Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 69

Kasi Wiskewo Wakaŵa Abrahamu Panji Dyabulosi?

Kasi Wiskewo Wakaŵa Abrahamu Panji Dyabulosi?

YOHANE 8:37-59

  • ŴAYUDA ŴAKATENGE ABRAHAMU NDIYO WISKEWO

  • PAMBERE ABRAHAMU WANDAŴEKO, YESU WAKAŴAKO KALE

Yesu wakaŵa kuti wachali ku Yerusalemu ku Chiphikiro cha Mahema (panji Visakasa), ndipo wakalutilira kusambizga ŵanthu. Ŵayuda ŵanyake ŵakati kwa iyo: “Tili mphapu ya Abrahamu ndipo tindaŵepo ŵazga.” Yesu wakati: “Nkhumanya kuti ndimwe mphapu ya Abrahamu. Kweni mukukhumba kunikoma, chifukwa mukupokelera yayi mazgu ghane. Vinthu ivyo nkhawona kwa Adada ndivyo nkhuyowoya. Kweni imwe mukuchita ivyo mukapulika kwa awiskemwe.”—Yohane 8:33, 37, 38.

Apa fundo ya Yesu yikaŵa yakuti awiske ŵakaŵa ŵakupambana na wiskewo wa Ŵayuda ŵara. Ŵayuda ŵakawamo yayi ivyo Yesu wakang’anamuranga, ntheura ŵakatiso: “Dada withu ni Abrahamu.” (Yohane 8:39; Yesaya 41:8) Ŵanthu ŵara ŵakafuma nadi mwa Abrahamu. Ntheura ŵakaghanaghananga kuti ŵali na chipulikano nga ntcha Abrahamu, mubwezi wa Chiuta.

Ivyo Yesu wakaŵazgora vikwenera kuti vikaŵazizika. Iyo wakati: “Muŵenge ŵana ŵa Abrahamu mphanyi mukuchita milimo ya Abrahamu.” Nadi, mwana mweneko wakutolera ivyo awiske ŵakuchita. Yesu wakalutizga kuti: “Kweni sono mukukhumba kunikoma, na munthu ine namuphalirani unenesko uwo nkhapulika kwa Chiuta. Abrahamu wakachita ichi chara.” Kufuma apo, Yesu wakati: “Imwe mukuchita milimo ya wiskemwe.”—Yohane 8:39-41.

Ŵayuda ŵakaŵa kuti ŵandamumanye nipera munthu uyo Yesu wakanenanga. Iwo ŵakati: “Tili kubabika mu uzaghali chara, tili na Dada yumoza, Chiuta.” Kasi Chiuta wakaŵa nadi Dada wawo? Yesu wakati: “Chiuta waŵenge Wiskemwe, mphanyi mwanitemwa, pakuti ine nili kufuma kwa Chiuta ndipo nili pano. Nili kwiza mu khumbo lane yayi, kweni Chiuta ndiyo wali kunituma.” Yesu wakafumba fumbo na kujizgoraso yekha, wakati: “Chifukwa wuli mukupulikiska yayi ivyo nkhuyowoya? Chifukwa ntchakuti mukupulika chara mazgu ghane.”—Yohane 8:41-43.

Yesu wakayezgapo kale kuŵaphalira kuti usange ŵakumukana ŵaŵenge pangozi. Kweni apa wakaŵaphalira pakweru kuti: “Imwe muli kufuma kwa wiskemwe Dyabulosi, ndipo mukukhumba kuchita makhumbiro gha wiskemwe.” Kasi wiskewo Dyabulosi wakaŵa wamtundu wuli? Yesu wakamulongosora makora chomene, wakati: “Kufuma apo wakagalukira iyo wakukoma ŵanthu, ndipo wandayimepo mu unenesko.” Wakatiso: “Uyo ngwakufuma kwa Chiuta wakupulika mazgu gha Chiuta. Imwe mukupulika chara, chifukwa muli kufuma kwa Chiuta chara.”—Yohane 8:44, 47.

Ŵayuda ŵakakwiya chomene na ivyo Yesu wakayowoya, ntheura ŵakati: “Kasi tikuteta apo tikuti, ‘Ndiwe Musamariya ndipo uli na chiŵanda’?” Pakuchema Yesu kuti “Musamariya,” Ŵayuda ŵara ŵakamuyuyura chomene. Kweni Yesu wakasulako waka ivyo ŵakamuyowoyera, wakati: “Ine nilije chiŵanda, ndipo nkhuchindika Adada, kweni imwe mukuniyuyura.” Iyi yikaŵa nkhani yamaseŵera yayi, lekani Yesu wakati: “Munthu uyo wakusungilira mazgu ghane, wawonenge nyifwa chara napachoko.” Yesu wakang’anamuranga kuti ŵapositole na ŵanthu ŵanyake awo ŵakumulondezga ŵalekenge kufwa yayi. Kweni wakang’anamuranga kuti ŵazamuparanyika muyirayira yayi. Ŵazamuwona yayi “nyifwa yachiŵiri,” chifukwa awo ŵazamufwa nyifwa yachiŵiri ŵalije chigomezgo cha kuzakawuka.—Yohane 8:48-51; Chivumbuzi 21:8.

Kweni Ŵayuda ŵakavipulikiskira panyake ivyo Yesu wakayowoya, ntheura ŵakati: “Sono tamanya kuti uli na chiŵanda. Abrahamu wali kufwa, kweniso ntchimi nazo zili kufwa. Kweni iwe ukuti, ‘Munthu uyo wakusungilira mazgu ghane, wafwenge yayi.’ Kasi ndiwe mukuru kuluska dada withu Abrahamu uyo wali kufwa? . . . Kasi iwe ukujitora kuti ndiwe njani?”—Yohane 8:52, 53.

Apa ntchakumanyikwirathu kuti Yesu wakajipharanga kuti iyo ni Mesiya. Kweni m’malo mwakuti waŵazgore fumbo lawo mwakudunjika, iyo wakati: “Usange nkhujipa uchindami, ndikuti uchindami wane nkhanthu chara. Adada ndiwo ŵakunipa uchindami, awo imwe mukuti Chiuta winu. Ndipouli, mukuŵamanya yayi. Kweni ine nkhuŵamanya. Ndipo usange nkhuti nkhuŵamanya chara niŵenge mutesi nga ndimwe.”—Yohane 8:54, 55.

Sono Yesu wakaweleraso ku nkhani ya sekuru wawo Abrahamu, uyo wakaŵa wakugomezgeka. Ndipo wakati: “Wiskemwe Abrahamu wakasekelera chomene apo wakalindiliranga kuti wawone zuŵa lane, ndipo wakati waliwona wakasekelera.” Abrahamu wakagomezga ivyo Chiuta wakalayizga, ntheura wakalindiliranga na mtima wose kuti Mesiya wizenge. Ŵayuda ŵakagomezga yayi, ndipo ŵakati: “Uchali undakwaniske vyaka 50, kasi Abrahamu uli kumuwonapo?” Yesu wakazgora kuti: “Nadi nkhumuphalirani kuti, Abrahamu wandaŵeko, ine niliko kale.” Yesu wakang’anamuranga kuti iyo wakaŵako kale kuchanya nga ni munthu wauzimu.—Yohane 8:56-58.

Ŵayuda ŵakakwiya na ivyo Yesu wakayowoya vyakuti iyo wakaŵako kale pambere Abrahamu wandaŵeko. Ntheura ŵakakhumbanga kumudinya na malibwe. Kweni wakafumapo kwambura kupwetekeka.