Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 14

Yesu Wakamba Kuŵa na Ŵasambiri

Yesu Wakamba Kuŵa na Ŵasambiri

YOHANE 1:29-51

  • ŴASAMBIRI ŴAKWAMBA ŴA YESU

Yesu wakawerako ku mapopa uko wakakhalako mazuŵa 40. Kweni pambere wandawelere ku Galileya, wakalutaso dankha kwa Yohane, uyo wakamubatiza. Apo Yesu wakafikanga, Yohane wakalongora ŵanyake na kuchemerezga ku awo ŵakaŵapo kuti: “Wonani, Mwana wa mberere wa Chiuta uyo wakuwuskako kwananga kwa charu! Uyu ndiyo nkhayowoyanga kuti: ‘Pamanyuma pane pakwiza munthu munyake uyo wakunijumpha, chifukwa wakaŵako pambere ine nindaŵeko.’” (Yohane 1:29, 30) Nangauli Yohane wakaŵa mularako kwa Yesu, kweni wakamanyanga kuti Yesu wakaŵako pambere iyo wandaŵeko. Wakaŵa munthu wauzimu kuchanya.

Masabata ghachoko waka kumasinda, apo Yesu wakiza kuzakabatizika, Yohane wakaŵa nga wakusimikizga yayi kuti Yesu ndiyo wazamuŵa Mesiya. Yohane wakati: “Nanga ndine nkhamumanya chara, kweni ine nkhiza kuzakabatiza na maji kuti iyo wawoneke kwa Israyeli.”—Yohane 1:31.

Yohane wakalongosolera ŵanthu awo ŵakamutegherezganga ivyo vikachitika apo wakabatizanga Yesu. Wakati: “Nkhawona mzimu ukukhira nga ni nkhunda kufuma kuchanya, ndipo ukakhala pa iyo. Nane nkhamumanya chara, kweni Uyo wakanituma kubatiza na maji wakaniphalira kuti: ‘Waliyose uyo ukuwona mzimu wakhilira pa iyo na kukhala pa iyo, uyu ndiyo wakubatiza na mzimu utuŵa.’ Nawona, ndipo napanikizga kuti uyu ni Mwana wa Chiuta.”—Yohane 1:32-34.

Zuŵa lakulondezgapo, Yohane wakaŵa pamoza na ŵasambiri ŵake ŵaŵiri. Apo Yesu wakizanga pafupi, Yohane wakati: “Wonani, Mwana wa mberere wa Chiuta!” (Yohane 1:36) Pa nyengo iyi, ŵasambiri ŵaŵiri ŵa Yohane Mubatizi aŵa ŵakalondezga Yesu. Yumoza wawo wakaŵa Andireya. Kweni msambiri munyake wakwenera kuti wakaŵa Yohane, uyo wakalemba nkhani iyi. Vikuwoneka kuti Yohane uyu pakaŵa paubali na Yesu, pakuti wakaŵa mwana wa Salome. Salome wakwenera kuti wakaŵa munung’una wa Mariya, ndipo mfumu wake wakaŵa Zebediya.

Yesu wakati wawona Andireya na Yohane ŵakumulondezga, wakafumba kuti: “Kasi mukupenja vichi?”

Iwo ŵakati: “Rabi, kasi mukukhala nkhu?”

Yesu wakati: “Zaninge muwone.”—Yohane 1:37-39.

Panyengo iyi kukaŵa mise cha m’ma 4 koloko, ndipo Andireya na Yohane ŵakaŵira lumoza na Yesu zuŵa lose. Andireya wakakondwa chomene wakati wasanga mukuru wake Simoni, uyo wakachemekangaso Petrosi. Wakamuphalira kuti: “Tamusanga Mesiya.” (Yohane 1:41) Andireya wakamutora Petrosi na kwiza nayo kwa Yesu. Ivyo vikachitika pamasinda vikalongora kuti Yohane wakasanga Yakobe na kwiza nayo kwa Yesu. Kweni Yohane wakalembapo yayi nkhani iyi kuti tiyimanye.

Zuŵa lakulondezgapo, Yesu wakasanga Filipu wa ku Betesayida. Malo agha ghakaŵa kumpoto kwa Nyanja ya Galileya, ndiko kukakhalanga Andireya na Petrosi. Yesu wakamuchema Filipu kuti: “Uŵe mulondezgi wane.”—Yohane 1:43.

Filipu wakasangaso Nataniyeli, uyo wakachemekangaso Batulumeyu. Wakati: “Tasanga Yesu, mwana wa Yosefe, wa ku Nazarete uyo Mozesi mu Dango wakalemba vya iyo, kweniso uyo Ntchimi zikayowoyanga.” Kweni Nataniyeli wakakayikiranga Filipu, wakati: “Kasi ku Nazarete kungafuma kanthu kawemi?”

Ntheura Filipu wakamuchema kuti: “Zanga uwone.” Yesu wakawona Nataniyeli wakwiza kwa iyo, wakati: “Wonani, Muisrayeli nadi, mwa uyo mulije upusikizgi.”

Nataniyeli wakafumba kuti: “Mwanimanya wuli?”

Yesu wakazgora, wakati: “Nangukuwona pambere Filipu wandakucheme, apo wanguŵa musi mu khuni la mkuyu.”

Nataniyeli wakazgora, wakati: “Rabi, ndimwe Mwana wa Chiuta, ndimwe Themba la Israyeli.”

Yesu wakafumba kuti: “Kasi ukugomezga chifukwa chakuti nayowoya kuti nangukuwona musi mu khuni la mkuyu? Uwonenge vinthu vikuru kuluska ivi.” Ntheura Yesu wakalayizga kuti: “Nadi nkhumuphalirani imwe mwaŵanthu kuti muzamuwona kuchanya kwajulika ndipo ŵangelo ŵa Chiuta ŵakukwera na kukhilira kwa Mwana wa munthu.”—Yohane 1:45-51.

Ivi vyati vyachitika, Yesu pamoza na ŵasambiri ŵake ŵakafumako ku Yorodani, ŵakaluta ku Galileya.