Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 34

Yesu Wakasora Ŵapositole 12

Yesu Wakasora Ŵapositole 12

Pakajumpha chaka chimoza na hafu kufuma apo Yohane Mubatizi wakayowoyera kuti Yesu ni Mwana wa Mberere wa Chiuta. Yesu wakati wamba kupharazga, ŵanthu ŵanandi awo ŵakakhumbanga kumanya Chiuta ŵakiza kwa iyo na kuŵa ŵasambiri ŵake. Pakaŵa Andireya, Simoni Petrosi, Yohane, Yakobe (munung’una wa Yohane), Filipu, na Batulumeyu (uyo wakachemekangaso Nataniyeli). Pakati pajumpha nyengo, ŵanthu ŵanandi ŵakamba kulondezga Khristu.—Yohane 1:45-47.

Sono Yesu wakanozgeka kuti wasore ŵapositole ŵake. Ŵapositole ndiwo wakendanga nawo ndipo wakaŵasambizganga ntchito. Kweni pambere wandaŵasore, Yesu wakaluta ku phiri. Phiri ili likwenera kuti likaŵa mumphepete mwa Nyanja ya Galileya, kutali viŵi yayi na Kaperenaumu. Ku phiri kura, Yesu wakalomba usiku wose. Panji wakapemphanga vinjeru kwa Chiuta. Zuŵa lakulondezgapo, wakachema ŵasambiri ŵake ndipo pakati pa ŵasambiri aŵa wakasorapo ŵapositole 12.

Yesu wakasora ŵanthu 6 awo ŵazunulika mu ndime yakwamba. Wakasoraso Mateyu, uyo wakamusanga pa nyumba yakusonkheskera msonkho. Ŵanyake ŵankhondi awo wakasora ŵakaŵa Yudasi (uyo wakachemekangaso Tadeyu “mwana wa Yakobe”), Simoni Mukanani, Tomasi, Yakobe mwana wa Alifeyu, na Yudasi Isikariyoti.—Mateyu 10:2-4; Luka 6:16.

Yesu wakaŵa kuti wendapo kale na ŵapositole 12 aŵa ndipo wakaŵamanyanga makora. Ŵanandi mwa iwo ŵakaŵa ŵabali ŵake. Yakobe na Yohane ŵakaŵa ŵana ŵa anyina ŵachoko. Ndipo usange mbunenesko kuti Alifeyu wakaŵa munung’una wa Yosefe, dada wa Yesu, mbwenu mpositole Yakobe uyo wakaŵa mwana wa Alifeyu wakaŵa munung’una wa Yesu.

Vikamusuzganga yayi Yesu kukumbukira zina la mpositole wake waliyose. Kweni kasi imwe mungaŵakumbuka? Nthowa yimoza yakuti muŵakumbukenge luŵiro ni iyi: pakaŵa Ŵasimoni ŵaŵiri, Ŵayakobe ŵaŵiri, na Ŵayudasi ŵaŵiri. Simoni Petrosi wakaŵa na munung’una wake Andireya, ndipo Yakobe (mwana wa Zebediya) wakaŵa na mukuru wake Yohane. Ichi chingamovwirani kuti mukumbukenge mazina gha ŵapositole 8. Ŵapositole ŵanyake ŵanayi ni Mateyu (uyo wakaŵa wakusonkheska msonkho), Tomasi (uyo pamanyuma wakakayika), Nataniyeli, (uyo wakachemeka apo wakaŵa musi mu khuni), na Filipu (mubwezi wa Nataniyeli).

Ŵapositole 11 ŵakafuma ku Galileya, uko kukaŵa kwawo kwa Yesu. Nataniyeli wakaŵa wa ku Kana. Filipu, Petrosi, na Andireya kwawo kukaŵa ku Betesayida. Nyengo yinyake, Petrosi na Andireya ŵakasamira ku Kaperenaumu, uko kukakhalanga Mateyu. Yakobe na Yohane nawo ŵakakhalanga kwenekuku panji kufupi na Kaperenaumu ndipo ŵakaloŵanga somba. Yudasi Isikariyoti, uyo pamasinda wakamwendera mphiska Yesu, ndiyo yekha mpositole uyo wakafuma ku Yudeya.