Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 70

Yesu Wakachizga Munthu Uyo Wakababika Wachibulumutira

Yesu Wakachizga Munthu Uyo Wakababika Wachibulumutira

YOHANE 9:1-18

  • WAKACHIZGA MUNTHU WAKUPEMPHESKA UYO WAKABABIKA WACHIBULUMUTIRA

Yesu wakaŵa kuti wachali ku Yerusalemu pa zuŵa la Sabata. Apo wakendanga mu msumba uwu pamoza na ŵasambiri ŵake, ŵakawona munthu wakupempheska uyo wakaŵa wachibulumutira kufuma apo wakababikira. Ŵasambiri ŵakafumba Yesu kuti: “Rabi, ni njani wakananga, munthu uyu panji ŵapapi ŵake, kuti wababike wachibulumutira?”—Yohane 9:2.

Ŵasambiri ŵakamanyanga kuti vingachitika yayi kuti munthu wanange uku wachali mu nthumbo ya nyina. Yesu wakazgora kuti: “Munthu uyu wakananga yayi nesi ŵapapi ŵake, kweni ichi chikachitika mwakuti milimo ya Chiuta yiwoneke mwa iyo.” (Yohane 9:3) Ntheura palije icho munthu yura panji ŵapapi ŵake ŵakananga kuti iyo wababike wachibulumutira. Kweni chifukwa cha kwananga kwa Adamu, ŵanthu wose ŵakubabika na vilema, nga uchibulumutira. Yesu wakasangirapo mwaŵi pa munthu wachibulumutira uyu kuti milimo ya Chiuta yiwoneke, nga umo wakachitira kumanyuma apo wakachizganga ŵalwari.

Yesu wakati milimo iyi yikwenera kuchitika mwaluŵiro. Wakati: “Tikwenera kuchita milimo ya Uyo wali kunituma apo kuchali muhanya, usiku ukwiza apo munthu wangachita mulimo yayi. Apo nichali mu charu, ndine ungweru wa charu.” (Yohane 9:4, 5) Kukakhala nyengo yichoko waka kuti Yesu wafwe na kuŵa mu dindi umo wangachita chilichose yayi. Apo wakalindiliranga nyengo iyi, wakeneranga kungweluska charu.

Kasi Yesu wakamuchizga munthu yura? Usange ni nthena, wakamuchizga wuli? Yesu wakathunyira mata pasi na kukonkha dongo na mata. Dongo lira wakaliphaka pa maso gha munthu yura, wakati: “Luta kageze mu chiziŵa cha Siloamu.” (Yohane 9:7) Ndivyo munthu yura wakachita. Wakati wachita ivyo wakaphalirika, wakamba kuwona makora waka! Munthu yura wakakondwa chomene chifukwa pa umoyo wake wose kakaŵa kakwamba kuti walaŵiske!

Ŵazengezgani ŵake kweniso ŵanthu awo ŵakamumanyanga kuti ngwachibulumutira ŵakazizwa chomene. Ŵakafumbanga kuti: “Asi munthu uyu ndiyo wakakhalanga pasi na kupempheska?” Ŵanyake ŵakazgora kuti: “Ndiyo.” Kweni ŵanyake ŵakagomezga yayi, ŵakatenge: “Ndiyo yayi, kweni wakukozgana nayo waka.” Kweni munthu yura wakatenge: “Ndine.”—Yohane 9:8, 9.

Ŵanthu ŵakamufumba kuti: “Maso ghako ghajulika wuli?” Iyo wakati: “Munthu wakuchemeka Yesu wangukonkha dongo na kuliphaka mu maso ghane ndipo wanguniphalira kuti, ‘Luta ku Siloamu ndipo ukageze.’ Ntheura nanguluta na kugeza ndipo namba kuwona.” Ŵanthu ŵara ŵakafumba kuti: “Munthu uyo wali nkhu?” Iyo wakazgora kuti: “Nkhumanya yayi.”—Yohane 9:10-12.

Ŵanthu ŵara ŵakamutolera munthu yura kwa Ŵafarisi, chifukwa nawo ŵakakhumbanga kumanya umo wakambira kuwona. Wakaŵaphalira kuti: “Wanguphaka dongo mu maso ghane, ndipo nati nageza nangwamba kuwona.” Mwakawiro, mphanyi Ŵafarisi ŵara ŵakakondwa kuti munthu yura wachira. Ndipouli, ŵanyake ŵakamba kususka Yesu. Ŵakati: “Munthu uyu wali kufuma kwa Chiuta chara, chifukwa wakusunga yayi Sabata.” Kweni ŵanyake ŵakatenge: “Kasi munthu uyo ngwakwananga wangachita wuli vimanyikwiro vya mtundu uwu?” (Yohane 9:15, 16) Ntheura ŵakagaŵikana.

Pakuti ŵakapambana maghanoghano, ŵakamufumba yekha munthu yura, ŵakati: “Kasi iwe ukuti ni njani, pakuti wajura maso ghako?” Munthu yura wakamukayikira yayi Yesu, wakati: “Ni ntchimi.”—Yohane 9:17.

Ŵayuda ŵara ŵakakana kugomezga fundo iyi. Ŵakaghanaghananga kuti pali ukhuluku unyake uwo Yesu na munthu yura ŵakachita kuti ŵapusike ŵanthu. Ntheura Ŵafarisi ŵakaghanaghana vya kufumba ŵapapi ŵa munthu yura, kuti ŵamanye usange wakaŵa wachibulumutira nadi.

Manyani Vinandi

KASI MU BAIBOLO MULI UTHENGA WULI?

Yesu Wakuchita Minthondwe

Kasi minthondwe iyo Yesu wakachita yikalongora kuti wazamuchita vichi munthazi apo wazamuwusa pa charu chose chapasi?