Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 77

Ulongozgi pa Nkhani ya Usambazi

Ulongozgi pa Nkhani ya Usambazi

LUKA 12:1-34

  • NTHARIKA YA MUNTHU MUSAMBAZI

  • YESU WAKAYOWOYA VYA ŴACHAHOLI NA MALUŴA

  • “ŴAKAMSKAMBO KACHOKO” ŴAZAMUŴA MU UFUMU

Apo Yesu wakaryanga mu nyumba ya Mufarisi, ŵanthu ŵanandi ŵakamulindiliranga kuwaro. Kumasinda, apo wakaŵa ku Galileya, nako kukiza mzinda ukuru. (Mariko 1:33; 2:2; 3:9) Kweni ku Yudeya, ŵanandi ŵakiza kuti ŵamuwone na kumupulika. Ivyo ŵanthu ŵara ŵakachita vikaŵa vyakupambana chomene na Ŵafarisi awo ŵakaryanga pamoza na Yesu.

Ivyo Yesu wakadankha kuyowoya vikaŵa na ng’anamuro lapadera ku ŵasambiri ŵake, wakati: “Chenjerani na nthukumusi ya Ŵafarisi, iyo mbupusikizgi.” Yesu wakaŵachenjezgapo kale pa nkhani iyi, kweni ivyo wakawona pa nyengo ya chakurya vikalongora kuti ulongozgi uwu ukaŵa wakukhumbikwa chomene. (Luka 12:1; Mariko 8:15) Ŵafarisi ŵakabisanga uheni wawo pakujilongora nga mbasopisopi, kweni ŵakaŵa ŵalwani ndipo ŵakeneranga kuvumbulika. Yesu wakati: “Palije chinthu chakubenekelereka icho chizamuŵa chambura kubenulika, na chakubisika icho chizamuŵa chambura kumanyikwa.”—Luka 12:2.

Panyake ŵanthu ŵanandi awo ŵakamuwungilira Yesu ŵakaŵa ŵa ku Yudeya. Ŵanthu aŵa ŵakaŵa kuti ŵandamupulikepo wakusambizga mu Galileya. Ntheura wakawerezgapo fundo zakuzirwa izo wakayowoyapo kale. Wakachiska wose awo ŵakategherezganga kuti: “Mungopanga yayi awo ŵakukoma thupi chifukwa palije chinyake icho ŵangachita.” (Luka 12:4) Wakayowoyaso kuti ŵasambiri ŵake ŵagomezgenge kuti Chiuta waŵapwelelerenge. Ŵakakhumbikwirangaso kuzomera Mwana wa munthu na kumanya kuti Chiuta waŵawovwirenge.—Mateyu 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Munthu munyake pakati pa mzinda wakiza na nkhani yake, wakati: “Msambizgi, phalirani mukuru wane kuti wanigaŵireko chiharo.” (Luka 12:13) Dango likatenge mwana mwanalume wakwamba kubabika wapokerenge vigaŵa viŵiri vya chiharo, ntheura pakaŵavya chifukwa chakugazgana. (Dotoronome 21:17) Kweni vikuwoneka kuti munthu yura wakakhumbanga kupoka vinandi kuluska ivyo wakeneranga kupoka. Yesu wakakana kunjilirapo pa nkhani iyi. Wakafumba kuti: “Wamunthu iwe, ni njani wakanimika kuŵa mweruzgi panji wakugaŵa chiharo chinu?”—Luka 12:14.

Kufuma apo, Yesu wakachenjezga ŵanthu wose kuti: “Muŵenge maso ndipo chenjerani na mtundu uliwose wa uryezi, chifukwa nanga munthu wangaŵa na vinthu vinandi, umoyo wake ukufuma mu ivyo wali navyo yayi.” (Luka 12:15) Nanga munthu wangaŵa na usambazi unandi wuli, nyengo yizamufika apo wazamufwa na kuvileka vyose. Yesu wakadidimizgapo fundo iyi, wakayowoya ntharika yambura kuluwika yakulongora kuti ntchakuzirwa kuŵa paubwezi na Chiuta.

Wakati: “Munda wa munthu munyake musambazi ukapambika makora. Ntheura wakamba kughanaghana mu mtima wake kuti, ‘Sono pakuti nilije malo ghakulongapo vyakurya vyane, kasi nichitechi?’ Sono wakati, ‘Nichitenge ichi: Nipasulenge nthamba zane na kuzenga zikuruko. Mwenemumo ndimo nilongenge vyakurya vyane vyose na katundu wane yose. Ndipo nitenge: “Nili na vinthu viwemi vinandi ivyo nikondwenge navyo kwa vyaka vinandi. Sono nifwase, nirye, nimwe na kusangwa.”’ Kweni Chiuta wakati kwa iyo, ‘Muzeleza iwe, usiku uno ufwenge. Ipo ni njani waŵenge na vinthu ivyo wasunga?’ Ntheura ndimo viliri na munthu uyo wakujisungira usambazi kweni ni musambazi chara kwa Chiuta.”—Luka 12:16-21.

Ŵasambiri ŵa Yesu kweniso ŵanthu awo ŵakamutegherezganga ŵangakoleka mu chipingo cha kujipenjera panji kujiwunjikira usambazi. Munthu wangatondeka kuteŵetera Yehova chifukwa cha kwenjerwa na umoyo. Ntheura Yesu wakawerezgapo ulongozgi uwemi uwo wakapeleka pa Upharazgi wake pa Phiri, chaka chimoza na hafu kumasinda. Iyo wakati:

“Lekani kwenjerwa na umoyo winu kuti muryengechi panji kuti mathupi ghinu mughavwalikenge vichi . . .  Wonani ŵachaholi: Ŵakuseŵa chara nesi kuvuna, ndipo ŵalije nthamba nesi pakulonga, ndipouli, Chiuta wakuŵalyeska. Asi imwe muli ŵakuzirwa chomene kuluska viyuni? . . . Wonani umo maluŵa ghakukulira: Ghakugwira ntchito chara nesi kupanga salu. Kweni nkhumuphalirani kuti, nanga ni Solomoni mu uchindami wake wose wandavwarepo laya lakutowa lakuyana na maluŵa agha . . . . Ntheura lekani kwenjerwa kuti muryengechi panji mumwengechi, ndipo lekani kufipa mtima. . . . Awiskemwe ŵakumanya kuti mukusoŵerwa vinthu ivi. Kweni lutilirani kupenja Ufumu wake, ndipo vinthu ivi visazgikirengeko kwa imwe.”—Luka 12:22-31; Mateyu 6:25-33.

Kasi mbanjani ŵakupenja Ufumu wa Chiuta? Yesu wakavumbura kuti ŵanthu ŵakugomezgeka ŵachoko waka, “ŵakamskambo kachoko,” ndiwo ŵakuwupenja. Pamanyuma, vikavumbukwa kuti ŵanthu aŵa ŵalipo 144,000. Kasi ŵanthu aŵa ŵakaŵasungira vichi? Yesu wakaŵaphalira kuti: “Awiskemwe ŵazomerezga kumupani Ufumu.” Ŵanthu aŵa ŵakutangwanika kupenja vinthu vya charu yayi, ivyo ŵankhungu ŵangiba. Mtima wawo uli pa ‘usambazi wambura kumara kuchanya,’ uko ŵamuwusa pamoza na Khristu.—Luka 12:32-34.