Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 81

Njumoza na Awiske, Kweni Iyo ni Chiuta Chara

Njumoza na Awiske, Kweni Iyo ni Chiuta Chara

YOHANE 10:22-42

  • “INE NA ADADA TILI ŴAMOZA”

  • YESU WAKAKANA KUTI NI CHIUTA

Yesu wakaluta ku Yerusalemu ku Chiphikiro cha Kupatulira (panji kuti, Hanuka). Ŵakachitanga chiphikiro ichi pakukumbukira zuŵa la kupatuliraso tempile. Icho chikachitika ntchakuti vyaka vinandi kumasinda, Themba la ku Siriya, Antiochus IV Epiphanes, likapoka Yerusalemu na kuzenga jotchero lake pachanya pa jotchero likuru la pa tempile la Chiuta. Pamanyuma, ŵana ŵa wasembe Wachiyuda ŵakapokaso Yerusalemu, ndipo ŵakapatuliraso tempile lira kwa Yehova. Kufuma nyengo yira, Ŵayuda ŵakaŵanga na chikondwelero chaka chilichose pa Kisilevi 25. Kwa lero, mwezi uwu tingati ukambiranga kuumaliro wa Novembala na kumalira kuuyambiro wa Disembala.

Yikaŵa nyengo yakuzizima, chifukwa cha chiwuvi. Yesu wakendanga mu tempile mu khonde la Solomoni. Kwenekura, Ŵayuda ŵakamuwungilira na kumufumba kuti: “Kasi mutivungenge mu mahamba m’paka pawuli? Usange ndimwe Khristu, tiphalirani.” (Yohane 10:22-24) Kasi Yesu wakazgora wuli? Wakati: “Nkhamuphalirani, kweni mukugomezga yayi.” Yesu wakaŵaphalira mwakudunjika yayi kuti iyo ni Khristu, nga umo wakaphalilira mwanakazi Musamariya pa chisimi. (Yohane 4:25, 26) Kweni wakajivumbura, wakati: “Nadi nkhumuphalirani kuti, Abrahamu wandaŵeko, ine niliko kale.”—Yohane 8:58.

Yesu wakakhumbanga kuti ŵanthu ŵawemo ŵekha kuti iyo ni Khristu pakuyaniska ivyo wakachitanga na ivyo vikayowoyeka kuti Khristu wazamuchita. Lekani nyengo zinyake wakakanizganga ŵasambiri ŵake kuphalira ŵanthu kuti iyo ni Mesiya. Kweni sono Yesu wakaŵaphalira pakweru Ŵayuda ŵakali ŵara kuti: “Milimo iyo nkhuchita mu zina la Adada yikunichitira ukaboni. Kweni imwe mukugomezga yayi.”—Yohane 10:25, 26.

Chifukwa wuli ŵanthu ŵara ŵakagomezganga yayi kuti Yesu ni Khristu? Yesu wakati: “Chifukwa ndimwe mberere zane yayi. Mberere zane zikupulika mazgu ghane, ine nkhuzimanya ndipo zikunilondezga. Nkhuzipa umoyo wamuyirayira ndipo zizamuparanyika chara, ndipo palije uyo wazamuzikwachapura mu woko lane. Mberere izo Adada ŵanipa ni zakuzirwa chomene kuluska vinthu vinyake vyose.” Kufuma apo, Yesu wakaŵaphalira umo iyo na Awiske ŵakutemwerana, wakati: “Ine na Adada tili ŵamoza.” (Yohane 10:26-30) Yesu wakaŵa kuti wali pa charu chapasi ndipo Awiske ŵakaŵa kuchanya, ntheura wakang’anamuranga kuti iyo na Awiske ni munthu yumoza yayi. Kweni mbamoza mu vyakuchita, mbakukolerana.

Ivyo Yesu wakayowoya vikakwiyiska chomene Ŵayuda mwakuti ŵakatora malibwe kuti ŵamukome. Kweni Yesu wakatenthema yayi. Wakati: “Nkhamulongorani milimo yiwemi yinandi yakufuma kwa Adada. Kasi ni mulimo ngu uwo mukukhumba kuniponyerapo malibwe?” Ŵayuda ŵakati. “Tikukhumba kukuponya na malibwe chifukwa cha mulimo uwemi yayi, kweni chifukwa cha muyuyuro. Pakuti iwe, . . . ukujizgora wekha chiuta.” (Yohane 10:31-33) Yesu wakayowoyapo yayi kuti iyo ni chiuta, sono nkhani iyi yikambira mpha?

Nkhani yake njakuti Yesu wakayowoya kuti wali na nkhongono zakuchitira vinthu. Kweni Ŵayuda ŵakagomezganga kuti nkhongono izi zili na Chiuta pera. Mwachiyelezgero, Yesu wakayowoya kuti “mberere” “nkhuzipa umoyo wamuyirayira,” chinthu icho munthu wangachita yayi. (Yohane 10:28) Icho Ŵayuda ŵakaluwa ntchakuti Yesu wakayowoya kuti wakupokera mazaza kufuma kwa Adada ŵake.

Pakuŵasuska, Yesu wakaŵafumba kuti: “Asi mu Dango linu [pa Salimo 82:6] muli kulembeka kuti, ‘Ine nkhati: “Imwe muli ŵachiuta”’? Usange wakaŵachema ‘ŵachiuta’ awo mazgu gha Chiuta ghakaŵasuska, . . . kasi mukuyowoya kwa ine, ine Adada ŵanituŵiska na kunituma mu charu, mukuti, ‘Ukuyuyura Chiuta,’ chifukwa chakuti nati, ‘Ndine Mwana wa Chiuta’?”—Yohane 10:34-36.

Enya, Malemba ghakuchema ŵeruzgi ŵambura urunji kuti “ŵachiuta.” Chifukwa wuli pera Ŵayuda ŵara ŵakalimbananga na Yesu pakuti wakati “ndine Mwana wa Chiuta”? Yesu wakaŵaphalira chinthu icho chingaŵawovwira kuti ŵakhorwe, wakati: “Lekani kunigomezga usange nkhuchita milimo ya Adada chara. Kweni usange nkhuyichita, nangauli mukunigomezga chara, gomezgani milimo, mwakuti mumanye na kulutilira kumanya kuti Adada ŵali mu umoza na ine ndipo ine nili mu umoza na Adada.”—Yohane 10:37, 38.

Ŵayuda ŵakakhumbanga kumukoma Yesu, kweni wakachimbira. Wakafumako ku Yerusalemu, wakambuka Mlonga wa Yorodani, na kuluta ku malo agho Yohane wakabatiziranga ŵanthu vyaka pafupifupi vinayi kumasinda. Malo agha ghakwenera kuti ghakaŵa kutali viŵi yayi na kumwera kwa Nyanja ya Galileya.

Ŵanthu ŵanandi ŵakiza kwa Yesu, ŵakati: “Palije chimanyikwiro icho Yohane wakachitapo, kweni vinthu vyose ivyo Yohane wakayowoya vya munthu uyu vikaŵa vyaunenesko.” (Yohane 10:41) Ntheura Ŵayuda ŵanandi ŵakagomezga mwa Yesu.