha chara ku chiphikiro ichi, chifukwa nyengo yane yichali yindize.”—Yohane 7:5-8.

Pakati pajumpha mazuŵa kufuma apo ŵanung’una ŵake ŵakalutira ku chiphikiro pamoza na wumba, Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakaluta mwachibisibisi. Ŵakenda nthowa yifupi iyo yikadumuranga mu Samariya, m’malo mwa kwenda nthowa iyo ŵanandi ŵakendangako ya ku Mlonga wa Yorodani. Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakakhumbikwiranga malo ghakuti ŵakakhaleko para ŵafika ku Samariya. Ntheura ŵakatumizga uthenga kuti ŵaŵanozgere malo. Ŵanthu ŵa ku malo agha ŵakakana kuŵapokelera chifukwa Yesu wakalutanga ku Yerusalemu kukachita chiphikiro cha Ŵayuda. Yakobe na Yohane ŵakakwiya ndipo ŵakapempha Yesu kuti: “Fumu, kasi mukukhumba kuti ticheme moto wize kufuma kuchanya na kuŵamara?” (Luka 9:54) Yesu wakaŵasuska chifukwa cha kuyowoya nthena, ndipo ŵakalutilira na ulendo wawo.

Apo ŵakaŵa mu nthowa, mulembi munyake wakati kwa Yesu: “Msambizgi, nimulondezganinge kulikose uko mukuya.” Kweni Yesu wakamuzgora kuti: “Ŵakambwe ŵali na michembo ndipo viyuni vyamudera vili na vivwimbo, kweni Mwana wa munthu walije malo ghakugonekapo mutu wake.” (Mateyu 8:19, 20) Apa Yesu wakang’anamuranga kuti mulembi uyu wasanganenge na masuzgo usange waŵa mulondezgi wake. Vikuwoneka kuti mulembi uyu wakaŵa wakujikuzga chomene mwakuti wakazomera yayi umoyo wanthena. Ntheura waliyose wakwenera kujifumba kuti: ‘Kasi ine nkhukhumba nadi kulondezga Yesu?’

Yesu wakaphalira munthu munyake kuti: “Uŵe mulondezgi wane.” Munthu yura wakazgora kuti: “Fumu, nizomerezgani kuti nilute dankha nkhasunge adada.” Yesu wakamanya umo vinthu vikaŵira nadi kwa munthu yura, ndipo wakati: “Ŵakufwa uŵaleke ŵasunge ŵakufwa ŵawo, kweni iwe lutanga ndipo ukapharazge kutali Ufumu wa Chiuta.” (Luka 9:59, 60) Awiske ŵa munthu yura ŵakaŵa kuti ŵandafwe. Ŵaŵenge kuti ŵafwa kale, mphanyi munthu uyu wakaŵa ku nyifwa. Mphanyi wakasangika kuti wakuyowoya na Yesu yayi. Munthu yura wakaŵa wakunozgeka yayi kuŵika Ufumu pakwamba mu umoyo wake.

Apo ŵakakhiranga kulazga ku Yerusalemu, munthu munyake wakaphalira Yesu kuti: “Fumu, nimulondezganinge, kweni nizomerezgani dankha kuti nkhalayire ŵamunyumba yane.” Yesu wakazgora kuti: “Palije munthu uyo waŵika woko lake pa chakulimira na kulaŵiska ku vinthu vyakumasinda uyo wakwenelera nadi Ufumu wa Chiuta.”—Luka 9:61, 62.

Awo ŵakukhumba kuŵa nadi ŵasambiri ŵa Yesu ŵakwenera kuŵika mtima wose pa vinthu vya Ufumu. Para munthu uyo wakulima na chakulimira (pulawu) ndipo wakulaŵiska kunthazi yayi, mizere yingagombereka. Para wangaŵika dankha pasi chakulimira kuti walaŵiske kumanyuma, mbwenu ntchito yigonenge. Mwakuyana waka, para munthu wakulaŵiska ku vinthu vyakumanyuma panji kuti vya mu charu chakale ichi, wangakhuŵara. Wangalutilira yayi kwenda mu nthowa yakuluta ku umoyo.