Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 54

Yesu ni “Chingwa cha Umoyo”

Yesu ni “Chingwa cha Umoyo”

YOHANE 6:25-48

  • YESU NI “CHINGWA CHAKUFUMA KUCHANYA”

Apo Yesu wakaŵa kumafumiro gha dazi kwa Nyanja ya Galileya, wakalyeska ŵanthu ŵanandi ndipo wakafumako apo ŵanthu ŵakakhumbanga kumuvwalika ufumu. Usiku wa zuŵa lenelira, wakenda pa nyanja apo yikawuka ndipo wakaponoska Petrosi apo wakakhumbanga kubira. Petrosi nayo wakenda pa maji kweni wakamba kubira chifukwa wakaŵa na chipulikano chichoko. Kweniso Yesu wakachetamiska chimphepo. Ichi chikawovwira kuti ŵasambiri ŵaleke kubira.

Sono Yesu wakalutaso kumanjiliro gha dazi kwa Nyanja, mu chigaŵa cha Kaperenaumu. Ŵanthu awo wakaŵalyeska ŵakamusanga ndipo ŵakamufumba kuti: “Kasi mwiza pawuli kuno?” Yesu wakaŵasuska. Wakaŵaphalira kuti ŵakamupenjanga kuti waŵalyeskeso. Wakati: “Lekani kugwira ntchito kuti musange chakurya icho chikumara, kweni gwirani ntchito kuti musange chakurya icho chikukhalilira na kupeleka umoyo wamuyirayira.” Iwo ŵakamufumba kuti: “Kasi tichitechi kuti tichite milimo ya Chiuta?”—Yohane 6:25-28.

Panji ŵanthu ŵara ŵakaghanaghananga ntchito izo zikalembeka mu Dango la Mozesi, kweni Yesu wakanenanga ntchito yinyake yakuzirwa chomene. Wakati: “Uwu ni mulimo wa Chiuta, kuti mupulikane mwa uyo Chiuta wakamutuma.” Kweni ŵanthu ŵakaŵavya chipulikano mwa Yesu nangauli wakachita vyakuzizwiska vinandi. Ŵakamuphalira kuti wachite chimanyikwiro kuti ŵamugomezge. Ŵakamufumba kuti: “Kasi muchitenge mulimo wuli? Ŵasekuru ŵithu ŵakarya mana mu mapopa, umo vili kulembekera kuti: ‘Wakaŵapa chingwa chakufuma kuchanya kuti ŵarye.’”—Yohane 6:29-31; Salimo 78:24.

Ŵakati ŵamupempha kuti wachite chimanyikwiro, Yesu wakaŵaphalira uyo ni mwenecho wa minthondwe. Wakati: “Nkhumuphalirani kuti, Mozesi wakamupani chingwa chara kufuma kuchanya, kweni Adada ŵakumupani chingwa cheneko chakufuma kuchanya. Pakuti chingwa cha Chiuta ni uyo wakukhira kufuma kuchanya ndipo wakupeleka umoyo ku charu.” Iwo ŵakayipulikiska yayi fundo ya Yesu ndipo ŵakamuŵeya kuti: “Fumu, mutipenge chingwa ichi nyengo zose.” (Yohane 6:32-34) Kasi Yesu wakang’anamuranga “chingwa” wuli?

Iyo wakalongosora kuti: “Ine ndine chingwa cha umoyo. Waliyose uyo wakwiza kwa ine wazamuŵa na njara chara, ndipo waliyose uyo wakupulikana mwa ine wazamuŵaso na nyota chara. Kweni namuphalirani kuti, imwe mwaniwona, kweni mukunigomezga chara. . . . Nili kukhira kufuma kuchanya kuzakachita khumbo lane chara, kweni khumbo la uyo wakanituma. Ili ni khumbo la uyo wakanituma kuti nileke kutayapo yumoza pa wose awo wanipa, kweni kuti nizakaŵawuske pa zuŵa laumaliro. Pakuti ili ndilo ni khumbo la Adada, kuti waliyose uyo wakuwona Mwana na kupulikana mwa iyo waŵe na umoyo wamuyirayira.”—Yohane 6:35-40.

Ŵanthu ŵakakwiya ndipo Ŵayuda ŵakamba kudinginyika. Iwo ŵakati Yesu wangayowoya wuli kuti iyo ni “chingwa icho chili kukhira kufuma kuchanya”? (Yohane 6:41) Iwo ŵakamuwonanga kuti ni mwana waka wa munthu munyake wakufuma ku Nazarete, mu Galileya. Ŵanthu ŵakatenge: “Asi ni Yesu uyu, mwana wa Yosefe, uyo awiske na anyina tikuŵamanya?”—Yohane 6:42.

Yesu wakaŵazgora kuti: “Lekani kunyunyuta pakati pinu. Palije munthu uyo wangiza kwa ine kwambura kuti Adada awo ŵakanituma ŵamuguza, ndipo ine nizamumuwuska mu zuŵa laumaliro. Kuli kulembeka mu mabuku gha Ntchimi kuti: ‘Ŵazamusambizgika na Yehova.’ Waliyose uyo wapulika kwa Adada na kusambira, wakwiza kwa ine. Palije munthu wali kuwonapo Adada, kweni yekha uyo ngwakufuma kwa Chiuta ndiyo wali kuwona Adada. Nadi nkhumuphalirani kuti, waliyose uyo wakugomezga wali na umoyo wamuyirayira.”—Yohane 6:43-47; Yesaya 54:13.

Kumasinda, apo Yesu wakayowoyanga na Nikodemo, wakazunurapo za umoyo wamuyirayira. Wakayowoya kuti munthu wangazakasanga umoyo uwu usange wali na chipulikano mwa Mwana wa munthu. Wakati: “Waliyose uyo wakupulikana mwa [Mwana wake wapadera] waleke kuparanyika kweni waŵenge na umoyo wamuyirayira.” (Yohane 3:15, 16) Kweni panyengo iyi wakayowoyanga na ŵanthu ŵanandi. Wakaŵaphalira kuti iyo ngwakuzirwa chomene usange ŵakukhumba kuzakasanga umoyo. Wakaŵaphalira kuti mana, panji chingwa icho chikaŵa palipose mu Galileya chingapeleka yayi umoyo wamuyirayira. Sono munthu wangasanga wuli umoyo wamuyirayira? Yesu wakawerezgaso kuti: “Ine ndine chingwa cha umoyo.”—Yohane 6:48.

Chidumbirano chakuyowoya vya chingwa chakufuma kuchanya chikatora malo chomene apo Yesu wakasambizganga mu sunagoge ku Kaperenaumu.