Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 17

Wakasambizga Nikodemo Usiku

Wakasambizga Nikodemo Usiku

YOHANE 2:23–3:21

  • YESU WAKADUMBISKANA NA NIKODEMO

  • NG’ANAMURO LA “KUBABIKASO”

Apo Yesu wakaŵa ku Yerusalemu kuti wakachite Paska mu 30 C.E., wakachita vimanyikwiro na minthondwe yinandi. Ntheura ŵanthu ŵanandi ŵakagomezga kuti ni mwana wa Chiuta. Nikodemo, uyo wakaŵa Mufarisi ndiposo membara wa khoti likuru la Ŵayuda lakuchemeka Sanihedirini, wakagomezga mwa Yesu. Iyo wakakhumba kumanya vinandi. Ntheura wakaluta kwa Yesu nausiku, chidima chili bii. Panji wakopanga kuti ŵalongozgi ŵanyake ŵa Ŵayuda ŵangamuwona makora yayi para ŵangamanya kuti waluta kwa Yesu.

Nikodemo wakati: “Rabi, tikumanya kuti imwe pakuŵa msambizgi mwafuma kwa Chiuta, chifukwa palije uyo wangachita vimanyikwiro ivyo mukuchita, kwambura kuti Chiuta wali nayo.” Yesu wakaphalira Nikodemo kuti munthu wakwenera ‘kubabikaso’ kuti wakanjire mu Ufumu wa Chiuta.—Yohane 3:2, 3.

Kweni kasi munthu wangababikaso wuli? Nikodemo wakafumba kuti: “Kasi wanganjira mu nthumbo ya anyina kachiŵiri na kubabikaso?”—Yohane 3:4.

Yayi, ndivyo kubabikaso kukung’anamura yayi. Yesu wakalongosora kuti: “Kwambura kuti munthu wababika na maji na mzimu, wanganjira chara mu Ufumu wa Chiuta.” (Yohane 3:5) Yesu wakababika na “maji na mzimu” apo wakabatizikanga kweniso mzimu utuŵa wati wiza pa iyo. Pa nyengo yira, mazgu ghakafuma kuchanya ghakati: “Uyu ni Mwana wane, wakutemweka, mweneuyo nkhukondwa nayo.” (Mateyu 3:16, 17) Apa Chiuta wakapharazganga kuti sono Yesu ni mwana wake wauzimu, ndipo wakaŵa na chigomezgo cha kuzakanjira mu Ufumu wakuchanya. Nyengo yikati yajumphapo, pa Pentekoste mu 33 C.E., mzimu utuŵa ukiza pa ŵanthu awo ŵakabatizika ndipo nawo ŵakababikaso na kuŵa ŵana ŵa Chiuta ŵakuphakazgika na mzimu.—Milimo 2:1-4.

Nikodemo vikamusuzga kuti wapulikiske vinthu vya Ufumu ivyo Yesu wakamusambizga. Ntheura Yesu wakamulongosolera vinthu vinyake. Wakamuphalira mulimo uwo wakaŵa nawo pakuŵa Mwana wa Chiuta. Yesu wakati: “Nga umo Mozesi wakakwezgera njoka mu mapopa, ntheura Mwana wa munthu nayo wakwenera kukwezgeka, mwakuti waliyose uyo wakugomezga mwa iyo waŵe na umoyo wamuyirayira.”—Yohane 3:14, 15.

Mu nyengo yakale, Ŵaisrayeli awo ŵalumika na njoka zapoyizoni ŵakeneranga kulaŵiska njoka yamkuŵa kuti ŵaŵe ŵamoyo. (Maŵazgo 21:9) Ndimo viliriso na sono. Ŵanthu wose ŵakwenera kugomezga Mwana wa Chiuta kuti ŵaleke kufwa kweni ŵaŵe na umoyo wamuyirayira. Kuti Yesu wakhozgere ivyo Yehova wachita pa nkhani iyi, wakaphalira Nikodemo kuti: “Chiuta wakachitemwa chomene charu, lekani wakapeleka Mwana wake wapadera, kuti waliyose uyo wakupulikana mwa iyo waleke kuparanyika kweni waŵenge na umoyo wamuyirayira.” (Yohane 3:16) Ntheura ku Yerusalemu ndiko Yesu wakayowoyera mwambura kubisa kuti iyo ndiyo wakulongozga ŵanthu kuti ŵakaponoskeke. Wakayowoya ivi pakati pajumpha myezi 6 kufuma apo wakambira uteŵeti wake.

Yesu wakaphalira Nikodemo kuti: “Chiuta wakatuma Mwana wake mu charu kuti wazakeruzge charu chara.” Ichi chikung’anamura kuti wakatumika kuti wazakeruzge charu mwankhaza chara, nesi kweruzga ŵanthu wose kuti ŵaparanyike. Kweni Yesu wakayowoya kuti wakatumika “kuti charu chiponoskeke kwizira mwa iyo.”—Yohane 3:17.

Chifukwa cha wofi, Nikodemo wakiza kwa Yesu nausiku mdima uli bii. Ntheura pakumalizga kudumbirana na Nikodemo, Yesu wakati: “Icho ŵanthu ŵeruzgikirenge ntchakuti, ungweru wiza mu charu kweni ŵanthu ŵatemwa chisi m’malo mwa ungweru, pakuti milimo yawo yikaŵa yiheni. Pakuti waliyose uyo wakuchita vinthu viheni, wakutinkha ungweru ndipo wakwiza ku ungweru chara, mwakuti milimo yake yileke kususkika. Kweni waliyose uyo wakulondezga unenesko wakwiza ku ungweru, mwakuti milimo yake yiwonekere kuti yachitika mwakuyana na khumbo la Chiuta.”—Yohane 3:19-21.

Ntheura vikaŵa kwa Nikodemo kuti waghanaghanirepo ivyo wakapulika vyakukhwaskana na Yesu ndiposo mulimo uwo wakaŵa nawo kuti khumbo la Chiuta lifiskike.