Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 59

Kasi Mwana wa Munthu Ni Njani?

Kasi Mwana wa Munthu Ni Njani?

MATEYU 16:13-27 MARIKO 8:22-38 LUKA 9:18-26

  • YESU WAKACHIZGA MUNTHU WAMBURA KULAŴISKA

  • PETROSI WAKAPOKERA MAKIYI GHA UFUMU

  • YESU WAKAYOWOYERATHU KUTI WAFWENGE NA KUWUKA

Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakafika ku Betesayida. Ŵanthu ŵakiza na mwanalume wambura kulaŵiska ndipo ŵakalomba Yesu kuti wamukhwaske na kumuchizga.

Yesu wakakora mwanalume uyu pa woko na kumutolera kuwaro kwa muzi. Wakamuthunyira mata mu maso na kumufumba kuti: “Kasi ukuwona kalikose?” Munthu yura wakazgora kuti: “Nkhuwona ŵanthu kweni ŵakuwoneka nga ni makuni ghakwendendeka.” (Mariko 8:23, 24) Yesu wakakora mu maso gha munthu yura ndipo wakamba kuwona. Yesu wakaphalira munthu uyu kuti walutenge kukwake. Pa nyengo iyi munthu uyu wakawonanga makora chomene. Yesu wakamuphalira kuti waleke kunjira mu muzi.

Kufuma apo, Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakaluta chakumpoto, ku chigaŵa cha Kesareya Filipi. Ni mtunda utali, wakukwana makilomita 40. Muzi uwu ukaŵa pachanya pa kaphiri. Cha kumpoto kukawonekanga Phiri la Heremoni, ilo likaŵanga na chiwuvi. Ulendo uwu ukatoranga tumazuŵa.

Wali mukati mwa ulendo uwu, Yesu wakalomba kwayekha. Kukakhala myezi 9 panji 10 kuti wafwe. Ntheura wakafipiranga mtima ŵasambiri ŵake. Ŵanandi ŵakaŵa kuti ŵaleka kumulondezga, ŵanyake ŵakatimbanizgika panji kukhuŵara. Panji ŵakajifumbanga kuti, chifukwa wuli Yesu wakakana apo ŵanthu ŵakakhumbanga kuti waŵe fumu? Kasi wakakanirachi kuchita chimanyikwiro apo wakamupempha, kuti walongore kuti ni mwana wa Chiuta nadi?

Ŵasambiri ŵake ŵakati ŵiza uko wakalombanga, Yesu wakaŵafumba kuti: “Kasi ŵanthu ŵakuti Mwana wa munthu ni njani?” Iwo ŵakati: “Ŵanyake ŵakuti Yohane Mubatizi, ŵanyake Eliya, ŵanyakeso Yeremiya panji yumoza wa zintchimi.” Ŵanthu ŵakaghanaghananga kuti Yesu njumoza mwa ŵanthu ŵakuwuskika ku ŵakufwa. Kuti Yesu wamanye umo ŵasambiri ŵakamuwoneranga, wakaŵafumba kuti: “Kweni imwe mukuti ndine njani?” Petrosi wakakaŵa yayi kuzgora, wakati: “Ndimwe Khristu, Mwana wa Chiuta wamoyo.”—Mateyu 16:13-16.

Yesu wakati Petrosi wakondwe kuti Chiuta wamuvumbulira ichi. Wakatiso: “Nkhukuphalira kuti: Ndiwe Petrosi, ndipo pa jalawe ili nizamuzengapo mpingo wane, ndipo vipata vya Dindi vizamuwuthereska chara.” Yesu wakang’anamuranga kuti ndiyo wazengenge mpingo. Ndipo nanga ni Dindi liŵathereskenge yayi ŵanthu ŵa mu mpingo uwu usange ŵalutilira kugomezgeka pa charu. Yesu wakalayizga Petrosi kuti: “Nizamukupa makiyi gha Ufumu wakuchanya.”—Mateyu 16:18, 19.

Apa Yesu wakang’anamuranga kuti Petrosi ngwakuluska ŵasambiri ŵanyake yayi. Kweniso Yesu wakamuŵika Petrosi kuti ndiyo jalawe panji kuti fawundeshoni ya mpingo yayi. Yesu ndiyo ni Jalawe ilo pali kuzengeka mpingo. (1 Ŵakorinte 3:11; Ŵaefeso 2:20) Kweni Petrosi wakapokera makiyi ghatatu. Wakaŵa na mazaza gha kujulira ŵanthu mwaŵi wa kunjira mu Ufumu wakuchanya.

Petrosi wakagwiliskira ntchito kiyi wakwamba pa Pentekoste 33 C.E., apo wakalongosolera Ŵayuda na ŵanthu awo ŵakanjira Chiyuda ivyo ŵangachita kuti ŵaponoskeke. Kiyi wachiŵiri wakajulira mwaŵi Ŵasamariya kuti nawo ŵanjire mu Ufumu wa Chiuta. Ndipo mu 36 C.E., Petrosi wakagwiliskira ntchito kiyi wachitatu kuti wapeleke mwaŵi uwu ku Ŵamitundu ŵambura kukotoleka, nga ni Koroneliyo na ŵanyake.—Milimo 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Pa chidumbirano ichi, ŵapositole ŵa Yesu ŵakasuzgika mu mtima chifukwa wakaŵaphalira kuti kwakhala nyengo yichoko waka kuti wasuzgike na kufwira mu Yerusalemu. Petrosi wakawamo yayi kuti Yesu wazamuwuskika na kuwelera kuchanya. Ntheura wakatolera Yesu pamphepete na kumuchenya. Wakati: “Mujilengere lusungu Fumu. Mungazomerezganga na pachoko chara kuti ichi chimuchitikirani.” Kweni Yesu wakazgoka, wakati: “Luta kumanyuma kwane Satana! Ndiwe chikhuŵazgo kwa ine, chifukwa uli na maghanoghano gha Chiuta chara, kweni gha ŵanthu.”—Mateyu 16:22, 23.

Sono Yesu wakachema ŵanthu ŵanyake padera pa ŵapositole ŵake na kwamba kuŵalongosolera kuti chiŵenge chipusu yayi kumulondezga. Wakati: “Usange munthu wakukhumba kunilondezga, wajipate na kunyamura khuni lake lakusuzgikirapo ndipo walutilire kunilondezga. Chifukwa waliyose uyo wakukhumba kuponoska umoyo wake wawutayenge, kweni waliyose uyo wakutaya umoyo wake chifukwa cha ine ndiposo chifukwa cha makani ghawemi, wawuponoskenge.”—Mariko 8:34, 35.

Uwu mbunenesko nadi. Kuti Yesu waŵatemwe, ŵanthu awo ŵakumulondezga ŵakwenera kuŵa na chikanga ndiposo kujinora. Yesu wakati: “Waliyose uyo wakukhozgeka soni na ine kweniso mazgu ghane mu muwiro uwu wauleŵi na wakwananga, Mwana wa munthu nayo wazamukhozgeka soni na iyo para wakwiza mu uchindami wa Awiske pamoza na ŵangelo ŵatuŵa.” (Mariko 8:38) Para Yesu wakwiza, “wazamuwezgera munthu waliyose kuyana na nkharo yake.”—Mateyu 16:27.