LUKA 11:14-36

  • WAKAFUMISKA VIŴANDA NA “MUNWE WA CHIUTA”

  • ICHO CHIKUPANGISKA MUNTHU KUŴA WAKUKONDWA NADI

Yesu wakaŵa kuti wamalizga waka kusambizga ŵasambiri kachiŵiri pa nkhani ya kulomba. Kweni pakaŵaso nkhani yinyake iyo ŵanthu ŵakayowoyapo kale kumanyuma. Apo Yesu wakachitanga minthondwe ku Galileya, ŵanthu ŵakamunenanga kuti wakuchita minthondwe mu nkhongono za mulongozgi wa viŵanda. Sono apo wakaŵa ku Yudeya, ŵanthu ŵakamba kumunenaso pa nkhani yeneyiyi.

Yesu wakati wafumiska chiŵanda mwa munthu, icho chikamutondeskanga kuyowoya, ŵanthu ŵakazizikika chomene. Kweni ŵalwani ŵake ŵakakondwa yayi. Ŵakamba kumunena kuti: “Wakufumiska viŵanda na nkhongono za Belezebule, fumu ya viŵanda.” (Luka 11:15) Ŵanyake ŵakamupempha kuti waŵalongore chimanyikwiro chakufuma kuchanya mwakuti ŵamugomezge.

Yesu wakamanya kuti ŵanthu ŵara ŵakakhumbanga kumuyezga, ntheura wakaŵazgora nga umo wakazgolera awo ŵakamunenanga ku Galileya. Wakayowoya kuti ufumu uliwose uwo ukugaŵikana wekha uwenge. Wakati: “Usange Satana wakujiwukira yekha, kasi ufumu wake ungima wuli?” Kufuma apo, Yesu wakaŵaphalira pakweru kuti: “Usange nkhufumiska viŵanda na munwe wa Chiuta, ipo Ufumu wa Chiuta wamubuchizgani.”—Luka 11:18-20.

Yesu wakazunura “munwe wa Chiuta,” ntheura awo ŵakamutegherezganga mphanyi ŵakakumbuka ivyo vikachitika kumanyuma apo mtundu wa Israyeli ukambiranga. Nyengo yira, ŵantchito ŵa mu nyumba ya Farawo ŵakati ŵawona minthondwe iyo Mozesi wakachita, ŵakati: “Ni munwe wa Chiuta!” Kweniso “munwe wa Chiuta” ndiwo ukalemba Malango Khumi pa malibwe ghaŵiri ghapapati. (Ekisodo 8:19; 31:18) “Munwe wa Chiuta,” uwo ni mzimu utuŵa panji kuti nkhongono yakugwira ntchito ya Chiuta, ndiwo ukawovwiranga Yesu kuti wafumiskenge viŵanda na kuchizga ŵalwari. Ntheura ŵanthu awo ŵakasuskanga Yesu, Ufumu wa Chiuta ukaŵabuchizga nadi, chifukwa Yesu, uyo ni Themba la Ufumu, wakachitanga milimo yira pakati pawo.

Yesu wali na nkhongono kuluska Satana lekani wakafumiskanga viŵanda. Vili nga ni para munthu wankhongono wakuwukira na kuthereska munthu uyo wakulinda nyumba. Yesu wakawerezgaso ntharika ya mzimu uheni uwo ukafumamo mwa munthu. Usange munthu wakuŵikamo vinthu viwemi yayi para mzimu uheni wafumamo, mzimu wura wizengeso pamoza na mizimu yinyake 7. Paumaliro munthu uyu waŵenge muheni chomene kuluska umo wakaŵira pakwamba. (Mateyu 12:22, 25-29, 43-45) Umu ndimo vikaŵira na mtundu wa Israyeli.

Mwanakazi munyake uyo wakategherezganga kwa Yesu wakachemerezga kuti: “Wakukondwa ni mwanakazi uyo nthumbo yake yikayegha imwe na mabere agho mukawonkha!” Ŵanakazi Ŵachiyuda ŵakadokeranga kuŵa mama wa ntchimi, chomenechomene Mesiya. Ntheura mwanakazi yura wakaghanaghananga kuti Mariya wakwenera kuti ngwakukondwa chomene pakuŵa mama wa msambizgi wanthena uyu. Kweni Yesu wakamovwira mwanakazi yura kuti wamanye icho chikupangiska munthu kuŵa wakukondwa, wakati: “Chara, kweni ŵakukondwa ni awo ŵakupulika mazgu gha Chiuta na kughasungilira!” (Luka 11:27, 28) Yesu wakayowoyapo yayi kuti Mariya wapikenge ntchindi zapadera. Kweni munthu wakuŵa wakukondwa para wakuteŵetera Chiuta mwakugomezgeka, kuti wakukondwa chifukwa cha kuŵa paubali na munthu wakuzirwa chara nesi chifukwa cha ivyo wachita.

Yesu wakaŵachenya ŵanthu awo ŵakapemphanga chimanyikwiro chakufuma kuchanya, nga umo wakachitira ku Galileya. Wakati waŵapenge chimanyikwiro chilichose yayi padera pa “chimanyikwiro cha Yona.” Yona wakaŵa nadi chimanyikwiro chifukwa wakakhala mu nthumbo ya somba mazuŵa ghatatu kweniso wakapharazga mwachikanga, icho chikawovwira kuti Ŵanineve ŵang’anamuke mtima. Yesu wakati: “Wonani, wakuluska Yona wali pano.” (Luka 11:29-32) Yesu wakaŵaso wakuluska Solomoni, uyo fumukazi ya ku Sheba yikiza kuzakapulika kwa iyo.

Yesu wakayowoyaso kuti: “Para munthu wakozga nyali, wakuyiŵika pakubisika chara nesi kuyibenekelera na chidunga, kweni wakuyiŵika pa chakuŵikapo nyali.” (Luka 11:33) Apa wakwenera kuti wakang’anamuranga kuti nangauli wakasambizganga na kuchita minthondwe pamaso pa ŵanthu ŵara, wakaŵa nga ni para wakubisa ungweru wa nyali. Pakuti maso ghawo ghakalaŵiskanga pa chimoza yayi, ŵakatondeka kumanya chifukwa icho Yesu wakachitiranga vinthu vira.

Yesu wakaŵa kuti wafumiska chiŵanda mwa munthu kweniso wakachizga wambuwu. Ichi mphanyi chikaŵachiska ŵanthu kuti ŵachindikenge Chiuta na kuphalirako ŵanyawo ivyo Yehova wakuchita. Ntheura Yesu wakachenjezga awo ŵakamususkanga, wakati: ‘Chenjera, kuti ungweru uwo uli mwa imwe uleke kuŵa chisi. Ipo usange thupi linu lose ndakungweluka, ndipo lilije kachigaŵa ako kali na chisi, thupi lose liŵarenge nga umo nyali yikupelekera ungweru kwa iwe.’—Luka 11:35, 36.