Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 12

Yesu Wakabatizika

Yesu Wakabatizika

MATEYU 3:13-17 MARIKO 1:9-11 LUKA 3:21, 22 YOHANE 1:32-34

  • YESU WAKABATIZIKA NA KUPHAKAZGIKA NA MZIMU

  • YEHOVA WAKAYOWOYA KUTI YESU NI MWANA WAKE

Yesu wakiza kwa Yohane ku Mlonga wa Yorodani. Pakajumpha myezi pafupifupi 6 kufuma apo Yohane wakambira kupharazga. Pa nyengo yira, Yesu wakaŵa na vyaka pafupifupi 30. Kasi Yesu wakapukwa vichi? Wakizira kuzakawona waka Yohane yayi nesi kuzakawona umo ntchito yake yikwendera. Kweni Yesu wakiza kuzakapempha Yohane kuti wamubatize.

Kweni Yohane wakakana, wakati: “Ine ndine nkhwenera kubatizika na imwe, kasi imwe mukwizaso kwa ine?” (Mateyu 3:14) Mphake kuti Yohane wakakana, chifukwa wakamanyanga kuti Yesu wakaŵa Mwana wapadera wa Chiuta. Mungakumbuka kuti apo wakaŵa mu nthumbo ya anyina, Yohane wakabwalanthuka na chimwemwe apo Mariya wakaluta kwa Elizabeti, anyina Yohane. Pa nyengo yira, Mariya wakaŵa na nthumbo ndipo Yesu wakaŵa kuti wandababike. Ntheura anyina ŵakwenera kuti ŵakamuphalira Yohane nkhani iyi wati wakura. Ndipo wakwenera kuti wakapulika kuti mungelo ndiyo wakapharazga vya kubabika kwa Yesu. Kweniso wakapulika nkhani ya ŵangelo awo ŵakawonekera ku ŵaliska pa usiku uwo Yesu wakababikira.

Yohane wakamanyanga kuti ubatizo uwo wakachitanga ukaŵa wa ŵanthu awo ŵakang’anamukanga ku zakwananga zawo. Kweni Yesu wakaŵavya kwananga. Nangauli Yohane wakakana, Yesu wakati: “Pa nyengo iyi viŵe nthena, chifukwa mu nthowa iyi ntchakwenelera kwa ise kuchita chilichose icho ntchaurunji.”—Mateyu 3:15.

Chifukwa wuli chikaŵa chakwenelera kuti Yesu wabatizike? Yesu wakabatizika kulongora kuti wang’anamuka mtima yayi. Kweni wakabatizika kulongora kuti wajipeleka kuchita khumbo la Awiske. (Ŵahebere 10:5-7) Pakwamba, Yesu wakaŵa kalipentara. Kweni sono nyengo yikakwana yakuti wambe uteŵeti uwo Awiske ŵakuchanya ŵakamutuma pa charu chapasi. Kasi mukughanaghana kuti Yohane wakakhazganga kuwona chinthu chachilendo para wakubatiza Yesu?

Yohane wakayowoya kuti: “Uyo wakanituma kubatiza na maji wakaniphalira kuti: ‘Waliyose uyo ukuwona mzimu wakhilira pa iyo na kukhala pa iyo, uyu ndiyo wakubatiza na mzimu utuŵa.’” (Yohane 1:33) Ntheura Yohane wakakhazganga kuti mzimu wa Chiuta wizenge pa yumoza wa ŵanthu awo wakaŵabatizanga. Ndivyo vikachitika nadi. Yesu wakati wazuwuka waka mu maji, Yohane wakazizwa yayi apo wakawona “mzimu wa Chiuta ukakhiranga nga ni nkhunda kwiza pa Yesu.”—Mateyu 3:16.

Kweni ni ichi pera yayi icho chikachitika pa ubatizo wa Yesu. Chinyake ntchakuti ‘kuchanya kukamujulikira.’ Kasi ichi chikang’anamurangachi? Chikwenera kuti chikang’anamuranga kuti apo Yesu wakabatizikanga, wakambaso kukumbuka umoyo uwo wakaŵa nawo kuchanya pambere wandize pa charu. Ntheura pa nyengo ya ubatizo wake, Yesu wakakumbuka vya umoyo wake pakuŵa mwana wauzimu wa Yehova. Wakakumbukaso unenesko uwo Chiuta wakamusambizga kuchanya pambere wandize pa charu chapasi.

Pa ubatizo wa Yesu pakachitikaso chinthu chinyake. Mazgu ghakafuma kuchanya, ghakati: “Uyu ni Mwana wane, wakutemweka, mweneuyo nkhukondwa nayo.” (Mateyu 3:17) Kasi ghakaŵa mazgu gha njani? Ghakaŵa gha Yesu yayi, chifukwa iyo wakaŵa na Yohane penepara. Kweni ghakaŵa mazgu gha Chiuta. Ichi chikulongolerathu kuti Yesu ni Mwana wa Chiuta. Yesu ndiyo ni Chiuta yayi.

Yesu apo wakaŵa pa charu chapasi, wakaŵa mwana wa wunthu wa Chiuta, nga umo wakaŵira Adamu. Wakati walongosora vya ubatizo wa Yesu, Luka wakalemba kuti: “Yesu wakamba mulimo wake apo wakaŵa na vyaka 30. Ŵanthu ŵakaghanaghananga kuti wakaŵa mwana wa Yosefe, mwana wa Heli, . . . mwana wa Davide, . . . mwana wa Abrahamu, . . . mwana wa Nowa, . . . mwana wa Adamu, mwana wa Chiuta.”—Luka 3:23-38.

Nga umo Adamu wakaŵira mwana wa Chiuta, ndimo Yesu nayo wakaŵira. Kweni Yesu wakati wabatizika, wakamba ubwezi uphya na Chiuta. Pa nyengo iyi wakaŵa Mwana wauzimu wa Chiuta. Ntheura Yesu wakaŵa wakwenelera kutisambizga unenesko wa Chiuta na kutilongora nthowa ya ku umoyo. Apa wakatora nthowa ya umoyo iyo paumaliro wakakomekerapo na kupeleka sembe yakovwira ŵanthu ŵakwananga.