Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 74

Wakasambizga vya Kupokelera Ŵalendo na Kulomba

Wakasambizga vya Kupokelera Ŵalendo na Kulomba

LUKA 10:38–11:13

  • YESU WAKALUTA KWA MARITA NA MARIYA

  • NTCHAKUZIRWA KUKOSERA PAKULOMBA

Muzi wa Betaniya ukaŵa kumafumiro gha dazi kwa chikhizga cha Phiri la Maolive, makilomita pafupifupi ghatatu kufuma ku Yerusalemu. (Yohane 11:18) Yesu wakaluta ku Betaniya, wakanjira mu nyumba ya ŵanakazi ŵaŵiri, Marita na Mariya. Ŵanakazi aŵa pamoza na mulongosi wawo Lazaro ŵakaŵa ŵabwezi ŵa Yesu, ndipo ŵakamupokeleranga makora chomene.

Ukaŵa mwaŵi ukuru chomene kuchezgereka na Mesiya. Marita wakaŵa muchanya kunozgera chakurya Yesu, ntheura wakatangwanika na kunozga vinthu vinandinandi. Apo Marita wakatangwanikanga na ntchito, munung’una wake Mariya wakakhala mu malundi gha Yesu na kutegherezga kwa iyo. Pamanyuma, Marita wakiza kwa Yesu, wakati: “Fumu, chifukwa wuli mwakhala waka chete uku mukuwona kuti munung’una wane wanilekera nekha ntchito? Muphalirani kuti wazakanovwireko.”—Luka 10:40.

M’malo mwakuti wasuske Mariya, Yesu wakamovwira Marita kuti waleke kwenjerwa na vinthu vyakuthupi, wakati: “Marita, Marita, ukwenjerwa na kutangwanika na vinthu vinandi. Kweni vinthu ivyo vikukhumbikwa ni vichoko waka, panji chimoza pera. Mariya wasora chigaŵa chiwemi, ndipo palije uyo wamupokenge.” (Luka 10:41, 42) Yesu wakalongora kuti ntchambura kwenelera kumalira nyengo yinandi kunozga vyakurya vinandinandi. Chakurya cha mtundu umoza pera ntchakukwana, chifukwa munthu wangakhumbikwira vyakurya vinandinandi yayi pa nyengo yimoza.

Marita wakaŵa na maghanoghano ghawemi. Wakakhumbanga kupokelera makora mulendo wake. Kweni chifukwa chakuti wakatangwanika na kunozga chakurya, wakataya mwaŵi wakuti wasambizgike na Mwana wa Chiuta. Ntheura Yesu wakadidimizga fundo yakuti Mariya wakasora chigaŵa chiwemi icho munthu wangamupoka yayi. Apa nase tikusambirapo kanthu!

Nyengo yinyake, Yesu wakayowoya sambiro linyake lakuzirwa chomene. Msambiri munyake wakamupempha kuti: “Fumu, mutisambizge kulomba, umo Yohane nayo wakasambizgira ŵasambiri ŵake.” (Luka 11:1) Yesu wakaŵa kuti wayowoyapo kale nkhani ya kulomba mu Upharazgi wake wa pa Phiri pafupifupi chaka chimoza na hafu kumasinda. (Mateyu 6:9-13) Panyake msambiri uyu pakaŵavya nyengo yira, ntheura Yesu wakawerezgapo fundo zikuru izo wakayowoya mu lurombo lwake. Kufuma apo, wakayowoya ntharika kuti wadidimizge fundo yakuti ntchakukhumbikwa kukosera pakulomba.

Wakati: “Tiyelezgere kuti muli na mubwezi ndipo usiku pakati mwaluta kwa iyo na kumupempha kuti, ‘Nganya, nibwelekako vingwa vitatu, chifukwa kwiza mubwezi wane wafuma kutali ndipo nilije kanthu kakuti nimupe.’ Ndipo mubwezi winu wakuzgora mu nyumba kuti: ‘Leka kunisuzga. Najarako kale ku mulyango, ndipo ine na ŵana ŵane tagona. Ningawuka yayi kuti nikupe kanthu.’ Nkhumuphalirani kuti, wawukenge nadi na kumupa kanthu chifukwa chakuti ni mubwezi wake chara, kweni wawukenge na kumupa vinthu ivyo wakukhumba chifukwa cha kukosera kwake.”—Luka 11:5-8.

Apa Yesu wakang’anamuranga kuti Yehova wakuzerezga malurombo yayi, nga umo mubwezi wa mu nkhani iyi wakachitira. Kweni wakakhumbanga kulongora waka fundo yakuti usange mubwezi uyu wakawovwira munyake chifukwa wakakosera kumulomba, ipo Dada withu wakuchanya waŵapulikenge ŵateŵeti ŵake ŵakugomezgeka para ŵakulomba na mtima wose! Yesu wakalutizga kuti: “Nkhumuphalirani kuti, lutilirani kulomba, ndipo mupikenge. Lutilirani kupenja, ndipo musangenge. Lutilirani kukhung’uska, ndipo kumujulikiraninge. Pakuti waliyose uyo wakulomba wakupokera, ndipo waliyose uyo wakupenja wakusanga, ndipo waliyose uyo wakukhung’uska kumujulikirenge.”—Luka 11:9, 10.

Kufuma apo, Yesu wakadidimizga fundo yake pakuyaniska Chiuta na dada, wakati: “Ni dada nju pakati pinu uyo, usange mwana wake wakumupempha somba, wakumupa njoka m’malo mwa somba? Panji usange wakumupempha sumbi, wakumupa kalizga? Ntheura, usange imwe, nangauli muli ŵaheni, mukumanya kupeleka vyawanangwa viwemi ku ŵana ŵinu, ipo kuli wuli Adada ŵakuchanya? Asi ŵapelekenge mzimu utuŵa ku awo ŵakuŵalomba?” (Luka 11:11-13) Uwu mbukaboni uwemi chomene wakuti Dada withu wakuchanya ngwakunozgeka kupulika malurombo ghithu na kutovwira!

Manyani Vinandi

MAFUMBO AGHO BAIBOLO LIKUZGORA

Kasi Ningalomba Vichi?

Manyani kuti Chiuta wakuzirwiska vyose ivyo mukulomba.