Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 29

Kasi Nkhwananga Kuchita Ntchito Ziwemi pa Sabata?

Kasi Nkhwananga Kuchita Ntchito Ziwemi pa Sabata?

YOHANE 5:1-16

  • YESU WAKAPHARAZGANGA MU YUDEYA

  • YESU WAKACHIZGA MULWARI PA CHIZIŴA

Yesu wakachita vinandi chomene apo wakapharazganga mu Galileya. Kweni wakakhumbanga kuluta ku malo ghanyake. Lekani wakati: “Nkhweneraso kukapharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta ku misumba yinyake.” Ntheura wakamba “kupharazga mu masunagoge gha mu Yudeya.” (Luka 4:43, 44) Ntchakupulikikwa, chifukwa nyengo ya chiphikiro ku Yerusalemu yikasendelera.

Para tikuŵazga mu mabuku gha Makani Ghawemi, tikuwona kuti Yesu wakachitako vinandi yayi ku Yudeya pakuyaniska na ku Galileya. Ŵanthu ŵanandi ku Yudeya ŵakaŵikangako mahara yayi ku upharazgi wa Yesu. Kweni Yesu wakaleka yayi, wakalutilira kupharazga na kuchita icho ntchiwemi kulikose uko wakaŵanga.

Yesu wakanyamuka kulazga ku Yerusalemu, msumba ukuru wa Yudeya, kuti wakaŵepo pa Paska mu 31 C.E. Ku Yerusalemu uku kukaŵa malo ghakuchemeka Chipata cha Mberere. Pa chipata ichi pakaŵa chiziŵa chakuchemeka Betizata. Ŵanthu ŵanandi ŵalwari, ŵachibulumutira, na ŵakupendera, ŵakizanga pa chiziŵa ichi. Kasi ŵakizanga kuti ŵazakachitechi? Ŵakizanga chifukwa chakuti ŵanthu ŵanandi ŵakagomezganga kuti munthu wangachira usange wabira mu chiziŵa ichi para maji ghavundulika.

Pakaŵa pa Sabata, ndipo Yesu wakawona munthu mulwari pa chiziŵa ichi. Munthu uyu wakalwara vyaka 38. Yesu wakamufumba, wakati: “Kasi ukukhumba kuchira?” Mulwari yura wakazgora, wakati: “Dada, nilije munthu wakuti waniŵike mu chiziŵa para maji ghavundulika, para nkhuti ninjiremo, nkhusanga kuti munyake wakhiliramo kale.”—Yohane 5:6, 7.

Munthu yura kweniso waliyose uyo wakapulika, wakwenera kuti wakazizwa na ivyo Yesu wakayowoya. Yesu wakati: “Wuka, nyamura mphasa yako na kwenda.” (Yohane 5:8) Munthu yura wakachita nadi ivyo wakaphalirika. Wakati wachira waka, wakanyamura mphasa yake na kwamba kwenda!

M’malo mwakuti Ŵayuda ŵakondwe na ivyo vikachitika, ŵakati kwa munthu yura: “Ni Sabata, ntchakuzomerezgeka chara kuti uyeghe mphasa.” Kweni munthu yura wakaŵaphalira kuti: “Uyo wanichizga ndiyo wanguniphalira kuti, ‘Nyamura mphasa yako na kwenda.’” (Yohane 5:10, 11) Ŵayuda ŵara ŵakakwenyelera na uyo wakachizga munthu uyu pa Sabata.

Ntheura ŵakakhumba kuti ŵamumanye. Ŵakafumba munthu yura kuti: “Ni njani uyo wangukuphalira kuti, ‘Nyamura mphasa na kwenda’?” Chifukwa wuli ŵakafumba? Ŵakakhumbanga kuti ŵamumanye. Kweni “Yesu wakanjira mu mzinda,” ndipo munthu yura wakamumanya yayi. (Yohane 5:12, 13) Pamanyuma, munthu yura wakasangana na Yesu mu tempile, ndipo wakamanya kuti ndiyo wakamuchizga pa chiziŵa.

Munthu yura wakasanganaso na Ŵayuda awo ŵakamufumbanga. Wakaŵaphalira kuti ni Yesu uyo wakamuchizga. Ŵayuda ŵara ŵakati ŵapulika, ŵakaluta kwa Yesu. Kasi ŵakaluta kwa Yesu kuti ŵakamanye uko wakutora nkhongono zakuchitira vinthu ivi? Yayi. Ŵakaluta kuti ŵakamusange vifukwa Yesu chifukwa cha kuchita vinthu viwemi pa Sabata. Ntheura ŵakamba kumusuzga!