Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 CHIGAŴA 3

Yesu Wakatangwanika na Uteŵeti mu Galileya

‘Yesu wakamba kupharazga kuti: “Ufumu wakuchanya waneng’enera.”’—Mateyu 4:17

Yesu Wakatangwanika na Uteŵeti mu Galileya

MU CHIGAŴA ICHI

MUTU 20

Wakachita Munthondwe Wachiŵiri ku Kana

Yesu wakachizga mwana pa mtunda wa makilomita pafupifupi 26.

MUTU 21

Wakaŵa mu Sunagoge ku Nazarete

Kasi Yesu wakayowoya vichi ivyo vikapangiska ŵanthu mu tawuni yakwake kukhumba kumukoma?

MUTU 22

Ŵasambiri Ŵanayi Ŵakazgoka Ŵalovi ŵa Ŵanthu

Wakaŵachema kuti ŵaleke ulovi na kwamba mtundu unyake wa ulovi.

MUTU 23

Yesu Wakachita Milimo Yikuru mu Kaperenaumu

Para Yesu wafumiska viŵanda, wakavikanizganga kuphalira ŵanthu kuti iyo ni Mwana wa Chiuta. Chifukwa wuli wakavikanizganga?

MUTU 24

Wakatangwanika na Uteŵeti mu Galileya

Ŵanthu ŵakizanga kwa Yesu kuti waŵachizge, kweni Yesu wakalongosora kuti chilato chake chikuru nkhupharazga Ufumu wa Chiuta.

MUTU 25

Wakachizga Wavyoni

Yesu wakalongora kuti wakuchitira chitima awo ŵakusuzgika.

MUTU 26

“Zakwananga Zako Zagowokereka”

Kasi Yesu wakati pali kukolerana wuli pakati pa zakwananga na kulwara?

MUTU 27

Yesu Wakachema Mateyu

Chifukwa wuli Yesu wakarya na ŵakwananga apo wakamanyanga kuti chikaŵa chiheni kuchita nthena?

MUTU 28

Chifukwa Wuli Ŵasambiri ŵa Yesu Ŵakaziŵizganga Yayi?

Kuti Yesu waŵazgore makora, wakayowoya ntharika ya thumba liphya la vinyo.

MUTU 29

Kasi Nkhwananga Kuchita Ntchito Ziwemi pa Sabata?

Chifukwa wuli Ŵayuda ŵakasuzga Yesu wati wachizga munthu uyo wakalwara vyaka 38?

MUTU 30

Yesu na Awiske Ŵakutemwana

Ŵayuda ŵakaghanaghananga kuti Yesu wakujiyaniska na Chiuta. Kweni Yesu wakayowoya kuti Chiuta ngwapachanya kwa iyo.

MUTU 31

Ŵakapulura Tirigu pa Sabata

Chifukwa wuli Yesu wakajichema “Fumu ya Sabata”?

MUTU 32

Icho Ntchakuzomerezgeka pa Sabata.

Ŵasaduki na Ŵafarisi ŵakasuskananga chomene, kweni sono ŵakakolerana pa fundo yimoza.

MUTU 33

Wakafiska Uchimi wa Yesaya

Chifukwa wuli Yesu wakakanizganga awo waŵachizga kuphalira ŵanthu ivyo wachita?

MUTU 34

Yesu Wakasora Ŵapositole 12

Kasi pali mphambano wuli pakati pa mpositole na msambiri?

MUTU 35

Upharazgi pa Phiri

Manyani fundo zikuru izo Yesu wakayowoya.

MUTU 36

Mulara wa Ŵasilikari Wakaŵa na Chipulikano Chikuru

Kasi msilikari uyu wakayowoya vichi icho chikazizika Yesu?

MUTU 37

Yesu Wakawuska Mwana wa Chokoro

Awo ŵakawona munthondwe uwu ŵakamanya kuzirwa kwake.

MUTU 38

Yohane Wakakhumbanga Kupulika kwa Yesu

Chifukwa wuli Yohane Mubatizi wakakhumbanga kumanya usange Yesu ni Mesiya? Kasi Yohane wakaŵavya chigomezgo?

MUTU 39

Soka ku Muwiro Wambura Kupulika

Yesu wakati pa Zuŵa la Cheruzgo, vinthu vizamuŵa makora ku charu cha Sodomu kuluska Kaperenaumu, msumba uwo wakakhalako nyengo yitaliko.

MUTU 40

Wakaŵasambizga Kugowokera

Pakuphalira mwanakazi uyo wakuŵa nga wakaŵa hule kuti zakwananga zake zagowokereka, kasi Yesu wakazomerezganga kwananga?

MUTU 41

Kasi Wakachitanga Minthondwe mu Nkhongono za Njani?

Ŵanung’una ŵa Yesu ŵakatenge wafuntha.

MUTU 42

Yesu Wakasuska Ŵafarisi

Kasi “chimanyikwiro cha ntchimi Yona” chikaŵa chivichi?

MUTU 43

Ntharika za Ufumu

Yesu wakayowoya ntharika 8 kuti walongosore Ufumu wakuchanya.

MUTU 44

Yesu Wakachetamiska Chimphepo pa Nyanja

Pakuchetamiska mphepo na majigha, Yesu wakalongora umo umoyo uzamuŵira mu Ufumu wa Chiuta.

MUTU 45

Wakaŵa na Nkhongono pa Viŵanda

Kasi munthu wangakoleka na viŵanda vinandinandi?

MUTU 46

Wakakhwaska Laya la Yesu na Kuchira

Pakuchizga mwanakazi yura, Yesu wakalongora kuti wali na nkhongono kweniso ngwalusungu.

MUTU 47

Msungwana Wakaŵaso Wamoyo

Ŵanthu ŵakamuseka Yesu apo wakati msungwana wakugona, uku wafwa. Kasi ntchivichi icho iyo wakamanyanga icho ŵanthu ŵara ŵakaleka kuchimanya?

MUTU 48

Wakachita Minthondwe, Kweni ku Nazarete Nako Ŵakamukana

Ŵanthu ku Nazarete ŵakamukana Yesu, ŵakamukana chifukwa cha ivyo wakasambizganga yayi panji minthondwe iyo wakachitanga, kweni ŵakamukana pa chifukwa chinyake.

MUTU 49

Wakapharazga mu Galileya na Kusambizga Ŵapositole

Kasi mazgu ghakuti ‘Ufumu wakuchanya waneng’enera’ ghakung’anamurachi?

MUTU 50

Ŵakanozgeka Kupharazga Nanga Ŵangatambuzgika

Chifukwa wuli Yesu wakaphalira ŵapositole kuti ŵachimbirenge para ŵakutambuzgika uku ŵakeneranga yayi kopa nyifwa?

MUTU 51

Munthu Wakakomeka pa Chikondwelero cha Zuŵa Lakubabikira

Salome wakavina na kukondweska Herode mwakuti wakamuphalira kuti wamupenge chilichose icho wakhumba. Kasi Salome wakapempha vichi?

MUTU 52

Wakalyeska Ŵanthu Ŵanandi na Tuvingwa Tuchoko Waka na Somba

Munthondwe wa Yesu uwu ukaŵa wapadera chomene mwakuti uli kulembeka mu mabuku ghose gha makani ghawemi.

MUTU 53

Themba ilo Likaŵa na Nkhongono pa Chilengiwa

Kasi ŵapositole ŵakasambirapo vichi apo Yesu wakenda pa maji na kuchetamiska chimphepo?

MUTU 54

Yesu ni “Chingwa cha Umoyo”

Chifukwa wuli Yesu wakasuska ŵanthu uku ŵakenda mtunda utali kuti ŵize kwa iyo?

MUTU 55

Ŵanandi Ŵakakhuŵara na Mazgu gha Yesu

Yesu wakasambizga chinthu chakuzizika chomene mwakuti ŵasambiri ŵake ŵanandi ŵakamuleka

MUTU 56

Icho Chikufipiska Munthu

Kasi icho chikufipiska munthu ni icho chikunjira mu mulomo wake, panji icho chikufuma?

MUTU 57

Yesu Wakachizga Msungwana na Mwanalume Wakumangwa Makutu

Chifukwa wuli mwanakazi wakakhuŵara yayi apo Yesu wakayaniska fuko la mwanakazi yura na tuntcheŵe?

MUTU 58

Wakandaniska Vingwa Kweniso Wakachenjezga vya Nthukumusi

Pamanyuma, ŵasambiri ŵa Yesu ŵakamanya nthukumusi iyo Yesu wakang’anamuranga.

MUTU 59

Kasi Mwana wa Munthu Ni Njani?

Kasi makiyi gha Ufumu ni vichi? Ni njani wakaghagwiliskira ntchito?

MUTU 60

Yesu Wakasintha Mawonekero

Kasi Yesu wakasintha wuli mawonekero? Kasi ichi chikang’anamuranga vichi?

MUTU 61

Yesu Wakachizga Msepuka Waviŵanda

Yesu wakati msepuka yura wakatondeka kuchizgika chifukwa cha kuŵavya chipulikano, kweni ni njani wakaŵavya chipulikano? Msepuka, awiske, panji ŵasambiri ŵa Yesu?

MUTU 62

Wakasambizga vya Kujiyuyura

Ŵanthu ŵalara ŵangasambirako vinthu vyakuzirwa ku ŵana.

MUTU 63

Yesu Wakaŵapa Ulongozgi Wakuzirwa Chomene Ŵapositole

Wakalongosora vinthu vitatu ivyo ŵabali ŵangachita para ŵabudirana.

MUTU 64

Ntchakuzirwa Kugowoka

Yesu wakayowoya nkhani ya muzga wambura lusungu kuti wasambizge umo Chiuta wakuwonera para tikugowokera ŵanyithu.

MUTU 65

Wakasambizganga Apo Wakalutanga ku Yerusalemu

Apo wakadumbiskana na ŵanthu ŵatatu, Yesu wakayowoya nkharo izo zingatondeska munthu kuti wamulondezge.