Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 78

Muteŵeti Mulara Wakugomezgeka

Muteŵeti Mulara Wakugomezgeka

LUKA 12:35-59

  • MUTEŴETI MULARA WAKUGOMEZGEKA WAKWENERA KUŴA WAKUNOZGEKA

  • YESU WATI WIZA WAKAGAŴANISKA ŴANTHU

Yesu wakalongosora kuti “ŵakamskambo kachoko” ŵazamupokera malo mu Ufumu wakuchanya. (Luka 12:32) Kweni ŵakakhumbikwiranga kuŵikapo mtima kuti ŵazakapokere njombe iyi. Nakuti Yesu wakalutilira kuyowoya kuti ntchakukhumbikwa kuti munthu waŵe na maghanoghano ghakwenelera kuti wazakaŵe mu Ufumu.

Ntheura Yesu wakachiska ŵasambiri ŵake kuti ŵanozgekerenge kuti wizengeso. Wakati: “Muvware na kunozgeka ndipo nyali zinu zigolerenge. Ndipo muŵe nga mbanthu awo ŵakulindilira fumu yawo kufuma ku chiphikiro cha nthengwa, mwakuti para yikwiza na kukhung’uska ŵayijulire nyengo yeneyiyo. Ŵakukondwa mbazga awo fumu yawo pakwiza yikuŵasanga ŵakulinda.”—Luka 12:35-37.

Ŵasambiri ŵakamanya ivyo Yesu wakang’anamuranga. Ŵateŵeti awo Yesu wakazunura ŵakaŵa ŵakunozgeka ndipo ŵakalindiliranga kuti fumu yawo yikwizaso. Yesu wakati: “Mbakukondwa usange [fumu] yikwiza pa ulinda wachiŵiri [9 koloko usiku m’paka pakati pa usiku], nanga ngwachitatu [pakati pa usiku m’paka 3 koloko mulenji], yikuŵasanga kuti mbakunozgeka.”—Luka 12:38.

Wakayowoya ulongozgi uwu kuti waŵachiske waka kuti ŵaŵe ŵateŵeti panji ŵalimbikirenge yayi. Tikuyowoya nthena chifukwa cha ivyo Yesu, pakuŵa Mwana wa munthu, wakayowoya pamanyuma pa ntharika yira. Wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: “Imwe namwe, muŵe ŵakunozgeka, chifukwa Mwana wa munthu wakwiza pa ora ilo mukughanaghana kuti ndilo chara.” (Luka 12:40) Ntheura fundo yikaŵa yakuti nyengo yinyake kunthazi, Yesu wizengeso. Wakakhumbanga kuti ŵalondezgi ŵake, chomenechomene “ŵakamskambo kachoko,” ŵaŵenge ŵakunozgeka.

Petrosi wakakhumba kupulikiska icho Yesu wakang’anamuranga. Ntheura wakafumba kuti: “Fumu, kasi mukuyowoya ntharika iyi kwa ise pera panji ku waliyose?” M’malo mwakuti wamuzgore Petrosi, Yesu wakayowoya ntharika yinyake, wakati: “Kasi muteŵeti mulara wakugomezgeka, uyo ngwavinjeru ni njani, uyo fumu yake yimwimikenge pa gulu la ŵateŵeti ŵake kuti waŵapenge chakurya chakukwana pa nyengo yakwenelera? Ngwakukondwa muzga uyo, usange fumu yake pakwiza yizamumusanga wakuchita nthena. Nkhumuphalirani unenesko kuti, yizamumwimika pa vyose ivyo yili navyo.”—Luka 12:41-44.

Mu ntharika yakwamba, “fumu” ni Yesu, uyo ni Mwana wa munthu. Ntheura “muteŵeti mulara wakugomezgeka” mbanthu awo ŵali mu gulu la “ŵakamskambo kachoko” awo ŵazamupika Ufumu. (Luka 12:32) Apa Yesu wakayowoyanga kuti ŵanyake mwa ŵanthu aŵa ŵazamupeleka “chakurya chakukwana pa nyengo yakwenelera” ku “gulu la ŵateŵeti ŵake.” Ntheura Petrosi na ŵasambiri ŵanyake, awo Yesu wakaŵasambizganga na kuŵaryeska mwauzimu, ŵakamanya kuti nyengo yinyake kunthazi Mwana wa munthu wizenge. Mu nyengo iyo, pazamuŵa ndondomeko yakukhazikika yakupelekera chakurya chauzimu ku ŵalondezgi ŵa Yesu, panji kuti “gulu la ŵateŵeti” ŵa Fumu.

Yesu wakayowoyaso mu nthowa yinyake chifukwa icho ŵasambiri ŵake ŵakwenera kuŵira ŵakunozgeka kweniso kuŵa maso na ivyo ŵakughanaghana. Chifukwa ntchakuti vingachitika kuti ŵambe kudemwera na kwambaso kusuzga ŵanyawo. Yesu wakati: “Kweni usange muzga yura wayowoyenge mu mtima wake kuti, ‘Fumu yane yikuchedwa kwiza,’ na kwamba kutimba ŵateŵeti ŵanalume na ŵateŵeti ŵanakazi, ndiposo kurya na kumwa na kuloŵera, fumu ya muzga yura yizenge pa zuŵa ilo wakuyilindizga yayi kweniso mu ora ilo wakumanya chara. Ndipo yizamumulanga chomene na kumupa chigaŵa pamoza na ŵambura kugomezgeka.”—Luka 12:45, 46.

Yesu wakayowoya kuti wakiza “kuzakabuska moto pa charu chapasi.” Ndivyo vikachitika nadi, nkhani izo wakayowoyanga zikambiska kususkana kweniso zikawotcha visambizgo na maluso ghautesi. Ivi vikapangiska kuti ŵanthu ŵagaŵikane, “dada na mwana wake mwanalume, mwana mwanalume na wiske, mama na mwana wake msungwana, mwana msungwana na nyina, mamavyara na mkamwana wake, ndipo mkamwana na nyinavyara.”—Luka 12:49, 53.

Yesu wakayowoyanga mazgu agha chomenechomene ku ŵasambiri ŵake. Kufuma apo, wakang’anamukira ku mzinda. Ŵanandi mwa ŵanthu ŵara ŵakakana ukaboni wakuti Yesu ni Mesiya. Ntheura Yesu wakaŵaphalira kuti: “Para mwawona bingu likukwera kuzambwe, nyengo yeneyiyo mukuti, ‘Vula ya mphepo yikwiza,’ ndipo vikuchitika nadi. Para mwawona mphepo yamwera yikuputa, mukuti, ‘Kuŵenge chithukivu,’ ndipo vikuchitika nadi. Ŵapusikizgi, mukumanya kawonekero ka charu chapasi na mtambo, kweni chifukwa wuli mukutondeka kumanya nyengo iyi?” (Luka 12:54-56) Ŵanthu ŵara ŵakaŵa ŵambura kunozgeka.