Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 68

Mwana wa Chiuta ni “Ungweru wa Charu”

Mwana wa Chiuta ni “Ungweru wa Charu”

YOHANE 8:12-36

  • YESU WAKALONGOSORA MAKORA KUTI IYO NDIYO MWANA

  • KASI ŴAYUDA ŴAKAŴA WULI ŴAZGA?

Pa zuŵa laumaliro la Chiphikiro cha Mahema, zuŵa la 7, Yesu wakasambizganga mu chigaŵa chinyake cha tempile icho chikachemekanga “malo ghakusungiramo vyuma.” (Yohane 8:20; Luka 21:1) Malo agha ghakwenera kuti ghakaŵa mu Mphara ya Ŵanakazi. Ku malo agha ndiko ŵanthu ŵakaponyangako vyawanangwa vyawo.

Usiku uliwose pa nyengo ya chiphikiro, ku malo agha kukaŵanga ungweru ukuru. Kukaŵa nyali zikuru zinayi, ndipo nyali yiliyose yikaŵa na mabeseni ghakuzura na mafuta. Nyali izi zikaŵa zankhongono chomene mwakuti ungweru wake ukafikanga kutali chomene. Ivyo Yesu wakayowoya pamanyuma vikwenera kuti vikakumbuska ŵategherezgi ŵake za malo agha. Iyo wakati: “Ndine ungweru wa charu. Waliyose uyo wakunilondezga wendenge mu chisi chara, kweni waŵenge na ungweru wa umoyo.”—Yohane 8:12.

Ŵafarisi ŵakasuska Yesu, ŵakati: “Ukujichitira wekha ukaboni, kweni ukaboni wako ngwaunenesko chara.” Yesu wakaŵazgora kuti: “Nangauli nkhujichitira nekha ukaboni, ukaboni wane ngwaunenesko, chifukwa nkhumanya uko nili kufuma na uko nkhuya. Kweni imwe mukumanyako chara uko nili kufuma ndiposo uko nkhuya.” Wakatiso: “Mu Dango linu muli kulembeka kuti: ‘Ukaboni wa ŵanthu ŵaŵiri ngwaunenesko.’ Ine nkhujichitira nekha ukaboni, ndipo Adada awo ŵali kunituma ŵakunichitira ukaboni.”—Yohane 8:13-18.

Ŵafarisi ŵakakolerana nayo yayi fundo iyi ndipo ŵakamufumba kuti: “Awuso ŵali nkhu?” Yesu wakazgora kuti: “Ine mukunimanya chara nesi Adada. Muŵenge kuti mukunimanya, mphanyi mukumanyaso Adada.” (Yohane 8:19) Nangauli Ŵafarisi ŵakakhumbanga nipera kuti Yesu wakoleke, kweni pakaŵavya uyo wakamukora.

Yesu wakawerezgaso ivyo wakayowoya, wakati: “Ine nkhuluta, ndipo muzamunipenja. Kweni mufwirenge mu kwananga kwinu. Uko nkhuya imwe mungizako yayi.” Ŵayuda ŵakasoŵerathu na mazgu gha Yesu, ntheura ŵakati: “Kasi ndikuti wajikomenge? Chifukwa wakuti, ‘Uko nkhuya imwe mungizako yayi.’” Ŵakamanya yayi icho Yesu wakang’anamuranga chifukwa ŵakamanyanga yayi uko wakafuma. Yesu wakati: “Imwe muli ŵa pano pasi, ine nili wakuchanya. Imwe muli ŵa charu chino, ine nili wa charu chino yayi.”—Yohane 8:21-23.

Apa Yesu wakang’anamuranga kuti wakaŵako kale kuchanya pambere wandize pa charu chapasi. Kweniso wakang’anamuranga kuti iyo ni Mesiya panji Khristu, uyo iwo ŵakalindiliranga. Kweni ŵakafumba mwakunyoza, ŵakati: “Kasi ndiwe njani?”—Yohane 8:25.

Pakuwona umo ŵakamukaniranga na kumususka, Yesu wakaŵazgora kuti: “Nasuzgikirachi kuyowoya namwe?” Kweni wakayowoya nipera vya awiske. Wakalongosora chifukwa icho Ŵayuda ŵakwenera kupulikizgira kwa Mwana. Wakati: “Uyo wali kunituma ngwaunenesko, ndipo vinthu ivyo nkhapulika kwa iyo ndivyo nkhuyowoya mu charu.”—Yohane 8:25, 26.

Kufuma apo, Yesu wakayowoya mazgu ghakulongora kuti wakugomezga chomene Adada ŵake. Ŵayuda ŵara ŵakamugomezganga chomene yayi Chiuta. Yesu wakati: “Para mwakwezga Mwana wa munthu, muzamumanya kuti ndine, ndipo kuti nkhuchita kanthu panekha yayi, kweni umo Adada ŵali kunisambizgira ndimo nkhuyowoyera vinthu ivi. Ndipo Uyo wali kunituma wali nane, wali kunisida nekha chara, chifukwa nyengo zose nkhuchita vinthu vyakumukondweska.”—Yohane 8:28, 29.

Kweni Ŵayuda ŵanyake ŵakaŵavya chipulikano mwa Yesu. Ntheura Yesu wakaŵaphalira kuti: “Usange mukukhalilira mu mazgu ghane, ndimwe ŵasambiri ŵane nadi. Mumanyenge unenesko, ndipo unenesko umufwaturaninge.”—Yohane 8:31, 32.

Ŵanyake fundo yakuti ŵafwatukenge yikaŵazizika. Ŵakasuska ŵakati: “Tili mphapu ya Abrahamu ndipo tindaŵepo ŵazga ŵa munthu waliyose. Chifukwa wuli ukuti, ‘Mufwatulikenge’?” Ŵayuda ŵakamanyanga kuti nyengo yinyake ŵakawusikanga na mitundu yinyake, kweni iwo ŵakakana kuchemeka ŵazga. Kweni Yesu wakati ŵachali ŵazga. Wakati: “Nadi nkhumuphalirani kuti, waliyose uyo wakuchita kwananga ni muzga wa kwananga.”—Yohane 8:33, 34.

Umoyo wa Ŵayuda ukaŵa pangozi chifukwa ŵakakananga kuti ŵakaŵa ŵazga ŵa kwananga. Yesu wakati: “Muzga wakukhalilira mu nyumba kwamuyirayira chara, mwana ndiyo wakukhalilira kwamuyirayira.” (Yohane 8:35) Muzga wangahara yayi vinthu vya fumu yake, kweniso ŵangamuwezga nyengo yiliyose. Kweni mwana ndiyo wakukhalilira “kwamuyirayira,” kwali mwana uyo wababikira mu nyumba iyo panji ŵachita kumutora waka.

Ntheura ŵanthu awo ŵakufwatuka ku kwananga na nyifwa ni awo ŵakumanya unenesko wakukhwaskana na Mwana. Yesu wakati: “Usange Mwana wakumufwaturani, muŵenge ŵakufwatuka nadi.”—Yohane 8:36.